Kort om tillämpningen för olika produkttyper

Målarfärg med allergiframkallande konserveringsmedel

Arbete med målarfärg som på grund av att de innehåller allergena konserveringsmedel märkts med ”H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.” medför inte i krav på utbildning med utbildningsintyg eller medicinska kontroller. Däremot omfattas man av kraven i 37 a-d §§ i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19).

Akrylat

Kemiska produkter som innehåller akrylater eller metakrylater och som är märkta som allergiframkallande, på grund av att de innehåller akrylat eller metakrylat, omfattas av krav på utbildning med utbildningsintyg (37 e §). Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller för de arbetstagarna som exponeras för akrylater eller metaakrylater (37 f §).

De akrylatprodukter som omfattas är till exempel de som används vid läggning av fogfria golv, eller UV-härdande tryckfärg. Man menar inte det som i målarbranschen benämns som ”akrylatfärg” som är vanlig målarfärg där eventuell allergiklassning beror på tillsats av konserveringsmedel.

Kosmetiska produkter och dentala fyllmedel

Kosmetiska produkter som inte ska följa CLP-förordningen omfattas inte av de särskilda kraven för allergiframkallande produkter.

Biocider som avger formaldehyd

Biocider som avger formaldehyd ingår inte i begreppet ”processer som frisätter formaldehyd” som anger tillämpningen av reglerna för allergiframkallande ämnen i 37 a §. Arbete med en produkt som innehåller en sådan biocid kan dock omfattas om den är märkt som allergiframkallande.

Cyanoakrylater

Vid arbete med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat som pågår mer än 30 minuter per vecka krävs utbildning med utbildningsintyg samt medicinsk kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg.

Pågår arbetet kortare tid än 30 minuter per vecka krävs ingen utbildning eller medicinska kontroller. Anledningen till detta undantag är att cyanoakrylater förekommer i s.k. snabblim, som vanligtvis används mycket kortvarigt.

Diisocyanater

Vid arbete med kemiska produkter som innehåller diisocyanater och som är märkta med H317 eller H334, på grund av att de innehåller diisocyanater, omfattas man av krav på utbildning.

Vid arbete med kemiska produkter som innehåller diisocyanater och som är märkta med H334, på grund av att de innehåller diisocyanater, omfattas man av kraven på bedömning för tjänstbarhetsintyg.

Epoxi

Arbete med epoxiprodukter som är märkta som allergiframkallande på grund av att de innehåller epoxi omfattas av krav på utbildning med utbildningsintyg (37 e §). Arbetsgivare ska se till att anordna medicinsk kontroll (37 f §).

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Senast uppdaterad 2024-01-03