Samarbete i byggprojekt

I byggprojekt uppstår ständigt nya samarbeten, med nya konstellationer av arbetstagare från olika professioner som ska arbeta tillsammans under en begränsad tid. Ett gott samarbete är en framgångsfaktor för arbetsmiljöarbetet.

Samarbeten mellan projektörer, Bas-P, byggherren, Bas-U och byggarbetsmiljösamordnare
Alla aktörer behöver samarbeta för en god arbetsmiljö i byggprojektet. Projektörer, Bas-P, byggherren, Bas-U och entreprenörer samarbetar under olika skeden och i olika konstellationer.

Här hittar du stöd i hur du kan göra för att främja samarbetet med andra aktörer i ditt byggprojekt.

De här aktörerna är viktiga för samarbetet i ett
byggprojekt

För att arbetsmiljöarbetet ska fungera bra behöver alla inblandade samarbeta. Om du har en av de här rollerna räknas du som aktör i byggprojektet:

 • byggherre (till exempel fastighetsägare, förvaltare)
 • projektör (till exempel arkitekter, konstruktörer)
 • Bas-P
 • Bas-U
 • tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar
 • entreprenör.

Entreprenörer omfattas av reglerna i föreskriften om projektering och byggarbetsmiljösamordning (AFS 2023:3), om de samtidigt har rollen som exempelvis Bas-U eller medverkar i projektering.

Gott samarbete förbättrar arbetsmiljön i byggprojekt

Det är inte bara utmaningar med att många olika personer och företag behöver samarbeta i byggprojektet, och att arbetsförhållandena förändras under olika skeden. Det är också så att de inblandade dessutom ofta har olika språk, säkerhetskultur och erfarenhet, samt att arbetena sker under tidspress. Det är även vanligt att arbeta nära varandra på en begränsad yta, och att arbetena är riskfyllda.

En viktig del i att förbättra arbetsmiljön och säkerheten i ett byggprojekt är att se till att alla inblandade samarbetar och har bra kommunikation. Alla behöver veta vad som ska göras, när i tid, och hur det ska göras på ett säkert sätt. När det finns tydliga informationskanaler som når alla i projektet, minskar riskerna för att något blir oklart och att viktiga arbetsmiljöfrågor förbises eller faller mellan stolarna. Se därför till att ha regelbundna möten där det finns möjlighet till dialog om arbetsmiljöfrågor. Det kan minska osäkerhet och tydliggöra förväntningarna på var och en. En fungerande kommunikation mellan aktörerna kan innebära skillnaden mellan liv och död.

Det är bra att du som har en roll som byggherre eller byggarbetsmiljösamordnare så tidigt som möjligt informerar om hur du vill att samarbetet om arbetsmiljön ska vara och hur informationsvägar är tänkta att fungera i byggprojektet. Gör det helst redan när samarbeten med andra aktörer inleds. Informationen kan ges redan när ni kommer överens om samarbete eller när ni ingår avtal om samarbete.

Tips på mötesformer som främjar samarbete:

 • Projekteringsmöten med fokus även på arbetsmiljörisker.
 • Dagliga korta morgonmöten med avstämning kring arbetsmiljörisker skapar en gemensam bas för förståelse och uppmuntrar till att dela med sig av sina erfarenheter. Då kan ni gå igenom vad som gjordes dagen innan och vad som kan vara riskfyllt idag. Ett sätt att försäkra sig om att informationen har gått fram och hur den har uppfattats kan vara att ställa frågor och få till en dialog om informationen.
 • Avstämningar med befintliga entreprenörer inför att Bas-U ska ge klartecken inför start av arbete till en ny entreprenör.
 • Samordningsmöten med flera entreprenörer och de som medverkar i projektering.
 • Arbetsberedningar där berörda arbetstagare är delaktiga och där man förebygger arbetsmiljörisker.

Många andra mötesformer kan behövas för att få till en god dialog och samarbetet. De olika mötena kan till exempel syfta till att

 • skapa samarbetsytor
 • bidra till förståelsen för varandras uppgifter
 • göra det lättare att agera i tid så att alla kan komma hem oskadda från jobbet varje dag.

Så här kan du underlätta samarbete i byggprojekt

Samarbete underlättas när ansvar och uppgifter i arbetsmiljöarbetet är tydliggjort inom varje aktörs organisation. Det finns fler åtgärder för att underlätta samarbete i byggprojektet. Forum för samordning och samarbete där aktörer och skyddsombud möts är en sådan åtgärd.

Det blir lättare att samarbeta i byggprojektet om varje aktör har en fungerande uppgiftsfördelning för arbetsmiljöarbetet inom sin egen organisation. När ansvar och uppgifter är tydligt fördelat, underlättar det för var och en att ta ansvar utifrån sin roll i en gemensam projektorganisation. Då blir det lättare att agera och hantera frågor som uppstår inom ramen för uppdraget i byggprojektet.

Tänk på att det ofta förekommer att olika roller kombineras, till exempel att någon både har rollen som handläggare Bas-U och som platschef. Dessa två roller har olika arbetsuppgifter och du som är arbetsgivare behöver synliggöra och hantera detta så att det inte uppstår konkurrens mellan arbetsuppgifter och tillgängliga resurser. Det leder ofta till att arbetsmiljöarbetet i byggprojektet blir bristfälligt.

Tips! Synliggör arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet i byggprojektet, så att uppgifterna är tydliga för var och en och att det framgår för de som berörs var de kan vända sig för att få hjälp om de inte kan hantera en fråga. När uppgifter synliggörs blir det lättare för olika aktörer att få förståelse för varandras uppgifter i ett byggprojekt och därmed kan samarbetet också löpa smidigare. Det är också enklare att upptäcka om någon har en orimlig arbetsbörda och det behövs mer resurser för arbetsmiljöarbetet.

Ingen enskild aktör kan ensam påverka hela byggprojektets organisatoriska och sociala arbetsmiljö när det ingår flera aktörer i projektet. Men byggherren och byggarbetsmiljösamordnarna kan påverka byggprojektets organisatoriska och sociala arbetsmiljö genom att förmedla viljeinriktning och skapa förutsättningar för ett gott samarbete för de som är verksamma i byggprojektet. I den uppföljning som ska göras av byggherren och byggarbetsmiljösamordnare, kan även frågor om hur samarbetet fungerar ingå.

I ordnings- och skyddsreglerna för byggprojektet kan de förväntningar som påverkar samarbete gärna tydliggöras, såsom att de olika aktörerna ska delta i arbetsmiljöarbetet och bidra till en god organisatorisk och social arbetsmiljö på den gemensamma arbetsplatsen. Det kan vara ett sätt för att förebygga kränkningar mellan personer som har olika arbetsgivare.

Exempel på sådant som inte ska accepteras på en gemensam arbetsplats är hotfulla beteenden, sexuella trakasserier och kränkningar, såsom nedsättande språk.

Tips! Alla arbetsgivare ska arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för sin egen personal och bedriva ett förebyggande arbete för att undvika ohälsa kopplad till dessa frågor. I byggherrens styrning och byggarbetsmiljösamordnarnas arbetsmiljöarbete i byggprojektet kan byggherren låta de verksamma klargöra hur de ska arbeta med organisatoriska och sociala frågor så att det fungerar med viljeinriktningen för det gemensamma byggprojektet.

I arbetsmiljöplanens ordnings- och skyddsregler kan viljeinriktningen för samarbetet beskrivas.

Som Bas-U är det bra att du tidigt tar reda på vilka som har rollen som skyddsombud på byggarbetsplatsen. Planera sedan tillsammans med dem hur du ska bjuda in dem till regelbunden dialog och uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

När du involverar skyddsombud från andra aktörers verksamheter tidigt i arbetsmiljöarbetet kan du ta tillvara deras kunskaper och synpunkter om arbetsmiljön och få ett bredare underlag i arbetet med att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor.

 

För att få till ett gott samarbete i byggprojektet behöver det finns forum för dialog med alla i aktörer, så att de är uppdaterade och har aktuell information om arbetet. Det kan förebygga onödig irritation och bidra till ett gott samarbete mellan aktörerna. Mötesformer där det råder öppenhet, där deltagare vågar fråga och kan arbeta tillsammans för bästa möjliga lösningar, är ett bra sätt för att dela kunskaper och erfarenheter.

Tänk på att du i rollen som byggarbetsmiljösamordnare ska planera för hur information om arbetsmiljöarbetet ska förmedlas mellan olika arbetsgivare som avlöser varandra i byggprojektet. Det underlättar vid planering och främjar samarbetet att känna till vad andra aktörer har gjort tidigare och i vilket skede som arbetet befinner sig.

Projektering och byggarbetsmiljösamordning - grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3), föreskrifter

Föreskrifterna riktar sig till alla som som arbetar med planering, projektering eller byggarbetsmiljösamordning, alltså byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och den som tillverkar monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:3) om projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter

Senast uppdaterad 2024-05-22