Tjänstemottagarens skyldigheter

Här finns information om vad du som tar emot tjänster som utförs av utstationerade arbetstagare måste göra.

Tjänstemottagare är du som företag, organisation eller privatperson i Sverige som tar emot en tjänst mot ersättning. Normalt sett har du ett avtal med arbetsgivaren i utlandet som reglerar vilken tjänst den utstationerade arbetstagaren ska utföra.

Du är också tjänstemottagare om du hyr in arbetstagare från ett företag i ett annat land för att utföra tjänsten. Arbetstagarna kan vara uthyrda till dig direkt från en arbetsgivare i utlandet eller indirekt via ett annat företag i utlandet.

En tjänst är någon form av arbete som den utstationerade arbetstagaren utför under en begränsad tid. Begränsad tid innebär att det ska finnas ett start- respektive slutdatum för när tjänsterna ska utföras.

Mer om vad utstationering är och i vilka situationer som det är fråga om en utstationering kan du läsa på sidan Utstationering.

De fullständiga reglerna om utstationering finns i

Meddela om du inte fått dokumentation om att arbetstagarna är anmälda hos oss

I alla situationer av utstationering ska arbetsgivaren anmäla utstationeringen till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren ska också se till att arbetstagarna får sina rättigheter enligt Sveriges lagar och regler samt eventuella kollektivavtal.

Den utstationerande arbetsgivaren ska lämna dig dokumentation om att hen anmält utstationeringen senast den dag arbetstagaren börjar arbetet i Sverige. Dokumentation kan till exempel vara den bekräftelse arbetsgivaren fått från oss via e-post när hen har anmält en arbetstagare. 

Om du inte fått någon dokumentation, ska du meddela det till Arbetsmiljöverket senast tre dagar efter att arbetet i Sverige har börjat. Gör du inte det, kan du få betala en sanktionsavgift. Detta gäller inte dig som är privatperson och tar emot en tjänst för privat bruk. 

Så här meddelar du

 1. Mejla följande uppgifter till arbetsmiljoverket@av.se:

  • namn och organisationsnummer för ditt företag eller organisation
  • kontaktuppgifter till dig som lämnar uppgifterna
  • namn och organisationsnummer eller motsvarande för den utstationerande arbetsgivaren som du har avtal med
  • adress till platsen där tjänsten ska utföras
  • datum då tjänsten ska börja utföras
  • datum då tjänsten ska vara slutför

   Ditt meddelande ersätter inte arbetsgivarens anmälan till oss. Arbetsgivaren ska ändå anmäla arbetstagare som är utstationerade hos dig.

 2. Du får ett automatiskt svar till den mejladress som du skickade anmälan från.

 3. Vi kontrollerar att du meddelat oss inom tre dagar efter att arbetet i Sverige har börjat och att du har lämnat fullständiga uppgifter.

  • Om du har gjort det, hör du normalt sett inget mer från oss.
  • Om du inte har gjort det, kan du få betala en sanktionsavgift som är 20 000 kronor. Du får i så fall ett avgiftsföreläggande, det vill säga ett beslut från oss om att betala sanktionsavgiften.
  • Om du godkänner sanktionsavgiften får du information från länsstyrelsen om hur du ska betala.
  • Om du invänder mot sanktionsavgiften får du en bekräftelse från oss om att vi har tagit emot din invändning. Därefter bedömer vi ärendet på nytt.
  • Om vi godkänner din invändning meddelar vi dig det.
  • Om vi inte godkänner din invändning kan vi ansöka i domstol om att sanktionsavgiften ska dömas ut. Domstolen hör i så fall av sig till dig.

 4. Om du begär det, kan du få del av vårt beslut till arbetsgivaren om hen lämnat dig dokumentation i tid eller inte.

Utstationerade arbetstagare har i stort sett samma rättigheter

En arbetstagare som är utstationerad hos dig har i stort sett samma rättigheter som en anställd i Sverige. Vilka rättigheter hen har kan du läsa om på:

Utstationerad arbetstagares rättigheter och skyldigheter

Senast uppdaterad 2023-08-14