Skydd för hud och hygienåtgärder - 26, 27 och 29 §§

Många kemiska ämnen skadar huden. Några tas upp genom huden och kan då skada organ på andra ställen i kroppen. För att veta när och hur man ska skydda sig behöver man veta hur hudkontakt med en kemisk riskkälla kan skada. Märkning och säkerhetsdatablad ger information om detta.

Klassificering av produkter som skadar vid hud- och ögonkontakt

Undvik skador av hudkontakt eller förtäring

Se till att

 1. förpackningar, behållare och utrustning hålls rena utvändigt
 2. arbetskläder och skyddskläder snarast byts ut om de kan orsaka ohälsa eller olycksfall därför att de förorenats med en kemisk riskkälla
 3. inte använda munpipettering eller andra metoder där kemiska riskkällor kan komma in i munnen,
 4. skyddskläder tas av och händer tvättas efter toalettbesök och när personalmatsal ska besökas
 5. personliga tillhörigheter inte medförs vid arbete där kemiska riskkällor hanteras om detta skulle kunna medföra risk för ohälsa
 6. mat eller dryck inte tillreds, förtärs eller förvaras, tobaksvaror inte används och kosmetika inte appliceras där en kemisk riskkälla förekommer, om det skulle kunna medföra risk för ohälsa.

Se upp för oavsiktlig förtäring

Det är viktigt att vara uppmärksam på att arbetsmetoderna inte inbjuder till oavsiktlig munkontakt med kemiska riskkällor. Att slicka på fingrarna, bita av snören eller avgöra något genom att smaka är olämpligt i arbete med kemikalier.

Tvätta sig vid arbetslokalen

Det ska vara möjligt att tvätta händerna i anslutning till arbetsplatsen om verksamheten så kräver. (Se Arbetsplatsens utformning 36 §, AFS 2009:2.)

Där farliga kemiska ämnen hanteras finns det ofta behov av att tvätta sig i arbetslokalen. Det gäller ämnen som kan skada huden eller medföra skada om de överförs till mun eller ögon.

På arbetsplatser där det finns särskilt stor risk för brännskador ska det på kort avstånd finnas tillgång till kallt rinnande vatten, se Arbetsplatsens utformning 158 §, AFS 2020:1.

Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1, föreskrifter

Förvaring av arbetskläder och skyddskläder

Det är viktigt att hålla isär sådana kläder som kan ha förorenats av ämnen som även i små mängder är skadliga och icke förorenade kläder. Detta gäller exempelvis för blyhaltigt damm. Beträffande förvaring av arbetskläder och skyddskläder, se föreskrifterna om arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1, 62 §, AFS 2020:1

Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1, föreskrifter

Risk för explosion i tvättmaskinen

Om arbetskläderna eller skyddskläderna har förorenats med brandfarlig vätska som har en flampunkt under 60 grader C är det på grund av risken för explosion i tvättmaskinen viktigt att man lufttorkar dem på väl ventilerad plats före tvätt, dock inte i torkskåp.

Välj rätt skyddshandskar och skyddskläder - 27 §

För att välja rätt skyddshandskar och skyddskläder behöver man gå igenom följande:

 1. På vilket sätt ämnet är farligt vid hudkontakt
 2. Hur ofta och länge kontakt med det farliga ämnet beräknas förekomma
 3. Vilka material som skyddar mot ämnet och hur lång genombrottstiden är
 4. Arbetets krav på funktion och hållfasthet
 5. 5.Kemikalieleverantörens information om skyddshandskar och skyddskläder

Det ska i säkerhetsdatabladet för en farlig kemisk produkt finnas information om vilken typ av skyddshandske och skyddskläder som bör användas vid hantering av produkten. Där ska också enligt Reachförordningen anges hur lång tid det tar innan kemikalien går genom handskmaterialet.

Märkningen på handskarna och bruksanvisningen ger viss information om vilka ämnen och vilken hantering de skyddar mot.

Lika viktigt som att handskmaterialet ska klara kemikalien är det att handsken inte går sönder av det arbete som utförs. Tjockare handskar av samma material kan ibland vara bättre. Välj handskar som står emot mekanisk påverkan där så krävs.

Läs mer i broschyren "Akta händerna - Välj rätt skyddshandskar mot kemikalier, ADI 549

Akta händerna - välj rätt skyddshandskar mot kemikalier (ADI 549), broschyr

Täta handskar kan ge hudproblem

Det kan innebära en ökad risk för hudproblem om man ständigt går med täta handskar. En tunn bomullsvante under skyddshandsken kan då användas. Då går handsken också lättare att ta på.

Skyddskrämer kan inte ersätta skyddshandskar, men kan underlätta rengöring av huden efter ett smutsigt arbete.

Akta händerna - välj rätt skyddshandskar mot kemikalier (ADI 549), broschyr

Omslagsbild på akta händerna (ADI 549)
I den här broschyren kan du läsa om vilka skyddshandskar som fungerar bäst mot olika kemikalier. Sådana handskar kallas för kemskyddshandskar. Broschyren är till för bland annat arbetsgivare och skyddsombud.

Senast uppdaterad 2022-04-20