Utstationerad arbetstagares rättigheter och skyldigheter

Här finns information om vilka rättigheter och skyldigheter en arbetstagare har som är utstationerad i Sverige.

Tillstånd att arbeta i Sverige

För att arbeta i Sverige kan man behöva tillstånd. Det är Migrationsverket som ansvarar för frågor om arbetstillstånd.

Arbeta i Sverige, Migrationsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

God arbetsmiljö

En utstationerad arbetstagare har samma rätt till en säker och god arbetsmiljö som svenska arbetstagare. Arbetsgivare som utstationerar sina arbetstagare i Sverige ska följa den svenska arbetsmiljölagen och alla Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Ingen diskriminering eller kränkande särbehandling

I Sverige får ingen diskrimineras. Det betyder att ingen får missgynnas på grund av

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionshinder
  • sexuell läggning
  • ålder.

Det är Diskrimineringsombudsmannen som ansvarar för frågor om diskriminering.

Arbetsgivaren har också ett ansvar för att förebygga handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Arbetsmiljöverket ansvarar för frågor som rör kränkande särbehandling i arbetslivet.

Kränkande särbehandling och mobbning

Om diskriminering, Diskrimineringsombudsmannens webbplats, öppnas i nytt fönster

Reglerad arbetstid och rätt till raster och pauser

Arbetstidslagen, som reglerar hur mycket man får arbeta, gäller även för utstationerade arbetstagare. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila. Men ett svenskt kollektivavtal kan helt eller delvis ersätta den.

Om arbetstidslagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Rätt till semester

Arbetstagaren har rätt till semester enligt semesterlagen. Men inom vissa monterings- eller installationsarbeten gäller reglerna om semester endast om utstationeringen överstiger åtta dagar. Av 6 § i utstationeringslagen framgår vilka regler i semesterlagen som gäller vid utstationering.

Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Semesterlag (1977:480), riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Rätt att vara föräldraledig

De svenska bestämmelserna om föräldraledighet gäller även utstationerade. Arbetstagaren har till exempel rätt till föräldraledighet i samband med barnets födelse och får inte drabbas av diskriminerande behandling. För kvinnor som är gravida eller som nyss har fått barn finns också bestämmelser om skyddsåtgärder.

Föräldraledig medarbetare, Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster

Graviditet och amning

Lön

I Sverige finns ingen lag om minimilön och det finns därför inte någon särskild lönenivå som automatiskt gäller för utstationerade arbetstagare i Sverige. Däremot kan löner anges i svenska kollektivavtal som förhandlas fram av arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. Utstationerade arbetstagare kan dessutom få rätt till ersättning för resa, kost och logi under utstationeringen i Sverige samt rätt till inkvartering. Innehållet i avtalen skiljer sig åt från bransch till bransch.

Utstationerande företag ska söka information om de löner som gäller för utstationerade arbetstagare i de kollektivavtal som finns på sidan ”Svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtal”. Om arbetsgivaren har frågor om kollektivavtal eller vilken lön som gäller i en viss bransch, ska hen kontakta relevant arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation.

Svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtal

För dig som arbetar i byggbranschen – när du inte får ut din lön

Du som arbetar inom bygg- och anläggningsverksamhet kan få din lön genom en annan aktör inom entreprenörskedjan om du inte får den från din arbetsgivare. För att få din lön utbetalad ska du i första hand kontakta uppdragsgivaren. Det vill säga den entreprenör som anlitat din arbetsgivare. Det gäller endast den lön som du avtalat med din arbetsgivare. Vissa tidsfrister gäller för att du ska kunna tillämpa lagen och få ut din lön. Läs mer i lag (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar.

Lag (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyldig att betala skatt

Flera saker avgör om arbetstagaren ska betala inkomstskatt i Sverige eller i sitt hemland, bland annat hur länge personen vistas i Sverige och hur skatteavtalet mellan Sverige och hemlandet är utformat. Det är Skatteverket som ansvarar för frågor som rör skattskyldighet.

Ny i Sverige och ska börja jobba, Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Rätt till sociala förmåner

En utstationerad arbetstagare i Sverige är oftast försäkrad i landet där arbetsgivaren finns och har rätt till de sociala förmåner som gäller där. Arbetstagaren kan vända sig till en myndighet motsvarande Försäkringskassan i det landet för att få veta vad som gäller om hen blir sjuk medan hen arbetar i Sverige, behöver få läkar- eller sjukvård i Sverige med mera.

Om arbetstagaren  är utstationerad från ett land inom EU/EES eller Schweiz ska hen eller arbetsgivaren ansöka om intyg A1. Intyg A1 visar i vilket land arbetstagaren är försäkrad och i vilket land arbetstagaren eller arbetsgivaren ska betala sociala avgifter. För att få intyget kontaktar man motsvarigheten till Försäkringskassan i hemlandet.

Arbeta i Sverige, Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler rättigheter vid långvarig utstationering

Om utstationeringen varat i mer än 12 månader har den utstationerade arbetstagaren rätt till nästan alla arbets- och anställningsvillkor som gäller för anställda i Sverige i motsvarande situation.

Tidsgränsen behöver inte gälla för en och samma utstationerade arbetstagare, utan olika arbetstagares tid ska räknas samman om de tar över arbetet från varandra och fortsätter att utföra samma tjänst på samma plats. Arbetsgivaren ska informera en arbetstagare som ersätter en annan om den sammanlagda utstationeringstiden senast den dag arbetstagaren börjar arbetet i Sverige.

Arbetsgivaren kan förlänga tidsgränsen från 12 till 18 månader om hen anmäler och anger skälen för det till Arbetsmiljöverket. Det måste arbetsgivaren göra senast den dag arbetstagaren varit utstationerad i 12 månader.

Hjälp mot myndigheter

Om en myndighet i något EU- eller EES-land hindrat dig att ta tillvara på dina rättigheter på den inre marknaden kan du vända dig till Solvit.

Solvit center, Kommerskollegiums webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2024-07-08