Ljud och akustik

Allt oönskat ljud kallas för buller. Det kan vara ljud som "bara" är störande eller ljud som är skadligt för hörseln.

Tillverkningsindustri snickeri (Fotograf: Mia Åkermark)

Buller kan vara ett problem på många arbetsplatser – inom industrin, lantbruket, på kontor, restauranger, barer och konserthus, motionslokaler, i förskola och skola.

Starkt buller kan skada hörseln tillfälligt eller permanent och orsaka hörselnedsättning, tinnitus eller ljudöverkänslighet. Buller kan även vara tröttande, stressande och påverka prestationsförmågan. Dessutom kan buller göra det svårt att samtala och öka risken för olyckor på grund av att man inte hör viktiga ljud.

Störande ljud och dålig akustik kan orsaka stress

Dålig akustik och onödiga ljud kan ge upphov till stress, trötthet och koncentrationssvårigheter. Om du pratar mycket i ditt arbete och måste överrösta andra ljud kan du få problem med stämbanden. 

Om bakgrundsljudet är högt blir det svårare att uppfatta de ljud du vill höra. Du kan till exempel bli störd av ljud från:

 • andras samtal och telefonsamtal
 • steg och dörrar som slår
 • ventilationen, skrivare och kopieringsmaskiner
 • trafiken utomhus.

Vid samtal höjer man lätt röstläget om bakgrundsljudet är högt, vilket i sin tur bidrar till en högre ljudnivå.

Mer information om stress hittar du på våra sidor om psykisk ohälsa, stress, hot och våld.

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

Förbättra ljudmiljön på kontor

Den största ljudkällan på kontor är andra människor. Hur högt de runtomkring talar har inte så stor betydelse. Det som stör koncentrationen är att du uppfattar det som sägs. Buller, och då speciellt störande tal från andra, framförs ofta som ett av de större problemen i öppna kontor. Man måste därför vara extra noggrann när man utformar denna typ av lokaler.

Även om det inte finns några gränsvärden för till exempel störande tal i öppna kontor finns det mycket man kan göra för att förbättra ljudmiljön. De allmänna råden till föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), tar upp flera exempel på sådant som arbetsgivaren behöver ta hänsyn till när det gäller ljudmiljön i öppna kontorslösningar:

 • typen av verksamhet och vilka arbetsuppgifter som ska utföras
 • akustiken i rummet och hur ljudet sprids i rummet
 • de enskilda arbetstagarnas förutsättningar och behov av kommunikation eller avskildhet
 • hur störande ljudkällor placeras och hur de avskärmas, till exempel skrivare och ventilation
 • behovet av tysta rum för samtal och arbetsuppgifter som kräver koncentration
 • möjligheten att begränsa uppkomsten av störande ljud genom att göra rätt val av till exempel golvbeläggning, inredning och möbler.

Absorberande material sänker ljudnivån

För att uppnå en god akustik bör man både försöka hindra att onödiga ljud uppstår och att ljudet sprids i rummet. Det är bra om lokalen har en kort efterklangstid, det vill säga den tid det tar för ljudet att tystna i lokalen. En kortare efterklangstid får man genom att använda material som absorberar eller dämpar ljud som till exempel textilier, absorberande skärmar och takabsorbenter, till exempel undertaksplattor i absorberande material. Mjuka mattor, framför allt i gångstråk, både hindrar att stegljud uppstår och hjälper till att absorbera ljud. Det är dock viktigt att man håller mattorna rena och dammfria, annars kan de orsaka besvär för personer med allergi.

Tänk på akustiken när lokalerna planeras

Gemensamma skrivare, kopiatorer, faxar och liknande alstrar ofta både värme och buller och bör därför inte stå för nära någons arbetsplats. Sådan utrustning kan i stället gärna stå i ett särskilt rum med god ventilation

Dörrar som många går i, till exempel till skrivarrum, toaletter och trapphus, kan vara störande. Därför är det bra om dörrar till sådana utrymmen inte ligger alltför nära någons arbetsplats.

Öppna kontor behöver nästan alltid kompletteras med rum för samtal och telefonsamtal. Sådana rum bör ha bra ljudisolering. Om rummet har glaspartier ser man lätt om det är ledigt.

I öppna kontor är det viktigt att visa hänsyn

Om det öppna kontoret ska fungera brukar det krävas lite ”ljuddisciplin” – att man visar hänsyn till andra. En av fördelarna med öppna kontor är möjligheten till spontana möten, men man bör inte stå och prata bredvid någon som sitter och arbetar med annat.

Om man talar mycket i telefon kan headset vara bra eftersom man då ofta talar med lägre röst än med en vanlig telefon. Man bör undvika högtalartelefoner om det är möjligt.

Om kontoret har halvhöga skärmar som avgränsning mellan arbetsplatserna brukar det störa mindre om man sitter ner och pratar än om man står upp. Man kan möblera så att det bildas naturliga platser för möten lite avskilt från arbetsplatserna. Kaffe- och vattenautomater samt pausutrymmen är platser där samtal lätt uppstår. Därför är det bra om de ligger lite avsides.

Föreskrifter om ljud och akustik

Regler om akustik och buller finns både i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) och i föreskrifterna om buller (AFS 2005:16).

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Buller (AFS 2005:16), föreskrifter

Arbeta systematiskt med ljud och buller

På alla arbetsplatser är det viktigt att arbeta med bullerfrågorna som en naturlig del av verksamheten. Det betyder att man planerar, bedriver och följer upp arbetet regelbundet så att riskerna med buller försvinner eller minskas så långt det är möjligt. Detta görs i fyra steg:

 • undersökning,
 • riskbedömning,
 • åtgärder och
 • kontroll.

Stegen grundar sig på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS:2001:1), föreskrifter

Du hittar även information om hur du kan arbeta med arbetsmiljön i nedanstående broschyr och bok.

Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr

Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö (H455), bok

Mer information om hörselskadligt ljud hittar du på våra sidor som handlar om buller.

Buller

Broschyrer om ljud och akustik

Bort med bullret – en bra ljudmiljö lönar sig (ADI 598), broschyr

Bort med bullret i skolan (ADI 608), broschyr

Buller och hörselskydd (ADI 344), broschyr

Böcker om ljud och akustik

Buller och bullerbekämpning (H003), bok

Att se, höras och andas i skolan (H255), bok

Kunskapssammanställningar om ljud och akustik

Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi (RAP 2011:6)

Hörsel och hörselskador i arbetslivet (RAP 2013:2)

Standarder för ljud och akustik

SS 25268:2007+T1:2017 Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell. Kan köpas från SIS Förlag AB.

SS 25268:2007+T1:2017, standard för byggakustik, SIS webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ner vår bullerapp

Arbetsmiljöverkets bullerapp är kostnadsfri och finns för både iPhone och Android.

Bullerapp för iPhone, öppnas i nytt fönster  

Bullerapp för Android, öppnas i nytt fönster  

Vanliga frågor och svar om ljud och akustik på kontor

Det går att minska störande ljud genom att placera ljuddämpande skärmar mellan den som utsätts för ljudet och ljudkällan. Beroende på hur skärmarna är utformade kan de även absorbera ljudet i lokalen och därmed bidra till att sänka efterklangstiden, det vill säga hur länge ljudet lever kvar i lokalen. Vilken effekt skärmarna ger beror bland annat på hur de är utformade, hur stora de är och hur de placeras. Normalt ökar effekten ju högre och bredare skärmarna är. För bästa effekt behöver de placeras antingen nära ljudkällan eller nära mottagaren.

En viktig faktor när det gäller skärmar är att taket behöver ha mycket bra ljudabsorption. Annars kan skärmarnas effekt minska avsevärt på grund av att ljudet reflekteras i taket och på så sätt går förbi skärmarna. Av samma skäl kan även delar av väggytorna i lokalen behöva vara ljudabsorberande. Om även skärmarna har bra ljudabsorption minskar det ljud som reflekteras vidare ut i lokalen från ljudkällan, vilket är en fördel. Normalt innehåller ljudabsorberande skärmar ett poröst material som tar upp ljudet så att det inte reflekteras tillbaka. Skärmarna har ofta också ett dekorativt ytskikt som släpper igenom ljud in till det ljudabsorberande materialet.

Senast uppdaterad 2023-05-29