اداره عمومی نظارت بر محیط کار

طبق قانون محیط کار همه مستخدمین در سویدن حق دارند از یک محیط کار مناسب بهره مند باشند. هیچ کس نباید ناشی از کار خویش مواجه به اسیب بدنی یا مریضی شود.

 ما موظفین یک اداره دولتی هستیم که از طرف دولت و پارلمان سویدن ماموریت بعهده داریم تا تضمین نمایم که شرکت ها و موسسات قوانین محیط کار را مراعات می کنند. این وظایف را از جمله توسط اجراات آتی انجام می دهیم:

  • مقررات مفصل که از قانون محیط کار وضع می شوند، مرتب می نمایم.
  • با استفاده از بازرسی از محل های کار در سراسر کشور تامین می نمایم که شرکت ها و موسسات قوانین و قواعد
  • مربوطه را مراعات می کنند.

نشر معلومات در بارهٔ مسایل محیط کار

کارفرما مسؤلیت محیط کار تان را برعهده دارد

مسؤلیت محیط کار در محل کار در قدم نخست برعهده کار فرما می باشد. در جریان نظارت و بازدید از محل های کاری گوناگون شرایط محیط کار را مورد ملاحظه قرار می دهیم و رعایت قواعد و مقررات محیط کار را وارسی می نمایم. اگر ما کمبودات دریافت کنیم در آنصورت کارفرما مکلف است اقدامات لازم را بعمل آورد.

نمائینده شما در محل کار

بسیاری از محل های کار در سویدن دارای یک با اصطلاح نمائینده ناظر بر اجرای قانون مربوط به ایمنی محیط کار هستند. این نمائینده ناظر یک شخص است که از مستخدمین نمائیندگی می کند و شرایط لازم را از کارفرما و محیط کار تقاضا می کند. اگر شما در محل کار به مشکلات مواجه هستید می توانید به نمائینده ناظر خود صحبت کنید.

با ما در تماس شوید

به شماره ۰۰ ۹۰ ۷۳۰–۱۰(۰) ۴۶+ یا از طریق ایمیل arbetsmiljoverket@av.se  با ما در تماس شوید. کارمندان ما به زبانهای مختلف صحبت می کنند و در روزهای دوشنبه الی جمعه از ساعات ۸ صبح الی ۱۶:۳۰ بعد از ظهر به پرسش ها پاسخ می دهند.

ما در حدود ۶۰۰ کارمندان هستیم که از شمال تا جنوب در سراسر کشور و در دفتر مرکزی در ستوکهلم حاضر به خدمت می باشیم. اگر در مورد محیط کار، مقررات و قوانین و یا خدمات الیکترونیکی ما پرسش دارید می توانید همواره با ما در تماس شوید.

 آیا به ترجمه کدام قسمت دسترس ندارید؟

دسترس به اطلاعات به زبان دری محدود می باشد. معلومات مفصل در صفحات به زبان سویدی و انگلیسی میسر می باشد. در صورت لزوم می توانیم متن های بیشتر را ترجمه نمایم. هنگام درخواست ترجمه به آدرس arbetsmiljoverket@av.se تماس بگیرید. 

Last updated 2015-08-28