Byggherren

Byggherren, det vill säga den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, har ett övergripande ansvar för att se till att arbets­miljö­n under byggskedet och bruksskedet blir bra.

Byggherrens ansvar

Byggherrens utökade ansvar för arbetsmiljön är unikt för just byggnads- och anläggningsarbeten, och finns inte på motsvarande sätt för beställare i andra branscher.

Till sin hjälp ska bygg­herren utse lämpliga byggarbetsmiljösamordnare, en Bas-P och en Bas-U, som samordnar de som är involverade i byggprojektet, från början till slutet av bygg­processen.

Byggherren är bland annat ansvarig för att:

 • se till att viktiga faktorer för arbetsmiljön uppmärksammas i byggprojektet
 • arbetsmiljön beaktas både för byggskedet och bruksskedet
 • arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker sker både under planeringen och projekteringen och under byggskedet
 • se till att tidplanen är så väl tilltagen att arbetena kan utföras i en takt som inte medför arbetsmiljörisker
 • utse byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U
 • förhandsanmäla byggprojektet till Arbetsmiljöverket (gäller byggnads- och anläggningsarbeten av en viss omfattning)
 • se till att en arbetsmiljöplan upprättas innan byggarbetsplatsen etableras, om det krävs en sådan
 • följa upp arbetsmiljöuppgifter som Bas-P och Bas-U ska göra genom hela byggprojektet

Exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön under byggskedet, som byggherren ska beakta, är:

 • hur byggnaden eller anläggningen placeras och utformas
 • val av byggprodukter, konstruktioner och inredningar
 • etableringsområdets storlek

Det är viktigt att byggherren är tydlig i sina förfrågningsunderlag kring vilka arbetsmiljökrav som gäller i byggprojektet och väljer byggarbetsmiljösamordnare, projektörer och entreprenörer som kommer att ta hänsyn till arbetsmiljöfrågor.

Byggherrens arbetsmiljöansvar omfattar både arbets­miljön på byggarbetsplatsen och i den färdiga byggnaden eller anläggningen, det vill säga under bruksskedet. Ansvaret för bruksskedet omfattar bland annat arbetsmiljön i sådana utrymmen som behövs för den färdiga byggnadens drift och underhåll, till exempel ventilationsrum och tillträdesleder till tak. Byggherren ska även se till att det finns dokumentation om byggnadens eller anläggningens olika delar som har betydelse för framtida arbeten med den utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Det innebär att det till exempel ska finnas beskrivningar och ritningar som beskriver konstruktion och vilka material som har använts, så att renovering och rivning kan utföras på ett säkert och hälsosamt sätt.

Många byggherrar är också  med och påverkar utformningen för framtida fasta arbetsplatser i byggnader eller anläggningar. Om de ska utforma och eventuellt hyra ut arbetslokaler behöver byggherren se till att någon med kunskaper om de arbetsmiljöregler som är aktuella för de arbetsplatserna är involverad i utformningen.

Utse Bas-P och Bas-U

Bas-P och Bas-U ska samordna projektörerna respektive entreprenörerna i byggprojektet. De ska bland annat se till att de olika verksamheterna på byggarbetsplatsen inte skapar arbetsmiljörisker för varandra.

När byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare, ska byggherren se till att de är lämpliga för de arbeten som kommer att bli aktuella. Deras utbildning, kompetens och erfarenhet ska motsvara byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå. 

Här hittar du förslag på innehåll i utbildning för personer som ska arbeta med uppgifter för byggarbetsmiljösamordnare (BAS):

Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U

Byggherren befrias, enligt arbetsmiljölagen, inte från ansvar för byggarbetsmiljösamordnarnas uppgifter även om byggherren utser någon annan än sig själv till byggarbetsmiljösamordnare.

Det finns under vissa omständigheter möjlighet för byggherren att utse en uppdragstagare för byggherrens arbetsmiljöansvar. Denna uppdragstagare ersätter då byggherren i byggprojektet, antingen under planeringen och projekteringen eller byggskedet, eller hela byggprojektet.  Läs mer om uppdragstagare för byggherrens arbetsmiljöansvar nedan.

Läs mer om byggherrens arbetsmiljöansvar i  3 kap. 6 § arbetsmiljölagen och 5-9 §§ i föreskrifterna (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete.

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Privatpersoner

När privatpersoner beställer ett byggnads- eller anläggningsarbete enligt konsument­tjänstlagen gäller särskilda regler, om privatpersonen anlitar en enda entreprenör som självständigt får styra arbetet. Det innebär att byggherrens arbetsmilj­öansvar automatiskt övertas av den entreprenör som gör arbetet, om inte annat finns avtalat. Det krävs inget skriftligt avtal, utan bara att entreprenören kan anses som självständig. Entreprenören kan däremot i sin tur ta in underentreprenörer.

Byggnadsarbetets omfattning kan vara alltifrån ett mindre arbete såsom att måla till att renovera ett badrum eller bygga en hel villa. Om entreprenaden är delad har privatpersonen däremot alltid kvar sitt arbetsmiljöansvar som byggherre.

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen (ADI 617), broschyr

Byggherrens ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete

Uppdragstagare för byggherrens arbetsmiljöansvar

Byggherren kan under vissa omständigheter överlåta hela eller delar av sitt arbets­miljö­ansvar. Den som övertar ansvaret kallas för uppdrags­tagare enligt 3 kap. 7 c § arbetsmiljölagen.Uppdragstagaren är en ”ställföreträdare” för byggherren och ersätter byggherren i byggprojektet. Det innebär att uppdragstagaren ska utföra alla eller delar av bygg­herrens arbets­miljö­uppgifter

För att bygg­herren ska kunna utse en uppdrags­tagare måste byggherren ge de förutsättningar som uppgiften kräver i form av själv­ständighet, befogenheter och resurser till uppdrags­tagaren.

En uppdragstagare kan aldrig utses i en delad entreprenad eller i en entreprenad där uppdragstagaren inte ges möjligheter att självständigt kunna påverka arbetsmiljöns förut­sättningar. I andra entreprenader kan en uppdrags­tagare utses om denna är tillräckligt självständig och uppdragstagaren kan styra byggprojektet utan inblandning från byggherren i frågor som påverkar arbets­miljön. För att en uppdragstagare ska utses krävs också ett skriftligt avtal.

Uppdragstagaren ska utföra de arbetsmiljöuppgifter som byggherren normalt har. Läs mer om byggherrens ansvar ovan.

Läs mer i  3 kap. 7 c § arbetsmiljölagen och 4 § i föreskrifterna (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete.

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-05-16