Kemiska risker och luftföroreningar

Kemikalier påverkar negativt endast om du kommer i kontakt med dem. Om och hur de kan skada oss beror på deras egenskaper och hur mycket vi blir exponerade för dem.

Strawberry Clouds (utsikt från webbrummet 2015-02-10)

Exponeringen för kemikalier sker huvudsakligen via luftvägarna och huden. Exponering genom munnen är möjlig via händer, till exempel, i samband med rökning eller förtäring. Effekterna kan vara akuta eller visas efter flera år. För att förstå och bedöma risken med ett kemiskt ämne behöver arbetsgivaren först ta reda på vilka farliga egenskaper det har, göra en exponeringsbedömning och därefter vidta de åtgärder man har kommit fram för att minimera hälsorisker. På de här sidorna kan du läsa om olika sätt som kemiska ämnen kan skada hälsan eller orsaka olyckor och om vilka regler som gäller.

Inandning

Vid inandning kan vissa ämnen påverka redan i näsan, halsen eller lungorna medan andra kommer in i kroppen genom lungorna och skadar till exempel nervsystem eller inre organ. Ämnen i inandningsluften som förekommer i höga halter kan orsaka kvävning, frätskador eller ge andra omedelbara skador. Du kan läsa mer om detta på sidan om farlig atmosfär.

Farlig atmosfär

Vid lägre halter skadas du inte genast men lungor eller andra organ kan ta skada på längre sikt. Du kan också känna irritation i luftvägarna. För cirka 500 ämnen eller ämnesgrupper finns hygieniska gränsvärden. Läs mer om dessa på sidan om gränsvärden.

Gränsvärden

Partiklar i luften kan skada dig även när de inte innehåller farliga ämnen. Läs mer om detta på sidan om damm, rök och dimma. Läs också sidan om nanomaterial.

Damm, rök och dimma

Nanomaterial

Vissa partiklar i luften är skadliga redan i mycket låga halter. Asbest och kvarts är exempel på detta. Läs mer om Asbest och kvarts.

Asbest

Kvarts

Då hälsofarliga ämnen avges behövs normalt någon form av processventilation. Läs mer på våra sidor om processventilation.

Processventilation

Vägledningen till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker

Upptag via huden eller munnen

Många ämnen som tas upp till blodet i lungorna kan också komma in i kroppen via hud, slemhinnor eller mag-tarmkanalen. De skadar sedan det organ i kroppen som är mest känsligt för ämnet. Exempel är lösningsmedel och blyföreningar som kan skada nervsystemet och som också kan skada foster.

Många små intag kan öka risken

Bly är exempel på ett ämne som upplagras i kroppen. Man måste därför vara extra noga med hygienen då man hanterar sådana ämnen. Små mängder kan överföras till läppar eller cigaretter från förorenade händer. Tänk också på vad du tar i med förorenade handskar.

För många cancerframkallande ämnen ökar risken om du överhuvudtaget kommer i kontakt med ämnet. Men det finns också cancerframkallande ämnen som bara är farliga om de, till exempel, andas in.

För arbete med ämnen som ökar risken för cancer, skador på arvsmassan, foster eller fortplantningsorgan gäller särskilda regler, se Cancerframkallande ämnen i Vägledningen till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Cancerframkallande ämnen

Skada huden

Ett kemiskt ämne, en blandning av flera ämnen eller ett material kan orsaka frätskador, irritation, eksem eller allergi. Du kan läsa mer om detta på sidan om hudbesvär och hudskador.

Hudbesvär och hudskador

Olyckor på grund av brand, explosion eller farliga reaktioner

Kemiska ämnen som kan antändas eller explodera ska ha märkning om detta. En bedömning av var ämnet kan förvaras och användas säkert ska alltid göras, liksom vilken utrustning som kan användas för att inte gnistor ska bildas. Läs mer om brand och explosion i Vägledningen till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Farliga reaktioner kan ske då vissa ämnen blandas. Det kan bildas giftiga ämnen, brandfarlig gas eller så mycket värme att blandningen kokar och stänker våldsamt. Läs mer om farliga reaktioner i Vägledningen till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Brand och explosion

Farliga reaktioner

Senast uppdaterad 2023-09-22