Förebygg smittrisker på arbetsplatsen

När det förekommer hög smittspridning i samhället är det viktigt att påminna om arbetsgivarens ansvar att upprätthålla en säker arbetsmiljö.

Du som är arbetsgivare behöver undersöka och bedöma vilka arbetssituationer som kan utsätta dina anställda för risker och ohälsa. Det finns smittsamma sjukdomar som kan spridas på arbetsplatser när människor träffas.

Riskbedöm och genomför åtgärder i verksamheten – arbetsgivaren är ansvarig

Arbetsgivare är ansvariga för arbetsmiljön. Du som arbetsgivare ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa i arbetet. I detta ansvar ingår att förebygga risker för att arbetstagare blir infekterade av smittämnen, eller blir varaktigt bärare av smittämnen, på grund av sina arbetsuppgifter. Arbetsgivaren ska även vidta åtgärder, följa upp och kontrollera åtgärderna. Riskbedömningen, inklusive beslutade åtgärder, ska vara skriftlig. Åtgärderna som du vidtar, ska anpassas efter lokala förutsättningar och förhållanden på arbetsplatsen och leda till att minska risken att utsättas för smitta på arbetsplatsen.

Förebyggande åtgärder mot smittrisker

God ventilation och luftkvalitet

Se till att ventilationen är god och uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. God ventilation är avgörande för att luftkvaliteten ska vara bra i en lokal där människor vistas och arbetar. 

Läs mer på våra sidor om luft och ventilation.

Smittspridning och ventilation

God hygien

God handhygien bidrar till att förebygga smittspridning. Se till att alla har möjlighet att rengöra händerna noggrant och regelbundet, gärna med flytande tvål och rinnande vatten. I de sammanhang där handtvätt inte är möjligt, kan våtservetter och handsprit vara bra alternativ.

Städning och rengöring

Se till att det finns grundliga och bra städrutiner och att ytor och lokaler städas regelbundet. Rengör ytor som många rör vid, till exempel handtag, strömbrytare, tangentbord, ledstänger, handfat, vattenkranar och andra ytor. Tänk på att riskbedöma även för arbetstagaren som utför städningen, så att risker minimeras och rätt förebyggande åtgärder vidtas.

Personlig skyddsutrustning behövs i många verksamheter

Personlig skyddsutrustning kan behövas i många verksamheter, när andra åtgärder för att förebygga smitta inte är tillräckliga.

Mer om smittrisker

Smittrisker i arbetsmiljön

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Gravida och ammande (AFS 2007:5), föreskrifter

Riskbedömning inom vård och omsorg

Unga i arbetslivet

Senast uppdaterad 2023-12-18