Rutiner och hanterings- och skyddsinstruktioner - 11 §

Rutiner och hanterings- och skyddsinstruktioner - 11 §

Rutiner är i förväg bestämda arbetssätt. Det kan handla om vad som ingår i en arbetsuppgift, när och hur ofta den ska göras och vem eller vilka som ska göra den.

För att kunna hantera kemiska riskkällor säkert behöver man fastställa rutiner. Som exempel behövs ofta rutiner för:

  • Produktval och inköp
  • Undersökning och riskbedömning
  • Städning och uppsamling av utspillda kemikalier
  • Kontroll och underhåll av utrustning

Vilka rutiner som behövs

Hanterings- och skyddsinstruktioner

Hanterings- och skyddsinstruktioner är detaljerade beskrivningar av hur ett visst arbete ska utföras.

Riskbedömningen ska resultera i beslut om vilka åtgärder som ska vidtas vid hanteringen. Då ska man också fatta beslut om vilka instruktioner arbetstagarna ska få.

Instruktionerna ska vara skriftliga om det inte rör sig om en enkel hantering där riskerna lätt kan överblickas. Enligt 7 § i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete ska det finnas skriftliga instruktioner när riskerna i arbetet är allvarliga.

I bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö, asbest, bekämpningsmedel och cytostatika finns krav på skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner.

Vad som ska ingå i hanterings- och skyddsinstruktioner

Arbetstillstånd vid brand- och explosionsrisk

För ett arbete som innebär en särskild risk för brand eller explosion ska hanterings- och skyddsinstruktioner lämnas i ett dokument kallat arbetstillstånd. Se avsnittet om Arbetstillstånd.

Senast uppdaterad 2020-05-19