Statsbidrag för information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och vissa ideella organisationer kan få statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, så kallade visselblåsare. Här finns information om vad ni kan få bidrag för, hur ni ansöker och övriga villkor.

Kan vi få bidrag?

De som kan få del av statsbidraget är

 • arbetsgivarorganisationer
 • arbetstagarorganisationer
 • ideella organisationer som arbetar med frågor som rör säkerhet och miljö i arbetslivet eller mot korruption och andra missförhållanden i arbetslivet.

En arbetsgivarorganisation är en sammanslutning av arbetsgivare som enligt sina stadgar ska tillvarata arbetsgivarnas intressen i förhållande till arbetstagare.

En arbetstagarorganisation är en sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar ska tillvarata arbetstagarnas intressen i förhållandet till arbetsgivaren.

Ideella organisationer kan vara aktuella för att få statsbidraget om deras syfte och verksamhet i sig är

 • arbete med säkerhet och miljö i arbetslivet, exempelvis genom att informera och utbilda om arbetsmiljö
 • arbete mot korruption eller andra missförhållanden i arbetslivet, eller information och kunskapsspridning inom dessa områden.

Den ideella organisationen behöver även uppfyller följande krav:

 • Organisationen är självständig och demokratiskt uppbyggd.
 • Verksamheten ska bedrivas i Sverige, utan vinstsyfte och sedan minst två år före ansökan om statsbidraget.
 • Respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Vad kan vi få bidrag för?

Ni kan få bidrag för insatser som är inriktade på att ge information och rådgivning om

 • vad skyddet omfattar
 • de rapporteringskanaler och förfaranden som ska finnas
 • tystnadsplikt
 • behandling av personuppgifter
 • regleringen av sekretess vid utredningen av rapporter om missförhållanden enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Informationen och rådgivningen ska rikta sig till personer som rapporterar eller överväger att rapportera enligt lagen.

Insatserna ska genomföras under kalenderåret 2024.

Det finns ännu inget beslut om hur mycket pengar det kommer finnas att fördela för 2024. Enligt förordning (2021:950) får Arbetsmiljöverket prioritera de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet med bidraget. Vid prövningen ska ansökningar som syftar till att skapa långsiktiga och uthålliga stödfunktioner som på sikt kan finnas utan stöd från det allmänna ska prioriteras.

Arbetsmiljöverket ska fördela medlen så att bidrag lämnas till både information och rådgivning.

Statsbidrag får inte ges för kostnader för vilka offentliga medel redan har lämnats.

Arbetsmiljöverkets beslut går inte att överklaga.

Förordningen (2021:950), Svensk författningssamlings webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur ansöker vi?

Er ansökan ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket senast 15 november 2023. Ni ansöker genom att skicka in samtliga uppgifter som finns i checklistan nedan tillsammans med de handlingar som ska bifogas.

Skicka er ansökan till arbetsmiljoverket@av.se. Ange referens ”Ansökan om statsbidrag för information om visselblåsning” i ämnesraden.

arbetsmiljoverket@av.se

När får vi veta om vi fått bidrag?

Beslut om ni får del av statsbidraget eller inte, får ni när vi har behandlat alla inkomna ansökningar efter sista ansökningsdatum. Arbetsmiljöverket kan inte fatta beslut innan vi har fått besked om hur mycket pengar som finns att fördela för 2024.

Om ni har fått del av bidraget, betalar vi ut det så snart det är möjligt efter att ni fått beslutet.

Så redovisar ni hur bidraget använts

Om ni har fått statsbidrag 2023 ska ni senast den 1 mars 2024 lämna en redovisning av hur bidraget har använts. Använd denna blankett när ni redovisar 2023 års bidrag:

Återrapportering av beviljat statsbidrag 2023, pdf, öppnas i nytt fönster

En revisor måste granska och intyga den ekonomiska delen av redovisningen.

Om ni får statsbidrag 2024 ska ni lämna en redovisning av hur bidraget har använts senast den 1 mars 2025.

Kan vi behöva betala tillbaka?

Ni kan bli skyldiga att betala tillbaka om

 • ni genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp
 • bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och ni borde ha insett det
 • bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för den verksamhet som det har beviljats för
 • ni inte har lämnat en fullständig redovisning enligt vad som krävs i blanketten för återrapportering
 • ni inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

Checklista för att ansöka om statsbidrag för information om visselblåsning

 • Organisationsnamn och organisationsnummer.
 • Kontaktuppgifter (postadress, e-post, telefonnummer).
 • Bankgiro eller plusgiro.
 • Uppgift om firmatecknare (namn, kontaktuppgifter arbete).
 • Uppgift om kontaktperson, om annan än firmatecknare (namn, kontaktuppgifter, arbete).
 • Målgrupp för de planerade insatserna.
 • Beskriv de planerade insatserna.
 • Beskrivning av hur de planerade insatserna bedöms leda till information och rådgivning för skydd till personer som rapporterar om missförhållanden.
 • Hur kommer de planerade insatserna att genomföras?
 • Beskriv hur insatserna möjliggör långsiktiga och uthålliga stödfunktioner.
 • Beskriv hur insatserna ska kunna finnas utan stöd från det allmänna.
 • Tidsplan (månad, år och typ av aktivitet).
 • Sökt belopp från Arbetsmiljöverket (totalt).
 • Specificering av kostnader, t.ex. lön/personal, övriga kostnader.
 • Har organisationen tagit emot, eller kommer organisationen att ta emot, annan finansiering i form av offentligt stöd för detta projekts ansökta kostnader, utöver de som redovisas i denna ansökan? Om ja, beskriv typ av stöd, finansiär och summa.
 • Handlingar som visar vem som är firmatecknare.
 • Intyg om skuldfrihet från Kronofogden eller annan handling för att styrka att organisationen inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogden.
 • Om organisationen är registrerad hos Skatteverket, bifoga registreringsbevis.
 • Föreningens stadgar.
 • De senaste två årsberättelserna.
 • De senaste två årsredovisningarna. Om föreningen inte omfattas av krav på att upprätta årsredovisning, lämna en redogörelse om varför.
 • Intygande från behörig firmatecknare att uppgifterna i ansökan är korrekta.
 • Ange referens ”Ansökan om statsbidrag för information om visselblåsning” som ämne eller rubrik till ansökan.
 • Bifoga denna checklista med ansökan.

Senast uppdaterad 2023-07-03