Förebygg risker inom jordbruk

För att undvika och minimera riskerna för olyckor ska du som arbetsgivare prioritera systematiskt arbetsmiljöarbete genom att undersöka, hitta och åtgärda brister innan det händer någon olycka.

Bonde med flanell och koppling

Systematiskt arbetsmiljöarbete minskar risken för olyckor

Du ska helt enkelt ta reda på hur de anställda har det på jobbet. Därför ska du undersöka alla arbetsförhållanden, till exempel

  • olycksfallsrisker
  • kroppsliga belastningar
  • psykiska påfrestningar som exempelvis stress.

Se över arbetsförhållandena regelbundet och bedöm riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Denna riskbedömning ska du dokumentera skriftligt. De åtgärder som du bedömer att du behöver genomföra ska starta omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt.

Det är viktigt att ha tillräckliga kunskaper och resurser

Du som arbetsgivare har ansvaret för att fördela de olika arbetsmiljöuppgifterna. Det ska vara tydligt vad uppdraget innebär och vilka resurser, till exempel utrustning, ekonomi och personal som finns för att genomföra det. Alla arbetstagare ska veta vem som har ansvar för arbetsmiljöfrågorna och till vem de ska vända sig med frågor.

Du bör även säkerställa att de personer som har ansvar för en arbetsuppgift, även har tillräckliga befogenheter, resurser och kunskaper för att kunna leva upp till sitt ansvar. Särskilt riskfyllda arbetsuppgifter kan kräva speciell utbildning eller träning.

Här är några frågor att använda i det systematiska arbetsmiljöarbetet:

  • Gör ni skyddsronder?
  • Har skyddsronden resulterat i en skriftlig handlingsplan?
  • Finns det arbeten som är särskilt riskfyllda?
  • Finns det instruktioner för de riskfyllda arbetsuppgifterna? (Exempelvis arbete i silo, på hög höjd och byggnadsarbeten.)

Läs mer

Arbeta med arbetsmiljön 

Arbete med djur 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01), föreskrifter

Arbete med djur (AFS 2008:17), föreskrifter

Bekämpningsmedel (AFS 1998:06), föreskrifter

Belastningsergonomi (AFS 2012:02), föreskrifter

Senast uppdaterad 2022-12-05