Cisterner

Cisterner finns på många anläggningar i Sverige. Cisterner används exempelvis för att förvara brandfarliga vätskor, kemikalier eller hett fjärrvärmevatten.

En cistern kan rymma flera hundra kubikmeter vätska, men små cisterner på ett par kubikmeter är också vanliga.

I en cistern får inte trycket över vätskeytan vara mer än 0,5 bar, och den får inte utsättas för ett vakuum större än 0,0065 bar. Trots det så räknas den ändå som en trycksatt anordning. Det beror på att den stora vätskemängden utövar ett tryck mot cisternens botten och vägg (mantel). Är cisternens vätskenivå 10 meter, så blir trycket på botten av cisternen ungefär 1 bar. Om cisternen går sönder så kommer det ut stora mängder vätska. Har den vätskan farliga egenskaper, så kan de som vistas nära cisternen skadas allvarligt eller dö.

Därför omfattas cisterner av kraven i föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar.

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

Tänk på det här om du har cisterner i din verksamhet

 • Gör en riskbedömning för alla cisterner. Några viktiga punkter kan vara:
  • Har det utförts några reparationer eller ändringar?
  • Har det inträffat några olyckor eller tillbud?
 • Utför regelbundet fortlöpande tillsyn.
  • Har det uppstått något läckage eller andra skador?
 • Se till att de genomgår de kontroller som ska utföras av ackrediterade kontrollorgan.
 • När en cistern fylls eller töms av ett fordon, får enbart den som utför arbetet vistas inom området där arbetet utförs.
  • Området ska vara tydligt avgränsat.
  • Slangen, eller annan anordning som används, ska vara säkert fastsatt.
  • Avbryt arbetet omedelbart vid läckage eller överfyllnad.

Cisterner med kontrollklass A eller B

Vissa cisterner ska genomgå kontroll av ackrediterat kontrollorgan. Det är cisterner som har kontrollklass A eller B enligt 4 kap 12§ i föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar. För att ta reda på om din cistern är klass A eller B måste du först ta fram följande uppgifter:

 • Cisternens volym.
 • Om innehållet är fluidgrupp 1a eller 2a enligt 4 kap 3§ i föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar .
  • För att avgöra det kan du behöva säkerhetsdatablad för innehållet.
 • Den högsta tillåtna temperaturen på innehållet.

Exempel på klassning av cisterner

Fluidgrupp 1a

Innehåller cisternen vätska som klassas som 1a, exempelvis fluorvätesyra (vätefluorid, HF) och har en volym större än 5000 liter, så har cisternen kontrollklass B. Är volymen större än 10 000 liter har den kontrollklass A.

Fluidgrupp 2a

Vatten eller bitumen är två exempel på innehåll som klassas som fluidgrupp 2a, och som ofta förvaras vid en temperatur över 65°C. Om cisternen har en volym större än 50 000 liter så har den kontrollklass B. Det är bara om temperaturen som vätskan kan värmas upp till överstiger 65°C, som en cistern med fluidgrupp 2a kan bli kontrollpliktig. En cistern för vätska i fluidgrupp 2a kan aldrig få kontrollklass A.

Undantag för vissa cisterner

En cistern kan klassas som A eller B om den innehåller brandfarlig vätska kategori 1 eller 2. En sådan cistern är undantagen kraven på kontroll enligt AFS 2017:3 5 kap, och kraven vid sammanfogning enligt AFS 2017:3 4 kap. 20-22§§. Det beror på att jämförbara krav finns i föreskrifter utfärdade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Däremot ska ändå AFS 2017:3 4 kap 14-19§§ uppfyllas.

Länkar till föreskrifter

Du kan läsa mer om vad de olika kontrollklasserna innebär i avsnittet om kontroll.

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3)

Andra myndigheter

Det är flera myndigheter som ställer krav på cisterner.

 • Boverket ställer krav på byggnaders utförande vid uppförandet.
 • MSB har regelverk för cisterner och rörledningar för brandfarlig vätska.
 • Naturvårdsverket har regelverk om mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Du måste själv ta reda på vad som gäller för just din cistern, så att du uppfyller alla föreskrifter den omfattas av.

Fasta cisterner, Boverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Cisterner och rörledningar, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor – cisterner, Naturvårdsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-07-12