Juridik

Avdelningens uppgifter består huvudsakligen av att:

 • samordna utveckla och kontrollera övergripande rättsfrågor
 • handlägga överklaganden och yttranden till domstol
 • handlägga klagomålsärenden om vår myndighetsutövning
 • utföra juridisk, formell och språklig granskning av förslag till våra föreskrifter
 • handlägga åtalsprövning
 • ge ut vår författningssamling, lämna trycklov och upprätta register över författningar
 • svara för registratur och dokumenthantering
 • handlägga begäran om att få ta del av allmänna handlingar från oss.
 • besluta i sekretessfrågor, som kommit till myndigheten
 • handlägga ärenden om tillstånd, undantag och medgivande inom vårt verksamhetsområde
 • handlägga ärenden om erkännande av yrkeskvalifikationer inom de ansvarsområden vi har
 • samverka med polis och åklagare
 • handlägga och besluta vid begäran om registerutdrag enligt artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning
 • handlägga och besluta när någon begärt rättelse eller radering av personuppgifter eller har invänt mot myndighetens behandling av personuppgifter
 • handlägga ärenden från EU-kommissionen om Sveriges införlivande av EG-direktiv
 • medverka i och påverka EU:s lagstiftnings- och policyskapande arbete
 • medverka i och påverka internationellt utvecklingsarbete
 • synliggöra arbetsmiljöfrågornas internationella dimension.
Porträtt: Eva Nilsson, avdelningschef J
Avdelningschef (Juridik) och chefsjurist
Eva Nilsson
Telefon: 010-730 90 00

Senast uppdaterad 2024-01-03