Juridik

Avdelningens uppgifter består huvudsakligen av att:
 • besvara juridiska frågor från allmänheten inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde
 • samordna utveckla och kontrollera övergripande rättsfrågor
 • handlägga klagomålsärenden om Arbetsmiljöverkets myndighetsutövning
 • utföra juridisk, formell och språklig granskning av förslag till föreskrifter från Arbetsmiljöverket
 • ge ut Arbetsmiljöverkets författningssamling, lämna trycklov och upprätta register över författningar
 • juridiskt och formellt granska informationsmaterial från Arbetsmiljöverket
 • svara för registratur och dokumenthantering
 • handlägga begäran om att få ta del av allmänna handlingar på Arbetsmiljöverket.
 • besluta i sekretessfrågor, som kommit till myndigheten
 • handlägga arbetstidsärenden
 • handlägga ärenden från EU-kommissionen om Sveriges införlivande av EG-direktiv
 • svara för de uppgifter som följer av verkets funktion som förbindelsekontor enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare
 • samverka med Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Sjöfartsverket och Statens räddningsverk.
Boel Callermo
Internationell chef och avdelningschef (Juridik)
Boel Callermo
Telefon: 010-730 92 87
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-10-10