Huvudsakliga risker inom transport och kommunikationer

Inom transport och kommunikationer är det vanligt med tunga lyft och dåliga arbetsställningar, vibrationer och stötar. Då är det viktigt att ta ergonomin på allvar.

Ergonomi omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbets­miljön och innebär att man anpassar arbetet till människan för att förebygga olyckor och sjukdomar. Det innebär också att prestations­förmågan höjs så att produktiviteten och kvaliteten ökar.

När man gör ergonomiska förbättringar i verksam­heten ska de beröra både arbets­tagarnas förut­sättningar, tekniska förut­sättningar och organisatoriska förutsättningar.

Du hittar mer information om ergonomi på vår sida om arbetsställning och belastning.

Arbetsställning och belastning – ergonomi

Arbetsgivaren ska förebygga stress

Arbetsrelaterad stress uppstår som en konsekvens av olika belastande förhållanden på arbetet, till exempel hög arbets­belastning, problem som rör det sociala samspelet på arbets­platsen eller pressade leveranstider.

Som arbetsgivare har man ett ansvar att skapa en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. Det är viktigt att förebygga eller åtgärda de förhållanden som ger upphov till arbets­relaterad stress och att få till en fungerande balans mellan krav och resurser. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljö­arbete kan arbetsgivare tillsammans med skydds­ombud och arbets­tagare förebygga arbets­relaterad stress. Det handlar om att undersöka och bedöma vilka risker och brister som finns i arbets­miljön, att åtgärda bristerna och att följa upp att åtgärderna får avsedd effekt.

Du hittar mer information om arbetsrelaterad stress på vår sida om psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

Trafiken en arbetsmiljöfråga

Att köra i jobbet är en arbetsmiljöfråga. Det är arbetsgivaren som bär ansvaret för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall även för den del av arbetsmiljön som utgörs av trafiken. Det gäller oavsett om den anställde kör med företagets fordon eller med eget fordon.

För en anställd som skadas i trafiken innebär händelsen ofta ett stort lidande såväl psykiskt som fysiskt. Olyckan leder också till stora kostnader för arbetsgivaren och för samhället. Några faktorer som spelat in har visat sig vara stress, dåligt fordonsunderhåll, överlast, dåligt säkrad last, långa arbetspass utan vila och alltför snävt tilltagna tidsmarginaler.

Begreppet trafiksäkerhet kan innefatta mycket, men det handlar i grunden om kunskaper och attityder. Det innefattar även utvilade, alkohol- och drogfria förare som kör med krocksäkra och väl underhållna fordon med bra däck. Det handlar också om att använda bilbälte, köra lagligt och anpassa hastigheten efter omständigheterna.

Du hittar mer information på vår ämnesrelaterade sida om säkerhet i trafiken.

Säkerhet i trafiken

Hot och våld i arbetslivet

Hot och våld, eller risken för att bli utsatt för hot och våld på arbets­platsen är ett allvarligt arbetsmiljö­problem och förekommer till exempel i kollektivtrafiken. Oron för att bli utsatt för hot och våld på arbetet är en psykisk belastning som också påverkar arbetsmiljön negativt. Detta ska arbetsgivaren också känna till och förebygga så mycket det går.

Genom att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och införa genomtänkta rutiner kan många hot- och vålds­situationer undvikas. Med ett bra förebyggande arbete går det alltså att skapa en arbets­plats där personalen kan känna trygghet, även i verksam­heter där risken för att bli utsatt för hot och våld i arbetet är påtaglig.

Du hittar mer information på vår ämnesrelaterade sida om hot och våld i arbetslivet.

Hot och våld

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-06-02