Tillbaka till regelförnyelse

Arbetsmiljöverkets förslag till ny regelstruktur

Arbetsmiljöverkets regler har bearbetats och insorterats i en ny regelstruktur. Målet med den nya strukturen är att det ska bli lättare att överblicka, hitta och förstå reglerna. Förslaget på en ny struktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd skickades på remiss den 30 januari 2020. Sista dag att svara på remissen är den 30 december.

Hur du navigerar på sidan om regelstrukturen och sidan om remissen

Syftet med en ny regelstruktur

Vi vill möta ett arbetsliv i ständig förändring. Med en tydligare regelstruktur, och med regler som är lätta att förstå, vill vi ge bättre förutsättning för våra målgrupper att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö där färre blir sjuka, skadas eller dör av jobbet. En ny regelstruktur ger även Arbetsmiljöverket bättre möjligheter att utforma regler som kan möta ett arbetsliv i förändring.

Med vårt förslag på ny regelstruktur vill vi ge en bättre överblick över hur reglerna hänger ihop och en ökad tydlighet om vilka regler som gäller för vem. Målet är att de som ska använda våra regler ska uppleva regelverket som tydligt, tillgängligt och relevant för hela arbetslivet.

Förslag på ny regelstruktur

schematisk bild

Du kan ladda hem en större version av bilden här:

Schematisk bild över Arbetsmiljöverkets förslag till ny regelstruktur, pdf, öppnas i nytt fönster

Bildgalleri

Klicka på bilden i bildgalleriet för att förstora den.

Samtliga föreskrifter och dess kapitel i nya regelstrukturen, pdf öppnas i nytt fönster

Grundläggande föreskrifter, pdf öppnas i nytt fönster, pdf öppnas i nytt fönster

Produktföreskrifter, pdf öppnas i nytt fönster

Föreskrifter om vanliga arbetsmiljörisker, användning av arbetsutrustning och utformning av arbetsplatsen, pdf öppnas i nytt fönster

Föreskrifter om specifika risker, gränsvärden och kontroller, pdf öppnas i nytt fönster

 

Vilka förändringar har vi gjort i den nya regelstrukturen?

Våra regler ska upplevas som tydliga – de ska vara begripliga och det ska vara lätt att veta vilka regler man själv berörs av. I samband med att vi har infört den nya regelstrukturen har vi därför bland annat gjort en samlad översyn av alla våra regler, där reglerna har klarspråksbearbetats och vi har synliggjort kopplingen till det viktiga systematiska arbetsmiljöarbetet.

I arbetet med den nya strukturen har vi:

  • sorterat in alla våra cirka 2300 paragrafer in i en ny struktur, från våra 67 nuvarande föreskriftshäften till 14 nya.

  • klarspråksbearbetat föreskriftstexterna. Målet är att texterna ska bli mer enhetliga och lättare att förstå.

  • gjort en översyn av allmänna råd – de allmänna råd som kommer finnas kvar i föreskriftstexten ska uppfylla de kraven för allmänna råd som alla myndigheter ska följa.

  • gjort en översyn av dubbelregleringar. Det innebär att - när det var lämpligt- har vi rensat bort de regler som nu ligger på flera olika ställen, så att regeln sedan bara finns på en enda plats.

  • synliggjort kopplingen mellan det viktiga systematiska arbetsmiljöarbetet och andra föreskrifter som riktar sig till arbetsgivare.

Skyddsnivån ska inte förändras

I arbetet med att införa den nya strukturen har utgångspunkten varit att skyddsnivån inte ska förändras. Ett undantag är det föreskrifterna som riktar sig till byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare, där vi även har lyft in nya krav. De nya kraven beskrivs i konsekvensutredningen.

Reglerna är insorterade i nya häften

Antalet föreskriftshäften har minskat från 67 till 14. Anledningen är att det ska bli enklare att hitta de regler man berörs av när de samlats och sorterats i en mer överskådlig struktur.

Allmänna råd finns kvar i mindre omfattning

I den nya regelstrukturen är allmänna råd placerade direkt efter respektive paragraf, och de uppfyller de regler som gäller för allmänna råd. När det är motiverat har allmänna råd omformuleras till föreskriftstext. De allmänna råd som varken har placerats direkt efter en paragraf, eller har omformulerats till föreskriftstext, kan komma att användas i ett senare arbete med att ta fram stöd till arbetsgivarna i deras arbetsmiljöarbete, som ett vägledande material till våra föreskrifter

Regelstrukturen är ute på remiss

Föreskrifterna är på remiss sedan den 30 januari 2020. I remissunderlagen finns även konsekvensutredningar samt parallelluppställningar. Sista dag att svara på remissen är den 30 december 2020.

Läs mer om remissförfarandet på sidan om remissen:

Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

Det nya regelverket beräknas träda i kraft första kvartalet 2023

Efter coronautbrottet i våras förlängdes svarstiden för remissen om Arbetsmiljöverkets föreskrifter i en ny struktur till den 30 december 2020.

Den förlängda svarstiden innebär också att tiden för när föreskrifterna träder i kraft senareläggs. Enligt den ursprungliga tidsplanen beräknades föreskrifterna träda i kraft 1 mars 2022. Nu är istället ambitionen att de nya föreskrifterna ska träda i kraft första kvartalet 2023.

Arbetsmiljöverket tillämpar vanligtvis en ikraftträdandeperiod för nya föreskrifter på sex månader. Ikraftträdandeperioden är tiden mellan beslut och när reglerna börjar gälla. Denna period blir längre i detta föreskriftsarbete, som en följd av den dialog som har förts med arbetsmarknadens parter och andra intressenter.

Informationsfilm om förslaget på vår nya regelstruktur

Vi har tagit fram en längre informationsfilm om förslaget till ny regelstruktur, där våra regler är insorterade i 14 nya föreskriftshäften. I filmen berättar vi om bakgrunden, strukturens olika delar och de nya föreskriftshäftena.

Vi vill tydliggöra att vårt förslag med den nya strukturen är ett pågående arbete som ännu inte är färdigt, och fram tills att de nya föreskrifterna är beslutade kan det komma att bli att bli förändringar efter hand.

Den schematiska bilden över den nya regelstrukturen är reviderad efter att filmen togs fram, vilket innebär att det finns vissa skillnader i layouten från den som ligger på webbplatsen. Men i sak skiljer de sig inte åt.

Varför behöver vi förändra vårt nuvarande regelverk?

Som myndighet har Arbetsmiljöverket en skyldighet att ständigt arbeta med att utveckla och modernisera regelverket för att göra det enklare för målgrupperna att leva upp till lagstiftningen. Syftet med allt regelarbete inom arbetsmiljöområdet är att skapa bättre förutsättningar för att förebygga ohälsa och olyckor i arbetslivet.

Kunskaperna om arbetsmiljön utvecklas ständigt. Vårt nuvarande regelverk har vuxit fram i samråd med arbetsmarknadens parter under drygt fyrtio år sedan den nuvarande arbetsmiljölagen kom till. Eftersom reglerna har kommit till under lång tid, och dessutom kompletterats med EU-regler, så finns det delar i vårt nuvarande regelverk som inte riktigt hänger ihop och som ibland kan upplevas motsägelsefulla eller ologiska när vi ser till helheten.

  • Språket skiljer sig åt i våra nuvarande föreskrifter. Sättet att skriva föreskriftstext är annorlunda idag, jämfört med för 30 - 40 år sedan.

  • Vi har hanterat reglerna om det viktiga systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, på olika sätt genom åren och i en del föreskrifter finns det onödiga dubbelregleringar.

  • Vi har hanterat allmänna råd på olika sätt genom åren. Fram till 2012 tryckte vi allmänna råd som en sammanhängande text i slutet av en föreskrift. Efter 2012 har vi istället lagt råden direkt efter den paragraf de hör till. Många är inte heller något allmänt råd i juridisk mening, utan mer vägledande information som inte platsar i en föreskrift.

Nuvarande regelstrukturen

Vår nuvarande regelstruktur finns beskriven i form av en tabell nedan.

Tabell som visar nuvarande regelstruktur, pdf, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-10-08