Snöskottning på tak

Att jobba på ett tak är alltid farligt. Men på vintern gör snö, is, kyla och blåst jobbet extra farligt. Då är de som arbetar på taken särskilt beroende av riktiga skydds­anordningar.

gata vid byggnad med varningsskylt

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att rätt säkerhets­anordningar finns på taken och att de underhålls. Arbets­givaren är ansvarig för att arbetet utförs utifrån gällande arbetsmiljö­regler i föreskrifterna om byggnads- och anläggnings­arbete (AFS 1999:3).

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Arbetsgivaren avgör vilka skyddsanordningar som behövs

Arbetsgivaren måste med utgångs­punkt i gällande bestämmelser avgöra vilka skydds­anordningar som behövs för arbetet. Normalt behöver minst kopplings­lina och helsele användas. Vid snö­skottning behöver det minst vara två personer som utför arbetet. Arbetet får inte utföras som ensam­arbete och det behöver ofta vara någon som varnar förbipasserande nedanför där man skottar.

Om det bara är snöskottning som ska utföras så räknas arbetet inte som byggnads- och anläggningsarbete men arbetet omfattas ändå av vissa paragrafer i AFS 1999:3. Snöskottning kräver inte att någon byggarbetsmiljö­samordnare utses och inte heller behöver någon arbetsmiljö­plan upprättas.

Från den 1 januari 2015 kan den som arbetar med snö­skottning få betala en sanktions­avgift om man inte följer aktuella regler. Läs mer om sanktionsavgifter.

Sanktionsavgifter

Arbetsgivaren ska se till att taket undersöks

Arbetsgivaren ska se till att taket undersöks innan anställda börjar sitt arbete. Säkerhets­anordningarna måste vara i bra skick och sitta fast ordentligt. Man behöver veta om det finns tak­fönster eller tak­partier med dålig bärighet, till exempel eternit som man kan trampa igenom.

Om allvarliga risker uppstår är arbetsgivaren skyldig att avbryta arbetet.

Arbetstagaren ska följa gällande föreskrifter, använda de skydds­anordningar som finns och iaktta den försiktighet som behövs. Innebär arbetet omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa ska arbets­givare eller skydds­ombud underrättas.

Läs mer om vad du ska tänka på vid användning av personlig fallskyddsutrustning.

Personlig skyddsutrustning

Broschyrer på andra språk

Safer shovelling (ADI 660 Eng), brochure

Quitar nieve de forma segura (ADI 660 ES), folleto

bezpieczniejsze odsniezanie, (ADI 660 PL), broszura

Säkrare snöskottning från tak (ADI 660), broschyr

Omslagsbild på Säkrare snöskottning (ADI 660)
Den här broschyren handlar om hur snöskottning från tak kan göras säkrare. Den innehåller utförliga praktiska råd och berör dig som är arbetsgivare, arbetsledare, skyddsombud eller anställd.
Säkrare snöskottning från tak (ADI 660), broschyr

Sanktionsavgifter inom bygg

Eftersom det förekommer många riskfyllda arbetsmoment som faller inom tillämpningsområdet för AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningarbete, utfärdas sanktionsavgifter vid följande brister:

  • Byggherren har inte föranmält byggprojekt som kräver förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket (det vill säga är av en viss omfattning)
  • Ingen arbetsmiljöplan har upprättats, och en sådan krävs (det vill säga att förhandsanmälan krävs, eller att arbete med särskild risk ska utföras i byggprojektet)
  • Byggnads- eller anläggningsarbete utförs där fallskydd saknas och det finns risk för att någon faller 2 meter eller mer

Vanliga frågor och svar för sanktionsavgifter inom bygg, pdf, öppnas i nytt fönster

Sanktionsavgifter

Senast uppdaterad 2024-01-03