Tillgängliga lokaler

Om någon på arbetet har en funktionsnedsättning ska arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen vara tillgängliga även för denne.
Bild på skylt om att toaletten är anpassad för funktionhinrade, RWC

En funktionsnedsättning kan till exempel vara nedsatt rörelse-, syn- eller hörselförmåga. Det kan också vara brister i orienteringsförmåga som kan försvåra vid till exempel en utrymning. En person med funktionsnedsättning ska inte bara kunna använda den egna arbetsplatsen utan också gemensamma utrymmen som sammanträdesrum och personalrum. Dessutom ska man kunna besöka andra i samma lokaler.

Underlätta för personer med nedsatt rörelseförmåga

Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga innebär främst att det ska vara möjligt att förflytta sig självständigt och säkert i arbetsmiljön. Lokaler ska i allmänhet vara utformade så att de kan användas av personer i rullstol, då kan de normalt också användas av personer med andra former av nedsatt rörelseförmåga. Det kan till exempel behövas tillräckligt utrymme för rullstolar och gånghjälpmedel i arbetslokaler, korridorer och dörröppningar, toaletter och personalutrymmen. Man ska inte tvingas ta långa omvägar och man ska kunna sitta vid bord och arbetsbänkar.

Golvbeläggningen bör vara plan och fast, rullstolsramp och stadig ledstång kan vara av stor betydelse. Om det finns trappor ska det finnas hiss. Dörrar med dörrstängare kan vara svåra eller omöjliga att öppna för personer med nedsatt rörelseförmåga och kan behöva kompletteras med automatiska dörröppnare. Det ska finnas tillgång till handikapptoalett med tillräckligt utrymme för både en person i rullstol och eventuell assistent.

Underlätta för personer med nedsatt syn

Arbetslokalernas planlösning, formgivning, akustik, möblering och inredningsmaterial är av stor betydelse för orienteringsförmågan. Det är viktigt med väl genomtänkt skyltning, färgsättning och belysning. Det är lämpligt att speciellt markera utstående föremål och ordna med god ljuskontrast. För att underlätta för personer med nedsatt syn kan man markera dörrar och nivåskillnader med kontrasterande färger. Då syns dörrar och trappsteg bättre, och det kan göra det enklare att orientera sig och minska risken att gå emot eller snubbla. Enkla och tydliga samband mellan lokalerna gör det lättare att orientera sig. Man bör undvika enstaka trappsteg. En bra belysning som inte ger upphov till blänk och reflexer är bra för alla och kan vara helt nödvändig för en person med nedsatt syn.

När det gäller information är det viktigt att tänka på att:

  • layouten ger bästa möjliga läsbarhet
  • Informationen finns i alternativa format, till exempel punktskrift, daisy-format och på cd-rom
  • webbplatser är uppbyggda enligt antagna normer så att de är tillgängliga och kan läsas av med ett så kallat talsyntesprogram.

Underlätta för personer med nedsatt hörsel

En låg nivå på bakgrundsbuller underlättar för personer med nedsatt hörsel. För att uppnå det kan man välja möbler och inredning som både minskar uppkomsten av störande ljud och efterklangstiden, det vill säga som snabbare dämpar de ljud som uppstår. Man kan dessutom begränsa uppkomsten av ljud genom att använda tyst teknisk utrustning och till exempel ljuddämpade möbler. Vid val av material är det viktigt att inte andra problem uppstår till exempel kan textilier och heltäckande mattor leda till allergiproblem.

Även ljusförhållandena är viktiga eftersom en person kan kompensera nedsatt hörsel genom att "läsa" läpprörelser hos den man talar med. Det är viktigt att alltid använda mikrofonanläggning vid möten där fler än några enstaka personer deltar. Det underlättar ofta även för den som inte har någon hörselnedsättning. Det kan också vara till hjälp att installera en teleslinga. I vissa situationer bör man anlita teckenspråkstolk. Dålig akustik med onödiga ljud kan ge upphov till stress och koncentrationssvårigheter för alla. För en person med en hörselskada blir det extra besvärligt.

Underlätta för personer med allergier

För människor med allergier och besvär i andningsorganen innebär tillgänglighet att det kan vara möjligt att vistas i en miljö utan att drabbas av allergiska reaktioner. 

För att arbetsmiljön ska bli tillgänglig ur allergisynpunkt bör man välja oparfymerad tvål, städ- och rengöringsprodukter. Det är viktigt att lokalerna och inredningen är lättstädade och har så få dammsamlande ytor som möjligt. Därför är det till exempel bättre med skåp än öppna hyllor. Det är också viktigt att lokalerna och inredningen består av lågemitterande material, det vill säga att de avger så lite kemiska ämnen som möjligt. Se till att ventilation och städning är god och att det inte finns fukt- och mögelskador. Arbetsgivaren kan i samråd med anställda ta fram en policy om pälsdjur på arbetsplatsen (med undantag för ledarhund) eller om dofter på arbetsplatsen och rökfri arbetstid. I vissa fall kan det behövas information och restriktioner om maten på arbetsplatsen, till exempel om någon har luftburen allergi mot nötter eller fisk. 

Kognitiva svårigheter

Kognition handlar om hur vi tar till oss, bearbetar och minns information, analyserar, drar slutsatser och löser problem. Kognitiva aspekter i arbetsmiljön handlar bland annat om att kunna arbeta ostört och att inte bli avbruten i tankegången när man behöver fokusera på krävande arbetsuppgifter. Det kan också handla om att få stöd för minnet via omgivningen till exempel genom

  • att var sak har sin plats
  • påminnelser via en smart telefon eller en dator
  • scheman, struktur och prioriteringar.

Andra funktionsnedsättningar

Det finns många människor med andra funktionsnedsättningar som kan leda till funktionshinder i arbetsmiljön. Ett exempel är personer som är extra beroende av föda och medicin inom vissa tidsintervall. För människor med sjukdomar och funktionsstörningar i matsmältningskanalen handlar tillgänglighet också om att det finns tillgång till lämpligt utformade toaletter. 

Tillgänglighet är bra för alla

Tillgänglighet kan vara helt avgörande för att en viss del av befolkningen ska kunna delta i arbetslivet och vistas i sociala sammanhang, men det underlättar också för betydligt fler. En miljö som är anpassad för personer med olika funktionsnedsättningar är bra för alla.

På våra sidor om tillgänglig arbetsmiljö kan du läsa mer om hur du kan arbeta med att göra arbetsmiljön tillgänglig.

En tillgänglig arbetsmiljö

Föreskrifter om tillgänglig arbetsmiljö

I våra föreskrifter om arbetsplatsens utformning finns krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning, utrymning med mera.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:02), föreskrifter

Kunskapssammanställning om syn och belysning för äldre

I vår kunskapssammanställning kan du läsa om syn och belysning för äldre i arbetslivet.

Syn och belysning för äldre i arbetslivet (RAP 2012:16), kunskapssammanställning

Bok om tillgänglighet

Bygg ikapp. För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Utgåva 5 (2012). Det här är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna. Författare Elisabet Svensson. Utgiven av Svensk Byggtjänst.

Svensk byggtjänsts webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-20