Ansvar för arbetsmiljön vid hushållsarbete

Det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att skapa en bra arbetsmiljö där hushållsarbete utförs. Arbetsgivare har huvud­ansvaret för arbets­miljön och ska arbeta efter arbets­miljö­lagen och övriga arbets­miljö­regler som gäller vid arbete i en annan persons hushåll.

Ditt ansvar som arbetsgivare

Du som är arbetsgivare ska enligt arbetsmiljö­lagen se till att arbets­tagarna kan arbeta i en sund och säker miljö. Du ska även se till att det systematiska arbets­miljö­arbetet är en del av den dagliga verk­sam­heten. Du ska vidta de åtgärder som behövs för att före­bygga att arbets­tagarna utsätts för ohälsa eller olycks­fall. Det gäller även om arbetet utövas på annan plats än i dina lokaler, till exempel i någon annan persons hus­håll.

Om du låter arbetstagarna utföra arbete i en annan persons privata hushåll måste du komma överens om vilka förutsättningar som gäller i hus­hållet för att dina anställda ska kunna arbeta där på ett säkert sätt.  Det är också viktigt att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om vilka risker som kan förekomma på de platser där de utför sitt arbete för att uppmärksamma risker.

Ditt ansvar som arbetstagare

Du som är arbetstagare ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta när åtgärder genomförs för att skapa en bra arbetsmiljö. Du ska vara uppmärksam på arbetsgivarens instruktioner för att undvika hälso­farliga eller onödigt ut­tröttande belast­ningar. Upplever du att en arbets­­uppgift är för tung ska du tala om det för arbets­givaren.

Privatpersoners ansvar

Om du som privatperson anställer någon att utföra hushållsarbete i ditt hem omfattas också du av arbetsmiljölagen. Då blir du ansvarig för att din anställde har en bra och trygg arbetsmiljö. Om du som privat­person anlitar ett företag för att utföra arbete i ditt hushåll gäller inte arbetsmiljölagen för dig utan det är företaget som har arbets­miljö­ansvaret.

Senast uppdaterad 2020-05-20