Projektörer

De som ritar, konstruerar eller på annat sätt utformar hela eller delar av byggnader och anläggningar ska tänka på arbetsmiljön som kommer uppstå i både byggskedet och bruksskedet.

Projektörer - arkitekter, konstruktörer och andra som deltar i planering och projektering

Arkitekter, konstruktörer och andra som deltar i planeringen och projekteringen (”projektörer”) ska inom ramen för sina uppdrag se till att arbetsmiljön i byggskedet och bruksskedet beaktas. Det innebär att de måste tänka på hur deras utformning av byggnaden eller anläggningen, konstruktioner och andra lösningar kan byggas och användas på ett säkert och hälsosamt sätt.

Arbetsmiljön i byggskedet

Det kan innebära att projektörer bland annat ska:

 • tänka på hur arbetet kan genomföras säkert och med vilka möjliga metoder
 • se till att det finns utrymme för att utföra arbetet och för det material som behövs
 • välja material som inte medför hälsorisker
 • se till att material ska kunna transporteras och monteras utan manuella lyft, annars får de inte vara för tunga
 • tänka på vilka arbetsmiljöhjälpmedel som kommer behövas
 • tänka på vilka arbetsplattformar och lyftanordningar som krävs för ett visst arbete
 • tänka på att arbeten som kommer behöva utföras samtidigt eller efter varandra inte ska medföra risker
 • tänka på stabilitet under byggskedet.

Läs mer i 3 kap. 7 § arbetsmiljölagen och 10 § (som hänvisar till 5-5b §§) i AFS 1999:3.

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Arbetsmiljön i bruksskedet

Projektörer ska även tänka på hur byggnaden eller anläggningen ska kunna underhållas längre fram. Det kan exempelvis innebära att arbetsutrymme ska finnas för framtida ventilations- och elarbeten eller att det finns stabila tillträdesvägar. Byggnaden ska även utformas med tak­säkerhets­anordningar så att till exempel tak och skorstenar kan kontrolleras säkert.

Projektörer ska också beakta arbetsmiljön på framtida fasta arbetsplatser i en byggnad eller anläggning som de projekterar. Föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) beskriver vad som gäller för bland annat dagsljus, belysning, ventilation, buller och golv på arbetsplatser.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Den som tillverkar monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar

Den som tillverkar monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar ska se till att olika delar av projekteringen samordnas och att arbetsmiljön i både byggskedet och bruksskedet beaktas under projekteringen. Det kan handla om småhustillverkare eller de som projekterar och tillverkar prefabricerade betongelement på fabrik som monteras ihop till en helhet på byggarbetsplatsen. De här tillverkarna ska tänka på arbetsmiljön under byggskedet när det handlar om exempelvis

 • utformning av byggnaden eller anläggningen
 • val av byggprodukter
 • val av konstruktioner för stomsystem och andra bärande element
 • val av stomkompletteringar, installationer och inredningar.

Läs mer i 3 kap. 7 h § arbetsmiljölagen och 10 a § (som hänvisar till 5 §) i AFS 1999:3.

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-07-06