Frågor och svar om stödjande material

För att säkerställa att vi tar fram användarvänliga stöd använder vi oss av behovsdriven utveckling som arbetssätt, till exempel genom intervjuer med representanter för olika målgrupper.

Vi gör behovsanalyser av vilket stöd arbetsgivare och andra intressenter behöver. Den som har ett arbetsmiljöansvar ska få vägledning och stöd för att kunna förebygga risker i arbetsmiljön. Det ska bli lättare att hitta, förstå och använda de regler som gäller i situationen på respektive arbetsplats.

Mycket av innehållet på av.se har en koppling till föreskrifterna så vi gör ett omfattande arbete med att granska och justera det innehållet. När de nya reglerna börjar gälla 1 januari 2025 ska alla ämnessidor på av.se vara uppdaterade med aktuell information.

Med utgångspunkt i målgruppernas behov fortsätter vi successivt att utveckla fler former av stöd i arbetsmiljöarbetet. Stödet kan till exempel vara i form av texter, bilder, filmer och webbinarier – och på sikt nya digitala tjänster.

När det gäller själva regelförnyelsearbetet har vi tagit fram ett presentationsmaterial om föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur som kan delas och användas av bransch- och kunskapsorganisationer. Allt material finns på sidorna om regelförnyelse.

Presentationsmaterial om regelförnyelsen

Genom att vi digitaliserar regler och stödjande material så kommer det att bli lättare att söka och få svar på sina frågor. Vi har också undersökt hur småföretagares arbetsmiljöarbete ser ut och vilket behov av stöd de har. Vårt mål är att innehållet ska utgå från målgruppernas behov och ge exempel så att man ska känna igen sig i sin egen verksamhet.

Vi stödjer också småföretagare genom Verksamt.se:s kanaler. Verksamt.se är ett samarbete mellan flera myndigheter för att göra det enklare för små och medelstora företag att hitta information och tjänster som de behöver. Arbetsmiljöverket kommer att utveckla sin information i de olika kanalerna (webbinarium, nyhetsbrev och sociala medier).

Vi gör även kommunikationsinsatser i radio, tv, tidningar och sociala medier där vi främst riktar oss till småföretagare. Syftet är att skapa en medvetenhet och öka kunskapen om hur man arbetar för en bra arbetsmiljö.

Vi gör en översyn av allt vårt befintliga material och arbetar med att behovsanpassa och digitalisera vårt stöd. Det innebär att motsvarande innehåll som nu finns i vägledningar kommer att tas fram som stödjande material i html-format (som webbsidor) framöver. Ambitionen är att det ska finnas stöd utifrån de behov som vi har identifierat hos olika målgrupper när regelverket börjar gälla.

Vårt utvecklingsarbete med att digitalisera föreskrifter och stöd kommer att fortsätta efter ikraftträdandet. Vi arbetar nu för att få rätt förutsättningar att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och därmed kunna utveckla nya former av vägledningar som stöd i arbetsmiljöarbetet.

Vi har gjort användbarhetsundersökningar i flera projekt för att arbeta fram stödjande material till föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur. I detta arbete ingår kontakter för att lyssna in erfarenheter från de centrala parterna, bransch- och kunskapsorganisationer. Vi har också beaktat de synpunkter som kom in i samband med remissvaren 2020 och 2022 när det gäller vilka allmänna råd som behöver ersättas eller kompletteras med vägledande information. Efter remisserna lyfte vi tillbaka flera allmänna råd.

Det finns en referensgrupp som parterna har utsett representanter till. Syftet med gruppen är att de ska kunna lämna synpunkter på genomförda undersökningar. Gruppen ska även kunna ge återkoppling på de skisser och prototyper som vi successivt arbetar fram.

De texter som har varit allmänna råd och som fortfarande är relevanta ser vi över och arbetar in på sidorna med stödjande material om reglerna på av.se.

Vi ser över innehållet i dem och motsvarande innehåll som nu finns i informationsbroschyrerna kommer att tas fram som stödjande material i html-format (som webbsidor) framöver.

Det kortfattade svaret är att allmänna råd ger generella rekommendationer om hur man tillämpar en specifik paragraf i en föreskrift och anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.

I stöd och vägledande material kan Arbetsmiljöverket ge mer konkreta exempel på hur en arbetsgivare kan göra för att följa föreskrifterna. Där kan vi också ge mer allmänna beskrivningar av ett sakområde eller bakomliggande resonemang.

Varken allmänna råd eller stöd och vägledande material är juridiskt bindande.

Allmänna råd

Allmänna råd från Arbetsmiljöverket är alltid kopplade till en bestämd paragraf i föreskrifterna. De placeras direkt efter paragrafen och är ofta kortfattade. De finns som en hjälp för att bättre förstå hur en bestämmelse ska tolkas, men är inte bindande.

Arbetsmiljöverkets allmänna råd remissbehandlas, beslutas och publiceras på samma sätt som föreskrifterna.

Det finns en definition av allmänna råd i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Enligt denna är allmänna råd sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. I förordningen finns även bestämmelser om hur allmänna råd ska tryckas och tillhandahållas allmänheten. De ska publiceras i en särskild serie eller tas in i myndighetens författningssamling.

Detta kan finnas i allmänna råd:

  • Text som hjälper till för att bestämmelsen ska uppfattas på rätt sätt.
  • Exempel på hur man kan uppfylla kraven i en föreskrift.
  • Hänvisningar till standarder.
  • Hänvisningar till angränsande regler som är viktiga att känna till för att få en helhetsbild av vad man har att rätta sig efter.

Stöd och vägledande material

Stöd och vägledande material kan till exempel vara information på av.se, filmer eller tryckta vägledningar till specifika föreskrifter. Vägledande material är av informationskaraktär och inte bindande. En myndighet avgör om och på vilket sätt den tar fram och presenterar vägledande material. Det kan tas fram och beslutas på olika sätt, beroende på vilket behov av stöd och vägledning som finns.

Detta kan finnas i stöd och vägledande material:

  • Allmän information och bakgrundskunskap. Upplysningar som inte direkt påverkar tillämpningen av en föreskrift. Det kan vara statistik eller branschinformation, förklaring av begrepp, information om rättsläget eller forskning på området, hur arbetsplatser ser ut eller en allmän beskrivning av en företeelse.
  • Förklarande och resonerande text eller bilder om när en bestämmelse blir tillämplig eller hur en situation kan lösas.
  • En berättande, mer utförlig och lättillgänglig information som sätter en föreskrift eller en bestämmelse i sitt sammanhang och som kan ta upp även närliggande områden och föreskrifter.
  • Stöd till dem som ska följa och använda en föreskrift.

Stöd och vägledande material behöver inte vara strikt bundet till en föreskrift eller en bestämmelse.