Statsbidrag

Arbetsmiljöverket har fått i uppgift att fördela statsbidrag till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och till ideella organisationer som arbetar med frågor som rör säkerhet och miljö i arbetslivet eller mot korruption och andra missförhållanden i arbetslivet.

Vem eller vilka kan söka statsbidrag?

 • Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.
 • Ideella organisationer som arbetar med frågor som rör säkerhet och miljö i arbetslivet eller mot korruption och andra missförhållanden i arbetslivet.

Vad ska statsbidragen användas till?

De organisationer som kan få bidrag ska ge information och råd till personer som skyddas av visselblåsarlagen.

Informationen och rådgivningen ska handla om

 • vilket skydd man har som visselblåsare
 • hur och till vem man kan rapportera om missförhållanden
 • hur ens personuppgifter kommer att behandlas
 • vilka uppgifter som omfattas av tystnadsplikt eller sekretess.

Hur gör man för att söka statsbidrag?

Under 2022 kommer det att fungera lite annorlunda än 2023. Det beror på att vi tidigast i slutet av juni 2022 har besked från regeringen om hur mycket pengar som kommer att kunna fördelas. Det innebär att myndigheten kommer att besluta om att dela ut statsbidrag för ett halvt år, juli – december.

Vi kommer att möjliggöra att söka bidrag så fort det är möjligt. Sista dag för att söka bidrag för 2022 kommer troligen att bli i mitten eller slutet av augusti och pengarna kommer troligen att betalas ut tidigast i slutet av september. Så fort vi vet mera publicerar vi mer information  på av.se.

Vilka krav gäller för att man ska kunna få bidrag?

Om en organisation ska kunna få statsbidrag får den inte

 • ha skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogden, eller
 • vara försatt i likvidation eller konkurs.

Andra ideella organisationer än arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer måste också

 • vara självständiga och demokratiskt uppbyggda och
 • respektera demokratins idéer, jämställdhet och förbud mot diskriminering i sin verksamhet.

Man kan bara få bidrag om verksamheten

 • drivs i Sverige
 • har drivits i minst två år innan man söker bidrag och
 • inte har något vinstsyfte.

Prioritering och fördelning

Inför att vi beslutar om bidrag ska vi bedöma vilka organisationer som vi anser har bäst förutsättningar

 • att ge information och råd som är syftet med att bidraget finns
 • att ta fram funktioner för stöd som är kan finnas under lång tid och
 • att ta fram funktioner som senare kan fortsätta att finnas utan att få statsbidrag eller andra bidrag från det allmänna.

Vi ska dela ut pengar så att statsbidraget går till både information och rådgivning.

Redovisning

En organisation som har fått bidrag måste skriva till Arbetsmiljöverket och berätta

 • hur man har använt pengarna
 • vilka resultat man har uppnått och
 • om arbetet lett till att man har kunnat lämna information och rådgivning till visselblåsare och till personer som överväger att visselblåsa.

Man ska skicka in sin redovisning året efter att man har fått bidrag. Det kommer att stå i beslutet vilket datum man senast måste skicka in redovisningen.

Återkrav

Man kan bli skyldig att betala tillbaka pengarna till Arbetsmiljöverket bland annat om man

 • har lämnat felaktiga uppgifter i sin ansökan
 • inte har använt pengarna för det som man sagt i ansökan att man ska göra
 • inte har följt villkor i beslutet eller
 • inte har använt alla pengarna innan året är slut.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-06-15