Produktregler

Mycket av den lagstiftning som gäller för produkter har sitt ursprung i EU-direktiv och EU-förordningar.

En skyddshjälm med nät

EU-direktiv genomförs i svensk lagstiftning i form av lagar, förordningar och föreskrifter. Här kan du läsa om reglerna för maskiner, personlig skyddsutrustning, enkla tryckkärl och tryckbärande anordningar, stegar, arbetsbockar och ställningar samt arbete i miljöer med explosionsrisker.

Regler för maskiner

Kraven i EG:s så kallade maskindirektiv finns i svenska föreskrifter

På vår ämnessida om maskiner kan du läsa mer om maskinföreskrifternas betydelse för olika aktörer.

Maskiner

Maskindirektivet 2006/42/EG har överförts till svensk lagstiftning och utgör nu grund för Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner (AFS 2008:3).

Maskiner som omfattas av dessa regler måste uppfylla kraven i föreskrifterna om de ska få

 • släppas ut på marknaden, till exempel från tillverkare eller den som importerar till EES
 • avlämnas för att tas i bruk till exempel från grossist eller detaljist
 • tas i drift, om maskinen är tillverkad för egen användning.

För en maskin som omfattas av dessa regler gäller bland annat att

 • den ska uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 1 i AFS 2008:3
 • den ska åtföljas av en försäkran om överensstämmelse på svenska (AFS 2008:3, 6 och 19 §§ )
 • den ska vara CE-märkt (AFS 2008:3, 6 § och bilaga 3)
 • det ska finnas en bruksanvisning på svenska (AFS 2008:3, 6 § och bilaga 1, punkt 1.7.4 samt 19 §).

För arbetsgivare gäller att de inte får ta maskinen i drift om dessa krav inte är uppfyllda, se Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning, 7 §.

Vilka maskiner som omfattas av föreskrifterna framgår av 1 och 3 §§.

CE-märkning och försäkran om överensstämmelse ska ha gjorts av tillverkaren eller dennes representant inom EES.

Brister i uppfyllande av kraven i AFS 2008:3 kan medföra sanktionsavgifter, förelägganden eller förbud från Arbetsmiljöverket.

Maskiner (AFS 2008:3), föreskrifter

Nya regler för utförande av personlig skyddsutrustning 21 april 2018

EU-förordningen om personlig skyddsutrustning, 2016/425, började gälla den 21 april 2018 och samtidigt upphävdes Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 1996:7, om utförande av personlig skyddsutrustning och direktivet 89/686/EEG som legat till grund för föreskrifterna. EU-förordningen började gälla direkt och kommer därmed inte att genomföras som svenska föreskrifter.

Föreskrifterna AFS 1996:7 gäller fortsatt för personlig skyddsutrustning som redan släppts ut på marknaden under det gamla direktivet. 

EU-förordningen om personlig skyddsutrustning, EUR-Lexs webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägledning till den nya förordningen och andra viktiga dokument från kommissionen, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Regler för personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning måste uppfylla kraven i föreskrifterna om de ska få släppas ut på marknaden - till exempel levereras från tillverkare eller importör inom EES - avlämnas för att tas i bruk, till exempel från grossist eller detaljist, eller tas i bruk.

För personlig skyddsutrustning som omfattas av EU-förordningen 2016/425 om personlig skyddsutrustning gäller bland annat att

 • den ska uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 1
 • det ska ha upprättats en försäkran om överensstämmelse
 • den ska vara CE-märkt
 • den ska åtföljas av en bruksanvisning på svenska.

Med personlig skyddsutrustning menas varje utrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälso- eller säkerhetsbrister. Det kan till exempel vara andningsskydd, ögon- och ansiktsskydd, fotskydd, fallskydd, skyddskläder, skyddshandskar eller skyddshjälmar.

Regler för enkla tryckkärl och tryckbärande anordningar

Regler för enkla serietillverkade tryckkärl i stål eller aluminium, för luft eller kvävgas, finns i föreskrifterna om enkla tryckkärl (AFS 2016:2 Enkla tryckkärl). Dessa föreskrifter har överfört EU-direktivet 2014/29/EU om enkla tryckkärl till svenska föreskrifter. Föreskrifterna ersätter AFS 1994:53 och gäller sedan 2016-04-20.

Regler för tryckbärande anordningar (tryckkärl, rörledningar, aggregat, säkerhetsutrustningar och tryckbärande tillbehör) finns i föreskrifterna tryckbärande anordningar (AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar). Dessa föreskrifter har överfört EU-direktivet 2014/68/EU om tryckbärande anordningar till svenska föreskrifter. Föreskrifterna ersätter AFS 1999:4 och gäller sedan 2016-07-19.

Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1), föreskrifter

Enkla tryckkärl (AFS 2016:2), föreskrifter

Regler för stegar och ställningar

Stegar, arbetsbockar och ställningar är inte reglerade av EU-direktiv eller EU-förordningar

Stegar, arbetsbockar och ställningar är inte reglerade i produktdirektiv och därför gäller nationella regler för dessa produkter. Reglerna finns i två föreskrifter:

Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3), föreskrifter

Ställningar (AFS 2013:4), föreskrifter

För leverans av stegar och ställningar gäller dels att de ska ha genomgått typkontroll, dels att de ska vara märkta. Kraven skiljer sig något mellan stegar och ställningar.

Krav för stegar

Stegar ska vara:

 1. typkontrollerade och ha ett typkontrollintyg enligt föreskrifterna AFS 2004:3 eller
 2. certifierade mot standard och ha ett certifikat enligt föreskrifterna AFS 2004:3.

Se även föreskrifterna om stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3, 4-7 §§).

Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3), föreskrifter

Obs! De europeiska standarderna i EN 131-serien har fram till 2010 inte varit likvärdiga, men är, för anliggande och fristående stegar (inte för utskjuts-, sektions- och kombinationsstegar), numera likvärdiga under följande förutsättningar:

 • Certifieringen är utförd mot utgåvorna SS-EN 131-1:2015+A1:2019, EN 131-2:2010 respektive EN 131-4 (i tillämpliga delar).
 • A-avvikelserna för Sverige i bilaga A (EN131-1), bilaga B (EN 131-2) och bilaga B (EN 131-4) har beaktats.

Certifiering/motsvarande mot äldre utgåvor av standarderna i EN 131-serien är således även fortsättningsvis inte likvärdig.

Stegar ska dessutom vara tydligt och varaktigt märkta med tillverkarens eller importörens namn, tillverkningsår och typbeteckning.

Typkontrollerade stegar ska dessutom vara märkta med att de är typkontrollerade enligt dessa föreskrifter med det ackrediterade organets namn och typkontrollintygets nummer.

Certifierade stegar ska vara märkta med hänvisning till tillämpad standard (se föreskrifterna om stegar och arbetsbockar, AFS 2004:3, 8-9 §§).

Exempel på märkning av typkontrollerad ställning.
Exempel på märkning av typkontrollerad ställning.

 

Exempel på märkning av typkontrollerad stege
Exempel på märkning av typkontrollerad stege

Krav för ställningar

Prefabricerade ställningar, komponenter till prefabricerade ställningar och kopplingar ska vara typkontrollerade av ett ackrediterat certifieringsorgan, se föreskrifterna om ställningar, AFS 2013:4, 10 §. Typkontroll kan även utföras av ett ackrediterat organ i ett annat land inom EES. Ställningen i fråga ska ha en likvärdig säkerhetsnivå med ställningar som typkontrollerats i Sverige.

En prefabricerad ställning definieras som en ställning där alla eller vissa delar är förtillverkade med givna mått och som har varaktigt fästade förbandsanordningar, se föreskrifterna om ställningar (AFS 2013:4), 4 §. Kravet gäller för ställningar med höjd minst 1,25 m till arbetsplanet.

Ställningar ska även vara märkta i enlighet med AFS 2013:4, 21 §, och enligt det ackrediterade organets anvisningar.

Byggnadsställningar (ADI 512), broschyr

Ställningar (AFS 2013:4), föreskrifter

Arbete i miljöer med explosionsrisker – damm, ånga eller dimma

Dammexplosioner uppstår då ett dammoln antänds. Riskabla dammansamlingar finns vanligtvis inneslutna i processutrustning och kan spränga utrustningen. Därför är det viktigt att välja rätt utrustningar och säkra arbetsmetoder.

Regler finns hos Arbetsmiljöverket och andra myndigheter

Arbetsmiljöverket har regler för själva arbetet med dessa risker på grund av damm, ånga eller dimma. Arbetsmiljöverket har också regler för tillverkare av icke-elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö.

Arbete i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3), föreskrifter

Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4), föreskrifter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har regler för arbete i explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarlig vätska och brandfarliga gaser (SRVFS 2004:7).

Elsäkerhetsverket har regler för tillverkare av elektriska utrustningar avsedda för explosionsfarliga miljöer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats, öppnas i nytt fönster

Elsäkerhetsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

EU:s ATEX-direktiv i svensk lag

Reglerna ovan har införlivat EU:s Atex-direktiv i svensk lag. Atex-direktiven är dels användardirektivet, dels utrustningsdirektivet som är gemensamma för hela EU.

EU-kommissionens guide med riktlinjer för tillverkare av explosionsfarlig utrustning, Elsäkerhetsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster 

EU-kommissionens guide med riktlinjer för arbete i explosionsfarlig miljö, öppnas i nytt fönster

Projektrapport från 120 inspektioner av hantering av torv och träbränslen. Rapport 2011:10, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-07-11