Bedöma när det finns brandrisk - 33 §

Flampunkten

Flampunkten hos en brandfarlig vätska anger vid vilken temperatur den avger antändbar ånga.

Brandfarliga gaser och ångor från brandfarliga vätskor med flampunkt lika med eller lägre än rumstemperatur bildar därför en explosiv atmosfär vid tillräckligt hög koncentration och rumstemperatur.

Vätskor med högre flampunkt bildar explosiv atmosfär om de är uppvärmda över sin flampunkt. Även damm av organiskt material eller vissa metaller kan antändas och explodera i blandning med luft.

Explosiva blandningar med luft

Ångor från brandfarliga vätskor, brandfarlig gas samt oxiderbart damm bildar explosiva blandningar med luft inom ofta ganska breda koncentrationsområden.
Hanteras små mängder brandfarlig vätska bör luften i omedelbar närhet, till exempel i och invid den utrustning man använder, betraktas som explosionsfarlig.

En anpassad och fungerande ventilation gör att explosionsfarlig atmosfär inte bildas i övriga delar av lokalen. Gaser och ångor från mycket lättflyktiga vätskor kan ge explosiv atmosfär i ett större område.

Det är viktigt att tänka på att explosionsfarlig atmosfär även kan bildas vid spill eller liknande situationer.

Uppvärmda oljor kan vara en brandrisk

Vätskor med så hög flampunkt att de inte klassificeras som brandfarliga (till exempel vissa oljor) kan ändå utgöra en brandrisk när de är uppvärmda.

Vid större mängder behövs expertkunskap

I anläggningar där större mängder brandfarliga varor eller brännbart pulver hanteras behöver en person med särskild utbildning för uppgiften, till exempel föreståndaren för brandfarliga varor, göra bedömning av var en explosionsfarlig miljö kan uppstå.

Förebygg antändning

Där explosiv atmosfär kan finnas är det viktigt med åtgärder som förebygger antändning. Antändning kan ske med öppen eld, tobaksglöd, gnista, het yta eller svetsloppa. Gnistor kan i sin tur bildas på flera olika sätt som genom friktion, slag, statisk uppladdning eller i elektrisk utrustning.

Sprutning med brandfarlig vätska är normalt olämpligt. Om det ändå ska göras behöver man förebygga risken för brand och explosion genom särskilda skyddsåtgärder.

Undvik risker med statisk uppladdning

Statisk uppladdning av en vätska kan uppkomma till exempel när den strömmar i en fri stråle, då en vätska hälls eller vid sprutmålning.

Genom att undvika att hälla med fri stråle och genom att använda behållare av ledande material, som har ledande förbindelse sinsemellan samt till jord, minskar man risken för uppladdning. Personerna behöver också jordas.

Utrustning för explosiv atmosfär

Utrustningen, både elektrisk och annan, måste vara anpassad till risken för brand och explosion på platsen och hanteras så att inte gnistor eller heta ytor bildas.

Senast uppdaterad 2020-05-19