Risker inom transport och kommunikationer

Singelolycka under färd med sitt fordon i tjänst är den vanligaste dödsorsaken inom transport och kommunikationer. Vid lastning och lossning av gods sker många olyckor. Belastningsbesvär, vibrationer samt hot och våld är andra vanliga arbetsmiljöproblem.

Trafiken

Att köra i jobbet är en arbetsmiljöfråga. Det är arbetsgivaren som bär ansvaret för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall även för den del av arbetsmiljön som utgörs av trafiken. Det gäller oavsett om den anställde kör med företagets fordon eller med eget fordon.

För en anställd som skadas i trafiken innebär händelsen ofta ett stort lidande såväl psykiskt som fysiskt. Olyckan leder också till stora kostnader för arbetsgivaren och för samhället. Några faktorer som spelat in har visat sig vara stress, dåligt fordonsunderhåll, överlast, dåligt säkrad last, långa arbetspass utan vila och alltför snävt tilltagna tidsmarginaler.

Begreppet trafiksäkerhet kan innefatta mycket, men det handlar i grunden om kunskaper och attityder. Det innefattar även utvilade, alkohol- och drogfria förare som kör med krocksäkra och väl underhållna fordon med bra däck. Det handlar också om att använda bilbälte, köra lagligt och anpassa hastigheten efter omständigheterna.

Säkerhet i trafiken

Lastning och lossning

På rörliga arbetsplatser är förutsättningarna för arbetet ofta nya eller förändras hela tiden. Arbetsledningen finns inte alltid på plats. Det ställer stora krav på både arbetsgivare och arbetstagare när det gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Varje år sker det många olyckor då arbetstagare blir klämda mellan fordon och gods vid lastning och lossning. Betongblock som välter och påkörning av egen eller kollegas lastbil är återkommande orsaker till dödsolyckor.

Belastningsbesvär

Även när ingen plötsligt olycka händer, sliter det på kroppen med tunga lyft, dåliga arbetsställningar, vibrationer och stötar.

Ergonomi omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbets­miljön och innebär att man anpassar arbetet till människan för att förebygga olyckor och sjukdomar. Det innebär också att prestations­förmågan höjs så att produktiviteten och kvaliteten ökar.

När man gör ergonomiska förbättringar i verksam­heten ska de beröra både arbets­tagarnas förut­sättningar, tekniska förut­sättningar och organisatoriska förutsättningar.

Arbetsställning och belastning – ergonomi

Stress

Arbetsrelaterad stress uppstår som en konsekvens av olika belastande förhållanden på arbetet, till exempel hög arbets­belastning, problem som rör det sociala samspelet på arbets­platsen eller pressade leveranstider.

Som arbetsgivare har man ett ansvar att skapa en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. Det är viktigt att förebygga eller åtgärda de förhållanden som ger upphov till arbets­relaterad stress och att få till en fungerande balans mellan krav och resurser.

Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljö­arbete kan arbetsgivare tillsammans med skydds­ombud och arbets­tagare förebygga arbets­relaterad stress. Det handlar om att undersöka och bedöma vilka risker och brister som finns i arbets­miljön, att åtgärda bristerna och att följa upp att åtgärderna får avsedd effekt.

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

Hot och våld

Hot och våld, eller risken för att bli utsatt för hot och våld på arbets­platsen är ett allvarligt arbetsmiljö­problem och förekommer till exempel i kollektivtrafiken. Oron för att bli utsatt för hot och våld på arbetet är en psykisk belastning som också påverkar arbetsmiljön negativt. Detta ska arbetsgivaren också känna till och förebygga så mycket det går.

Genom att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och införa genomtänkta rutiner kan många hot- och vålds­situationer undvikas. Med ett bra förebyggande arbete går det alltså att skapa en arbets­plats där personalen kan känna trygghet, även i verksam­heter där risken för att bli utsatt för hot och våld i arbetet är påtaglig.

Hot och våld i arbetslivet

Senast uppdaterad 2023-09-01