Tillbaka till regelförnyelse

Arbetsmiljöverkets förslag till ny regelstruktur

Arbetsmiljöverkets regler har bearbetats och insorterats i en ny struktur. Målet med den nya strukturen är att det ska bli lättare att överblicka, hitta och förstå reglerna. Förslaget kommer att skickas på remiss den 30 januari 2020. Se informationsfilmen om strukturen som förklarar bakgrunden, förslaget med de olika delarna och innehållet i de nya föreskriftshäftena.

Vi vill möta ett arbetsliv i ständig förändring. Med en tydligare regelstruktur, och med regler som är lätta att förstå, vill vi ge bra förutsättning för våra målgrupper att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö där färre blir sjuka eller drabbas av olyckor. En ny regelstruktur ger även Arbetsmiljöverket bättre möjligheter att utforma regler som kan möta ett arbetsliv i förändring.

Med vårt förslag på ny regelstruktur vill vi ge en tydlighet om vilka regler som gäller för vem, en god överblick hur alla regler hänger ihop och en enkelhet att förstå vilka regler målgrupperna berörs av. Målet är att de som omfattas av våra regler ska uppleva regelverket som tydligt, tillgängligt och relevant för hela arbetslivet.

Vårt arbete med den nya strukturen är ett pågående arbete som ännu inte är färdigt, och fram tills att de nya föreskrifterna är beslutade kan det komma att bli att bli förändringar efter hand.

Förslag på ny regelstruktur

Bildgalleri

Klicka på bilden i bildgalleriet för att förstora den.

Nuvarande regelstrukturen

Vår nuvarande regelstruktur finns beskriven i form av en tabell nedan.

Tabell som visar nuvarande regelstruktur, pdf, öppnas i nytt fönster

Varför behöver vi förändra vårt nuvarande regelverk?

Kunskaperna om arbetsmiljön utvecklas ständigt. Vårt nuvarande regelverk har vuxit fram i samråd med arbetsmarknadens parter under drygt fyrtio år sedan den nuvarande arbetsmiljölagen kom till. Eftersom reglerna kommit till under lång tid, och dessutom kompletterats med EU-regler, så finns det delar som inte riktigt hänger ihop och som ibland kan upplevas motsägelsefulla eller ologiska när vi ser till helheten.

 • Språket skiljer sig åt i våra nuvarande föreskrifter. Sättet att skriva föreskriftstext är annorlunda idag, jämfört med för 30 - 40 år sedan.
 • Vi har hanterat reglerna om det viktiga systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, på olika sätt genom åren och i en del föreskrifter finns det onödiga dubbelregleringar.
 • Vi har hanterat allmänna råd på olika sätt genom åren. Fram till 2012 tryckte vi allmänna råd som en sammanhängande text i slutet av en föreskrift. Efter 2012 har vi istället lagt råden direkt efter den paragraf de hör till. Många är inte heller något allmänt råd i juridisk mening, utan mer vägledande information som inte platsar i en föreskrift.

Som myndighet har Arbetsmiljöverket en skyldighet att ständigt arbeta med att utveckla och modernisera vårt regelverk för att göra det enklare för målgrupperna att leva upp till lagstiftningen. Syftet med allt regelarbete inom arbetsmiljöområdet är att skapa bättre förutsättningar för att förebygga ohälsa och olyckor i arbetslivet.

Vilka förändringar gör vi i den nya regelstrukturen?

Våra regler ska upplevas som tydliga – de ska vara begripliga och det ska vara lätt att veta vilka regler man själv berörs av.   I samband med den nya den nya regelstrukturen har vi därför gjort en samlad översyn av alla våra regler, där reglerna har klarspråksbearbetats och vi har synliggjort kopplingen till det viktiga systematiska arbetsmiljöarbetet.

I arbetet med den nya strukturen har vi:

 • sorterat in alla våra cirka 2300 paragrafer in i en ny struktur, från cirka 70 gamla föreskriftshäften till 14 nya.
 • klarspråksbearbetat föreskriftstexterna och sorterat in dem i den nya strukturen. Målet är att texterna ska bli mer enhetliga och lättare att förstå.
 • gjort en översyn av allmänna råd – de allmänna råd som kommer finnas kvar i föreskriftstexten ska uppfylla de kriterier för allmänna råd som alla myndigheter ska följa.
 • gjort en översyn av dubbelregleringar. Det innebär att - när det var lämpligt- har vi rensat bort de regler som nu ligger på flera olika ställen, så att regeln sedan bara finns på en enda plats.
 • skapat en större tydlighet om SAM i den nya regelstrukturen.

Skyddsnivån ska inte förändras

I arbetet med att införa den nya strukturen har utgångspunkten varit att skyddsnivån inte ska förändras. Ett tydligt undantag är det föreskriftshäfte som riktar sig till byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare, där vi även har lyft in nya krav. De nya kraven beskrivs i konsekvensutredningen.

Reglerna är insorterade i nya häften

Antalet föreskriftshäften har minskat från cirka 70 till 14 nya häften. Anledningen är att det ska bli enklare att hitta de regler man berörs av när de har samlats och sorterats i en överskådlig struktur. Det blir också tydligare att alla arbetsgivare omfattas av vissa regler, till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete eller arbetsanpassning.

Allmänna råd kommer finnas kvar i mindre omfattning

I den nya regelstrukturen kommer allmänna råd att placeras direkt efter respektive paragraf, och de ska uppfylla de regler som gäller för allmänna råd. När det är motiverat har allmänna råd omformuleras till föreskriftstext. De allmänna råd som varken har placerats direkt efter paragraf, eller omformulerats till föreskriftstext, kan komma att användas i ett senare arbete med att ta fram vägledande material till våra föreskrifter, som ett stöd i ert arbetsmiljöarbete.

Regelstrukturen ska skickas på remiss

Föreskrifterna skickas på remiss den 30 januari 2020. I samband med det skickar vi också med konsekvensutredningar samt parallelluppställningar.
Sista dag att svara på remissen är den 20 augusti 2020.

Läs mer om remissförfarandet på sidan om remissen.

Remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Reglerna i den nya strukturen klara för beslut 2021

Arbetet med att bearbeta föreskriftstexterna påbörjades i februari 2018. Enligt nuvarande tidplan beräknas föreskrifterna vara klara för beslut under det första halvåret 2021.

Informationsfilm om förslaget på vår nya regelstruktur

Vi har tagit fram en längre informationsfilm om förslaget till ny regelstruktur, med reglerna insorterade i 14 nya häften. I filmen berättar vi om bakgrunden, strukturens olika delar och de nya häftena.

Vi vill tydliggöra att vårt förslag med den nya strukturen är ett pågående arbete som ännu inte är färdigt, och fram tills att de nya föreskrifterna är beslutade kan det komma att bli att bli förändringar efter hand.

Arbetsmiljöverkets förslag på ny regelstruktur

Vanliga frågor och svar om regelstrukturen

Vad är det som är nytt?

Den nya strukturen är mer överskådlig och ger en bättre överblick över hela regelverket. I arbetet med den nya strukturen har vi:

 • sorterat in våra cirka 2300 paragrafer in i en ny struktur, från cirka 70 gamla föreskriftshäften till 14 nya.
 • klarspråksbearbetat föreskriftstexterna och sorterat in dem i den nya strukturen. Målet är att texterna ska bli mer enhetliga och lättare att förstå.
 • gjort en översyn av allmänna råd – de allmänna råd som kommer finnas kvar i föreskriftstexten ska uppfylla de kriterier för allmänna råd som alla myndigheter ska följa.
 • gjort en översyn av dubbelregleringar. Det innebär att - när det var lämpligt- har vi rensat bort de regler som nu ligger på flera olika ställen, så att regeln sedan bara finns på en enda plats.
 • skapat en större tydlighet om SAM i den nya regelstrukturen.

På vilket sätt kommer den nya regelstrukturen göra det tydligare och lättare för att navigera

Regelverket kommer att blir mer översiktligt, vilket gör det lättare att hitta de regler man söker.

Merparten av våra regler har klarspråksbearbetats för att de ska bli tydligare och insorterats in i 14 nya häften. Antalet föreskriftshäften är därmed betydligt färre i den nya regelstrukturen.

Kommer skyddsnivån att sänkas?

Nej, utgångspunkten har varit att skyddsnivån och sakinnehållet i föreskrifterna inte ska ändras. Ett tydligt undantag är det föreskriftshäfte som riktar sig till byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare, där vi även har lyft in nya krav med reglerna. De nya kraven beskrivs i konsekvensutredningen.

Varför saknas ingång för skyddsombud?

Rent juridiskt har inte skyddsombuden några skyldigheter att se till att arbetsmiljöreglerna följs. Det är också anledningen till att de inte har en egen ingång i den nya regelstrukturen . Det här sättet, att utgå ifrån de ansvarigas juridiska skyldigheter, är något vi även gör i vår nuvarande regelstruktur. Det innebär med andra ord inte någon förändring från hur det är idag.

Däremot är skyddsombuden otrolig viktiga i arbetet med att skapa en bra arbetsmiljö, inte minst i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att kunna stötta arbetstagarna och de som är ansvariga för arbetsmiljön behöver skyddsombuden känna till alla våra regler.

Varför går ni ifrån branschföreskrifter?

Vi har sedan några år frångått branschföreskrifter. Anledningen är att arbetsmarknaden utvecklas ständigt och branscherna förändras. Allt fler arbetsgivare har verksamhet som hör till mer än en bransch.

Riskerna på arbetsplatserna är ofta likartade i flera branscher och det blir därför mer relevant att ha föreskrifter kring riskerna än om specifika branscher. Detta bidrar även till att skyddsnivån blir lika för alla branscher och att det tydliggörs att alla arbetsgivare omfattas av vissa regler, såsom systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsanpassning.

På vilket sätt kommer det att bli lättare att tillämpa reglerna?

Målsättningen med den nya strukturen är att de ska bli lättare att navigera i den. Reglerna har klarspråkbearbetats för att de ska vara tydliga och därmed lättare att tillämpa. Strukturen ska ge en bättre överblick över hela regelverket och bli enklare för dem, som omfattas av vår lagstiftning, att hitta de regler man omfattas av. Det innebär att en arbetsgivare och ett skyddsombud inte behöver gå igenom alla föreskriftshäften för att hitta en relevant regel.

Vad händer med allmänna råd?

Allmänna råd finns kvar - fast i mindre omfattning än tidigare. I den nya regelstrukturen är de placerade direkt efter respektive paragraf, och de uppfyller de regler som gäller för allmänna råd. När det har varit motiverat har allmänna råd omformulerats till föreskriftstext.

Det som varken placeras direkt efter paragraf eller omformuleras till föreskriftstext kan komma att användas i ett senare arbete med att ta fram vägledande material till våra föreskrifter.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-11-11