Frågor och svar om hot och våld

När ett arbete innebär en påtaglig risk för att en arbetstagare ska utsättas för våld, hot eller andra starkt psykiskt påfrestande förhållanden får arbetet inte utföras som ensamarbete.

De som arbetar inom hemtjänsten och hemsjukvården eller som personlig assistent, kommer i nära kontakt med brukarna, det vill säga de personer man utför arbetsuppgifter hos. I vissa hem förekommer missbruksproblem eller psykiska sjukdomar. Arbetstagarna riskerar då att utsättas för hot, våld eller andra psykiskt påfrestande förhållanden som tillmälen, beskyllningar eller sexuella anspelningar. Det är viktigt att arbetsgivaren informerar om hur olika psykiska sjukdomar yttrar sig och i vilka fall de utgör ett hot mot arbetstagarna. Detta kan minska arbetstagarnas eventuella rädsla eller känsla av otillräcklighet.

Det är också viktigt att arbetsgivaren har en arbetsorganisation som ger utrymme för fortlöpande handledning och stöd. Handledning och stöd till såväl arbetsledare som övriga arbetstagare kan lämnas av någon inom den egna arbetsorganisationen eller av någon utanför denna, till exempel företagshälsovården.

För att underlätta samarbetet med brukaren behöver arbetsgivaren innan arbetet påbörjas, informera om sitt arbetsmiljöansvar och att brukarens behov kanske inte alltid kan bli tillgodosedda precis så som man önskar om det riskerar arbetstagarens hälsa.

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Ja, arbetsgivaren ska utreda orsakerna till ohälsa, olyckor och allvarliga tillbud (med tillbud menas när det är på väg att bli en olycka men inte blir det) i arbetet. Vissa förebyggande åtgärder måste genomföras omedelbart. Andra kanske kan vänta, men då ska de tas upp i en skriftlig handlingsplan med uppgift om när de ska vara genomförda och vem som ansvarar för detta. Det som står i handlingsplanen ska genomföras så snart det är praktiskt möjligt.

Alla tillbud och händelser med våld eller hot om våld ska dokumenteras och utredas, vare sig de är allvarliga eller inte.

Det beror på vilken typ av vårdavdelning det rör sig om. Om man inte kan få godtagbar säkerhet, är det inte lämpligt. Ibland kan man ordna säkerheten genom att personalen kan larma någon annan instans om hjälp, till exempel arbetsledare, annan avdelning eller väktare. Det är viktigt att försäkra sig om att det finns någon som kan besvara larmet och att se till att man kan få nödvändig hjälp inom rimlig tid. 

Du ska vända dig till din arbetsgivare och begära hjälp. Om arbetsgivaren inte själv kan ordna med detta, bör ni tillsammans kontakta företagshälsovården. Det är viktigt att ni gemensamt pratar igenom hur ni ska förebygga att något liknande händer på nytt. Glöm inte heller att anmäla det inträffade som en arbetsskada.

Läs mer i våra föreskrifter: 

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter

Ensamarbete (AFS 1982:3), föreskrifter

Nej det får hen inte. Vid prao får endast lättare och riskfritt arbete förekomma. I bilaga 1 i föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) redovisas vilka arbetsuppgifter som är förbjudna för minderåriga och bland dessa finns bevakningsarbete enligt lagen om bevakningsföretag.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Ja, alla allvarliga hot om våld eller våld mellan elever och lärare, eller mellan elever, ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Både elever och lärare är skyddade av arbetsmiljölagen och föreskrifterna om våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2. I enlighet med dessa föreskrifter ska alla arbetsplatser, där det kan finnas risk att drabbas av ohälsa på grund av hot och våld, arbeta förebyggande för att motverka detta. Det ska även finnas rutiner för hur ni ska göra om olyckan är framme och hur ni till exempel ska hantera anmälningar. Tala med din arbetsgivare som är den som är ansvarig för detta förebyggande arbete. Ni måste också ta ställning till om händelsen bör polisanmälas.

Anmäl arbetsskada, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter

Vård och omsorg och sociala tjänster är de mest utsatta branscherna när det gäller hot och våld. Arbetsgivaren är skyldig att, i samverkan med den gravida, göra en riskbedömning över hur stor sannolikheten är att den gravida drabbas av våld och vad konsekvenserna blir av detta. Arbetsgivaren är skyldig att snarast vidta åtgärder för att undanröja risken att den gravida drabbas av ohälsa på grund av hot- och våldsrisken. Det kan hända att arbetsuppgifterna behöver anpassas, till exempel genom omplacering. Om arbetsgivaren inte lyckas åtgärda riskerna så är det förbjudet att låta den gravida arbeta i den riskfyllda arbetsmiljön. Det är förenat med böter för arbetsgivaren att bryta mot dessa bestämmelser. 

Se även föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare AFS 2007:5

Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), föreskrifter

Detta är ett allvarligt tillbud som ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Ni ska även överväga att göra en polisanmälan.

Alla organisationer som kan drabbas av hot- och våldssituationer måste arbeta förebyggande så att ingen drabbas av ohälsa på grund av saker som händer på jobbet. Att kartlägga riskerna för hot och våld ska vara en del av ert systematiska arbetsmiljöarbete. I korthet innebär det att regelbundet undersöka er arbetsmiljö för att hitta de risker som finns, åtgärda dessa med exempelvis säkerhetsrutiner, tekniska lösningar eller genom möjlighet till stöd. Sedan ska arbetsgivaren följa upp åtgärderna för att kontrollera att de fungerade som det var tänkt.

Ibland räcker inte de förebyggande åtgärderna till och olyckan kan vara ett faktum. Arbetsgivaren är skyldig att ha en plan för första hjälpen och krisstöd. Upprätta rutiner för hur ni på arbetsplatsen ska agera om någon skadas eller drabbas av hot eller våld. En arbetstagare som utsatts för hot om våld eller våld ska snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. I det akuta skedet kan det ofta vara den drabbades arbetskamrater som förväntas ge den allra första hjälpen tills ambulans och polis anländer. Att snabbt finnas tillhands för en drabbad arbetskamrat kan minska arbetskamratens skador betydligt. Tänk på att även den som blivit vittne till det som inträffat kan vara i behov av stöd. 

Arbetsolyckor eller allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Läs mer om hur du anmäler olyckor eller tillbud via länken nedan.

Anmäl arbetsskada, öppnas i nytt fönster