Inspektioner av vindkraftverk

Arbetsmiljöverkets arbete med vindkraft handlar i första hand om arbetstagares säkerhet, men även till viss del om allmänhetens. Vi arbetar för att förebygga ohälsa och olycksfall vid vindkraftverk.

Så här inspekterar vi vindkraftverk

När Arbetsmiljöverket inspekterar så innebär det att vi kontrollerar att den som har arbetsgivaransvaret uppfyller gällande krav för en säker arbetsmiljö. En arbetsgivare kan till exempel vara ägaren, drift- och underhållsföretaget, eller byggentreprenörerna.

Syftet med inspektionerna är att förebygga ohälsa och olycksfall och i övrigt uppnå en god och säker arbetsmiljö för arbetstagare.

Inspektionen innefattar även att undersöka att ägaren och till viss del också tillverkaren, uppfyller de säkerhetskrav som ställs på vindkraftverk. Det gäller både de som redan är i drift eller sådana som är under uppbyggnad.

Ett vindkraftverk är en maskin och måste därmed uppfylla de regler som gäller för maskiner.

Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrifter

När vindkraftverket har tagits i drift bedömer vi om användningen av vindkraftverket kan anses säker för arbetstagare och allmänhet. Vi kontrollerar även att ägaren har följt tillverkarens instruktioner.  

Normalt ingår även en viss marknadskontroll vid inspektionen, till exempel kontroll av CE-märkning, försäkran om överensstämmelse och om det finns en bruksanvisning på svenska.

Om det framkommer brister när vi inspekterar kan vi ställa krav på att arbetsgivaren ska åtgärda bristerna. Läs mer om hur en inspektion går till.

Så går en inspektion till

Marknadskontroll av vindkraftverk

Arbetsmiljöverket utför marknadskontroll vilket innebär en granskning av produkter på marknaden, i detta fall vindkraftverk.

Marknadskontrollen består av två delar, dels en bedömning om vindkraftverket uppfyller kraven, dels att agera i syfte att säkerhetsställa att bristerna rättas till.

Marknadskontroll genomförs utifrån riskbedömningar riktade mot de produkter som Arbetsmiljöverket bedömt att det finns anledning att granska.

Under 2016 kontrollerades 23 vindkraftverk som var mellan 75 och 120 meter höga från 12 olika tillverkare. Målet med projektet var att kontrollera att de var säkra så att ingen arbetstagare skulle bli sjuk eller skada sig på grund av arbetet. Projektet bestod dels av marknadskontroll riktas mot tillverkare av vindkraftverk och dels arbetsmiljöinspektion riktad mot ägare av vindkraftverk. Du kan läsa mer om kontrollen och resultaten i projektrapporten "Marknadskontroll av vindkraftverk".

Projektrapport, marknadskontroll av vindkraftverk

Marknadskontroll av farliga produkter

Senast uppdaterad 2023-07-12