Juridik och internationella frågor

Avdelningens uppgifter består huvudsakligen av att:
 • besvara juridiska frågor från allmänheten inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde
 • samordna utveckla och kontrollera övergripande rättsfrågor
 • handlägga klagomålsärenden om Arbetsmiljöverkets myndighetsutövning
 • utföra juridisk, formell och språklig granskning av förslag till föreskrifter från Arbetsmiljöverket
 • ge ut Arbetsmiljöverkets författningssamling, lämna trycklov och upprätta register över författningar
 • juridiskt och formellt granska informationsmaterial från Arbetsmiljöverket
 • svara för registratur och dokumenthantering
 • handlägga begäran om att få ta del av allmänna handlingar på Arbetsmiljöverket.
 • besluta i sekretessfrågor, som kommit till myndigheten
 • handlägga arbetstidsärenden
 • handlägga ärenden från EU-kommissionen om Sveriges införlivande av EG-direktiv
 • svara för de uppgifter som följer av verkets funktion som förbindelsekontor enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare
 • samverka med Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Sjöfartsverket och Statens räddningsverk.
 • medverka i och påverka EU:s lagstiftnings- och policyskapande arbete
 • medverka i och påverka internationellt utvecklingsarbete
 • synliggöra arbetsmiljöfrågornas internationella dimension
Boel Callermo
Internationell chef och avdelningschef (Juridik)
Boel Callermo
Telefon: 010-730 90 00
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-01-14