Inspektioner inom jordbruk

Åren 2015–2019 besökte Arbetsmiljöverket 669 arbetsställen inom jordbruket.

 

Fördelningen av antalet anställda
Arbetsställen [antal] Anställda [antal] Andel [%]
103

0

15

230

1-4

34

160

5-9

24

110

10-19

16

66

>20

10

 

Exempel på olika ställda krav på åtgärder:
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Krav på att göra egna dokumentationer av riskbedömningar.

Ventilation/damm

Krav på ventilation i verkstaden för att minska mängden damm. Krav på personlig skyddsutrustning som andningsskydd, där man inte kan minska damm. Krav på dammreducerare i samband med fodertillverkning.

Kemikalier

Krav på lagring och förvaring, personlig skyddsutrustning, tvättmöjligheter och engångsprodukter. Framförallt att de som hanterar kemiska produkter har gjort en riskbedömning.

Ergonomi

Krav på att åtgärda bristande ergonomi i samband med svåra arbetsställningar och tunga lyft.

Elektriska installationer

Krav på el-översyn. Elkablar till maskiner är en riskfaktor, och ofta förekommer det provisoriska lösningar.

Maskiner

Krav på att det ska finnas skydd som är intakt, till exempel över rörliga maskindelar som kraftöverföringsaxlar.

Djurhantering

Krav på exempelvis hur arbetet organiseras när man förflyttar och behandlar djur, det vill säga drivningsgångar och behandlingsboxar.

Arbetsplatsens utformning

Krav på att åtgärda till exempel hala golv, trånga utrymmen, trappor, avsatser och dålig belysning som ofta innebär fallrisker.

Buller

Krav på att hörselskydd ska användas. Arbete med djur och maskiner innebär hög bullernivå.


Statistik över de olika kravområdena
  Krav [antal] Krav [%]
Totalt

4320

100

Teknik

1178

27

Yrkeshygien

1543

36

Medicinska/Sociala risker

673

16

Systematiskt arbetsmiljöarbete

926

21

Senast uppdaterad 2022-12-05