Förebygg smittspridning i skolan

Skolan är både skolpersonalens och elevernas arbetsmiljö. Skolan är en arbetsmiljö där smittspridning kan förekomma. Så här kan du som jobbar i skolan förebygga ohälsa och smittspridning.

Elev sitter vid ett bord med arbetsmaterial. En annan elev står bredvid.

Personal och elever i skolan arbetar nära andra människor och det finns en risk att utsättas för olika smittor. Därför är det viktigt att aktivt arbeta med att förhindra smittspridning och skapa en hälsosam arbetsmiljö i skolan.

Vad ska och kan du som rektor göra?

Som rektor har du ansvar för att göra arbetsmiljön i skolan så säker som möjligt för lärare, elever och övrig personal.

Det innebär att du som arbetsgivare regelbundet ska undersöka och bedöma riskerna på arbetsplatsen, därefter vidta åtgärder, följa upp och kontrollera åtgärderna. Åtgärderna du vidtar, ska anpassas efter lokala förutsättningar och förhållanden på arbetsplatsen och leda till att minska risken att utsättas för olika smittor och annan ohälsa. 

En särskild riskbedömning ska göras för gravida enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare.

Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), föreskrifter

Inkludera skyddsombud, personal och elever i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet med arbetsmiljön fördelas från huvudman, som antingen är kommunen eller styrelsen för fristående skolor, till rektor. Begär stöd från huvudman vid behov.

Se till att alla som berörs såsom personal, elever och vårdnadshavare känner till vilka anpassningar som eventuellt vidtas i skolan.

Mer information om hur du som arbetsgivare gör riskbedömning och vidtar åtgärder finns här:

Riskbedömningar och åtgärder i din verksamhet

Elever omfattas av reglerna för arbetsmiljö

Elever omfattas av arbetsmiljölagstiftningen från förskoleklass och uppåt. Skolan är deras arbetsmiljö. 

Vårdnadshavare har rätt att ta del av riskbedömningar som berör deras barn eller barnets arbetsmiljö.

Arbetsgivaren har ansvar för att motverka smittspridning

På arbetsställen där det finns smittrisk ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att undvika att smittämnen sprids. Arbetsgivaren ska också se till att så få arbetstagare som möjligt riskerar att utsättas för smittämnen, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker.

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Förslag på åtgärder för att minska risken för smittspridning i skolan:

  • Vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska smittspridning.
  • Se till att det finns tvål, pappershanddukar och handsprit på flera ställen i skolan.
  • Ha god luftkvalitet.
  • Informera personal och elever hur de ska agera om de börjar känna sig sjuka under dagen i skolan.
  • Säkerställ att alla lokaler städas ordentligt. Beröringsytor såsom handtag, strömbrytare, tangentbord eller läsplattor rengörs ofta.
  • Uppmuntra till utomhusaktiviteter. 

God ventilation och luftkvalitet

Se till att ventilationen är god och uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. God ventilation är avgörande för att luftkvaliteten ska vara bra i en lokal där människor vistas, arbetar eller går i skolan. 

Smittspridning och ventilation

Mer information

Förebygg smittspridning i förskolan

Arbetsmiljöansvar i skolan

Förebyggande åtgärder mot smittrisker

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-12-04