Bärgning och servicearbete vid väg

De som utför bärgningsarbete eller annat servicearbete på och vid väg är utsatta för många arbetsmiljörisker. En allvarlig risk är att bli påkörd av passerande trafik.

Andra risker som arbets­­tagarna utsätts för är avgaser, buller, vibrationer och ljus från passerande fordon. Allt detta påverkar arbetstagarna både fysiskt och psykiskt.

Arbetsgivaren ansvarar för att göra arbetet säkert

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att göra arbetet säkert för arbetstagaren. Samverkan med skyddsombud är då ett viktigt medel. Tillsammans kan de arbeta för att skapa en god arbetsmiljö vid bärgning och servicearbete på och vid väg.

Generella rutiner för arbetsmiljöarbete vid bärgningsarbete eller servicearbete

Här följer generella rutiner för hur arbetsgivare kan bedriva arbetsmiljöarbete vid bärgningsarbete eller servicearbete. Med servicearbete avses här arbete i vägtrafik som görs på stillastående fordon för att fordonen ska kunna föras bort eller fortsätta färden. Dessa generella rutiner beskriver hur vissa delar av arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska tillämpas vid bärgningsarbete eller servicearbete men ersätter eller upphäver inte krav i specifika beslut till enskilda företag eller organisationer.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

De generella rutinerna är uppdelade i två delar: grundläggande arbetsmiljöarbete som gäller för alla situationer, och åtgärder i arbetsmiljön inför varje nytt uppdrag.

Grundläggande arbetsmiljöarbete för alla situationer

 • Kartlägg och bedöm generella risker inom företagets verk­samhets­­område. Kartläggningen ska vara skriftlig och det ska framgå vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.
 • Ta fram åtgärder för att minska de kartlagda riskerna, och genomför dem. Om det finns arbetsmoment med allvarliga risker ska ni ta fram skriftliga säkerhetsrutiner. Efter en tid: kontrollera om åtgärderna fått effekt.
 • Bestäm vilka avstängnings- och skyddsanordningar som behövs vid olika typer av uppdrag. Var och i vilka situationer ska till exempel energiupptagande påkörningsskydd av typ TMA[2] eller liknande alltid användas för att skydda arbetstagarna? Vilket arbete kan utföras med passerande fordonstrafik, och vilket arbete kräver att trafiken stängs av? Det är viktigt att se till att skydds­anordningarna inte inne­bär risker för trafikanterna.
 • Bestäm vilka varningsanordningar som ska användas för att uppmärksamma trafikanter på olika sorters arbete, till exempel skylt typ X6[3].
 • Kartlägg vilka anordningar och vägmärken som ni får använda utan att först kontakta väghållaren, och vilka som kräver att väghållaren är informerad.
 • Säkerställ att alla arbetstagare har lämpliga varselkläder, så att de är väl synliga för andra trafikanter både i mörker och dagsljus. Lämpliga varselkläder är av klass 3 enligt EN 471 eller EN ISO 20471:2013.
 • Sammanställ en lista med kontakter som arbetstagare kan vända sig till för att få stöd i olika situationer.

[2] TMA, Truck Mounted Attenuator, påkörningsskydd med deformationszon som monteras baktill på lastbil.
[3] X6, skylt specificerad i vägmärkesförordningen, särskild varningsanordning som anger att framkomligheten är inskränkt på grund av ett tillfälligt hinder eller liknande.

Bedöm arbetsmiljön inför varje nytt uppdrag

 • Gör en specifik risk­bedömning inför varje uppdrag. Med utgångspunkt från den riskbedöm­ning­en ska arbetsgivaren besluta vilka arbetsmetoder som arbetstagarna ska använda och vilka åt­gärder som arbetstagaren ska genomföra för att ­före­bygga arbetsskador. Exempel på en sådan arbetsmetod kan vara att arbetstagarna ska vänta tills polis eller räddningstjänst är på plats innan de påbörjar bärgning eller annat servicearbete.
 • Bedöm om det går att utföra arbetet utan särskilt skydd för passerande trafik. Ibland kan det medföra större risker att sätta ut och ta bort avstängnings- eller skyddsanordningen än att utföra själva arbetet.
 • Skydda arbetsplatsen med skyddsanordningar, till exempel energi­upptagande på­kör­­ningsskydd som TMA. Utgå från den grundläggande riskbedömningen, men tänk på att den grundläggande riskbedömningen inte kan beskriva alla förhållanden. Varje bärgnings- eller servicearbete är unikt, vilket gör att påkörningsskydd kan behövas på vissa vägavsnitt och tider fast det inte står i riskbedömningen. Arbetstagarna ska alltid bära varselkläder.

Viktiga trafikregler vid bärgning och servicearbete

Här följer några trafikregler i sammanfattning som är särskilt betydelsefulla för bärgningsarbete och servicearbete i trafik:

 • Väghållare, länsstyrelse och polis har rätt att stänga av en väg för trafik under vissa omständigheter, men bärgnings- och servicearbetare på väg har inte någon generell rätt att stänga av trafiken.
 • Trafikförordningen säger att man inte får orsaka hinder i trafiken som kan medföra fara eller olägenhet. Den som orsakar ett hinder och inte omedelbart kan avlägsna det ska uppmärksamma andra trafikanter på hindret genom att märka ut det.
 • Trafikanter får inte parkera och färdas på förbjudna ställen, men Trafikförordningen anger ett antal undantag för väghållningsarbete, bärgning och liknande arbeten. De som utför sådana arbeten får framföra fordon på ställen där det annars är förbjudet, och de får även parkera och köra om på andra sätt än vid normal trafik om omständigheterna kräver det och om föraren är särskilt försiktig.

Sprid och få information via Trafikverkets trafikcentral

Bra information bidrar till en bättre arbetsmiljö för alla på vägen. Företag som arbetar i en miljö med mycket trafik kan därför ha god nytta av att kontakta Trafik­verkets trafikcentral som på olika sätt kan hämta in och sprida information om förhållanden i trafiken. Kontakta trafikcentralen i ditt område:

 • TC Gävle (Region Mitt/Nord) 026-65 75 34
 • TC/Trafik Stockholm (Region Stockholm/Öst) 08-695 50 30
 • TC Göteborg (Region Väst) 031-63 71 20
 • TC Malmö (Region Syd) 040-28 50 60.

 

Senast uppdaterad 2023-07-06