Exempel på bulleråtgärder inom industrin

Nedan ges några kortfattade exempel på vad man kan göra för att minska bullret i olika industriverksamheter.

Alternativa arbetsmetoder

 • Laserskärning i stället för stansning. 
 • Hydraulisk pressning i stället för slående formning.
 • Torkning med strålning i stället för med luftflöde.

Val av lämplig arbetsutrustning

 • Välj tysta maskiner och ställ bullerkrav vid inköp av nya maskiner.
 • Använd dämpade renblåsningsmunstycken i stället för enkla rörmunstycken. 
 • Använd stansverktyg med sneda skär i stället för raka skär. 
 • Använd dämpade cirkelsågklingor.

Åtgärder på maskiner eller annan bullerkälla

 • Förse tryckluftsutsläpp med utloppsljuddämpare.
 • Bromsa upp hastigheten på material och gods som slår mot varandra eller faller ned i materialbehållare eller liknande.
 • Dämpa ljudutstrålande plåtytor eller byt ut dem mot perforerad plåt, sträckmetall eller metallnät.

Utformning och planering av arbetsplatser

 • Skilj bullrig och tyst verksamhet åt. 
 • Placera bullrig utrustning som kompressorer, hydraulpumpar och liknande i separat utrymme.

Information och utbildning

 • Varsam materialhantering minskar kraftiga ljudtoppar.
 • Maskiner som körs lugnt och mjukt är tystare än om de körs stötvis, impulsivt och snabbt.

Åtgärder för att minska spridning av luftburet buller

 • Skärma av eller bygg in bullrande utrustning med ljudisolerande och ljudabsorberande konstruktioner. 
 • Minska reflekterat ljud i lokalen genom ljudabsorbenter i tak och på väggar.
 • Underrubrik: Åtgärder för att minska spridningen av strukturburet buller
 • Elastiskt montage av maskindelar begränsar ljudöverföring. 
 • Uppställning av maskiner på vibrationsisolatorer minskar vibrations- och ljudöverföring till underlaget.
 • Underhåll av maskiner och utrustningar. Regelbundet underhåll kan förhindra att ljudnivån för en maskin ökar på grund av förslitning och åldring.

Arbetsorganisatoriska åtgärder

 • Jämna ut arbetstagarnas bullerbelastning genom arbetsrotation. 

Buller och bullerbekämpning (H003), bok

Bokomslag - Buller
Den här handboken är till för dig som arbetar systematiskt och långsiktigt med bullerfrågor. Du får kunskap om bullrets uppkomst och spridning samt hur du mäter och åtgärdar. Det är en handbok med praktisk inriktning. Handboken är rikt illustrerad med figurer som beskriver principer samt diagram som du kan använda för att avläsa olika värden. Dessutom innehåller boken en mängd formler och tabeller.
Buller och bullerbekämpning (H003), bok

Senast uppdaterad 2023-07-10