Avfall - 17 §

Den som överlämnar avfall som utgör en kemisk riskkälla för omhändertagande ska ge mottagaren den produktinformation som behövs för en säker hantering.

Som avfall räknas såväl fast som flytande avfall till exempel rester av farliga kemiska produkter, förorenat material såsom indränkt trassel, kasserade skyddshandskar och använt saneringsmedel.

Produktinformation behöver också lämnas då man överlämnar ej rengjort emballage som innehållit en farlig kemisk produkt eller annan kemisk riskkälla.

Observera risken för självantändning, som bland annat gäller trassel indränkt med lättoxiderad olja, till exempel linolja.

Produktinformation om avfall

Exempel på produktinformation om avfall är dess innehåll av kemiska ämnen, dess farlighet och att det är nödvändigt att sanera emballage som innehåller rester av farliga kemiska produkter innan det skickas till destruktion, återvinning eller annat slutligt omhändertagande.

Om man inte känner till sammansättningen hos avfallet, vilka risker det kan medföra eller med vilka ämnen det kan sammanföras utan risk måste man informera om de risker som det finns rimliga möjligheter att avfallet har och utgå från dessa vid planeringen av hanteringen.

Förvara säkert inför omhändertagande

Det är viktigt att avfallet förvaras på ett säkert sätt i avvaktan på slutligt omhändertagande. Särskilda förvaringsutrymmen under tak eller annat skydd kan behövas under mellanförvaringen.

Det är viktigt att märka behållare, kärl eller dylikt som innehåller avfall.

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen (SFS 2011:927) innehåller bland annat skyldigheten att föra anteckningar om de avfallsslag som uppkommer i verksamheten och om transportdokument.

Radioaktivt avfall

Det finns regler om radioaktivt avfall i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor (SSMFS 2010:2).

Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-05-19