Tillbaka till regelförnyelse

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur

Den 15 september 2023 beslutade Arbetsmiljöverkets generaldirektör om föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur. Reglerna träder i kraft 1 januari 2025.

Översiktsbild av regler i en ny struktur

I översiktsbilden nedan ser du vad de 15 nya föreskriftshäftena heter och vilka AFS-nummer de har fått. AFS står för Arbetsmiljöverkets författningssamling. Klicka på bilden för att förstora den.

Arbetsmiljöverkets översikt av regler i en ny struktur

Översiktsbild regelstruktur, pdf, öppnas i nytt fönster

De 15 föreskrifterna är indelade i tre grupper: grundläggande regler, övriga regler och produktregler. De olika delarna i strukturen innebär ingen juridisk hierarki bland reglerna utan beskriver ett flöde i arbetsmiljöarbetet.

Grundläggande regler talar om vilka grundläggande skyldigheter som gäller för arbetsgivare eller motsvarande oavsett verksamhet och för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.

Övriga regler gäller för olika verksamheter beroende på vilka arbeten och risker som finns där. Identifiera vilka risker ni har i verksamheten och använd de regler som gäller för dem.

Produktregler innehåller krav på produkter.

I bilden syns de vanligaste rollerna som har ett ansvar att följa reglerna. Det är:

  • arbetsgivare eller motsvarande
  • byggherre, projektör och byggarbetsmiljösamordnare
  • tillverkare, importör eller distributör av vissa produkter.

Identifiera vilken roll eller vilka roller ni har. Det är fler än de roller som anges i bilden som berörs av reglerna och man kan också ha flera roller.

Skyddsombud alternativt arbetsmiljöombud har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet, men de har inte samma ansvar. För att få till en god arbetsmiljö behöver arbetsgivare samverka med skyddsombud och arbetstagare i arbetsmiljöarbetet.

Regelförnyelsen med Johanna Ingemansson Christiansson

Ta hjälp av paragrafnyckeln och översiktstabeller

Om du vill se var en nuvarande paragraf i en av de nuvarande 67 föreskrifterna har placerats in i en av de 15 nya föreskrifterna och vilket paragrafnummer den har fått nu kan du använda paragrafnyckeln. Med hjälp av den kan du söka på varje paragraf.

Paragrafnyckeln - en vägvisare till den nya regelstrukturen 

Om du vill se en översikt över vilka av de nuvarande föreskrifterna som ingår som kapitel i de nya 15 föreskriftshäftena finns en sida med tabeller.

Se var nuvarande 67 föreskriftshäften finns i den nya strukturen

67 föreskrifter slås ihop till 15 mer omfattande föreskrifter

Lite förenklat innebär den nya strukturen att dagens 67 föreskrifter slås ihop till 15 mer omfattande föreskrifter. De 2 300 paragraferna i de nuvarande 67 föreskriftshäftena är insorterade på ett nytt sätt i de 15 nya föreskriftshäftena.

I många fall har det som idag är en separat föreskrift blivit ett kapitel i en mer omfattande föreskrift. Till exempel har nuvarande föreskrifter om buller (AFS 2005:16) blivit ett kapitel i de nya föreskrifterna om risker i arbetsmiljön (AFS 2023:10).

Syftet med hela regelförnyelsen är att göra det lättare att hitta, förstå och använda reglerna.

Med den nya regelstrukturen vill vi

  • ge en bättre överblick av hur föreskrifterna hänger ihop så att det blir lättare att hitta och lättare att förstå vilka regler som gäller på en arbetsplats
  • öka tydligheten om vilka regler som gäller för vem genom att tydligare ange i paragraferna vem som är ansvarig för att reglerna efterlevs (oftast arbetsgivare)
  • öka tydligheten om det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genom hela regelstrukturen
  • förbättra enhetligheten och begripligheten genom ett enklare språk
  • att det blir tydligt att många föreskrifter gäller parallellt i en verksamhet och att det ofta inte räcker att titta bara i en föreskrift.

Reglerna är i stort sett desamma – med ett undantag

När vi har sorterat in alla regler i en ny struktur och bearbetat dem har utgångspunkten varit att skydds- och kravnivån inte ska förändras.

Ett viktigt undantag är föreskrifterna som riktar sig till byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. Där har vi tagit fram nya regler och fört in nya krav som förtydligar ansvar och uppgifter framförallt i de tidiga skedena av byggprocessen.

Nya regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.

Enklare språk och översyn av allmänna råd och dubbelregleringar

När vi har gått igenom alla regler har vi bearbetat dem språkligt för att de ska bli mer enhetliga och lättare att förstå. Myndighetsspråket har utvecklats sedan de äldsta reglerna togs fram för snart 40 år sen. Vi har till exempel gjort enklare och kortare meningar och bytt ut ålderdomliga eller krångliga ord.

Vi har också gjort en översyn av allmänna råd. De allmänna råd som nu finns kvar uppfyller kraven för allmänna råd som alla myndigheter ska följa. De allmänna råd som tagits bort ser vi nu över när vi uppdaterar de så kallade ämnessidorna på av.se.

Vi har även sett över dubbelregleringar. När samma sak regleras på mer än ett ställe har vi sett över det och tagit bort en del dubbelregleringar.

Senast uppdaterad 2023-10-18