Inspektionsstatistik 2008-2021

Genom inspektioner kontrollerar vi att arbetsgivare och andra som ansvarar för arbetsmiljön, till exempel tillverkare och leverantörer av maskiner, lever upp till arbetsmiljöreglerna och kontinuerligt förbättrar arbetsmiljön för alla. När vi upptäcker brister i arbetsmiljön får arbetsgivaren en skrivelse om vad hen måste förbättra i arbetsmiljön.

Så går en inspektion till

Så mycket inspekterar vi

Vi genomförde cirka 17 877 förrättningar under 2021. Med förrättningar menar vi de olika typer av besök som en inspektör eller någon annan handläggare har på ett arbetsställe. Förrättningen kan vara en inspektion, en uppföljningsinspektion, samverkan eller en informationsinsats. Av förrättningarna var drygt 17 500 inspektioner. I årsredovisningarna finns mer detaljerad information.

Årsredovisning 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Diagram 1: Förrättningar och inspektionsmeddelanden 2008-2021

När arbetsmiljöreglerna inte följs blir det konsekvenser

Om vi vid en inspektion upptäcker att arbetsmiljön inte uppfyller kraven i arbetsmiljöreglerna och arbetsgivaren inte frivilligt rättar till bristerna kan vi förelägga om att bristerna rättas till. Vi kan också förbjuda en viss hantering eller en viss verksamhet. Läs mer om hur en inspektion går till och vad som kan bli konsekvenserna av en inspektion.

Läs om hur en inspektion går till

Böter, straff och sanktionsavgifter

Diagram 2: Underrättelser, förelägganden/förbud och åtalsanmälningar 2008-2021

Skyddsombudsstopp

Ett skyddsombud har enligt 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen rätt att avbryta ett arbete som innebär en omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa och där arbetsgivaren inte omedelbart rättar till arbetsmiljörisken. I diagrammet visar vi antalet skyddsombudsstopp som lett till ett ärende hos oss.

Diagram 3: Skyddsombudsstopp 2008-2021

Skyddsombuds begäran om vårt ingripande

Ett skyddsombud har enligt 6 kap. 6 § arbetsmiljölagen och 19 a § arbetstidslagen rätt att begära vårt ingripande när en arbetsgivare inte rättar till de arbetsmiljöbrister som skyddsombudet bett om. I diagrammet visar vi antalet begäranden som lett till ett ärende hos oss.

Diagram 4: Begäran från skyddsombud enligt 6 kap 6a § Arbetsmiljölagen 2008-2021.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-11-03