Aktuell marknadskontroll

Vi utövar tillsyn av produkter i samband med inspektioner. Vi genomför även planerad marknadskontroll mot bakgrund av riskerna med produkterna, rapporterade skador och tillbud. Här kan du läsa om vår pågående och planerade marknadskontroll.

Marknadskontroll av fordonslyftar

Under hösten 2023 inleder Arbetsmiljöverket marknadskontroll av fordonslyftar. Fordonslyftar är maskiner som lyfter fordon för att man ska kunna arbeta på dem underifrån. Syftet med kontrollen är att säkra att de fordonslyftar som finns på marknaden i Sverige är säkra att använda.

Fordonslyftar klassas som maskiner och ska vara CE-märkta enligt säkerhetskraven i föreskrifterna om maskiner om de är tagna i bruk efter 2009. CE-märkningen visar att tillverkaren ansvarar för att fordonslyften uppfyller säkerhetskraven i maskindirektivet.

I marknadskontrollen kommer Arbetsmiljöverket att fråga tillverkare och importörer efter dokument som visar

  • EU-försäkran om överensstämmelse enligt kraven i maskindirektivet
  • en korrekt CE-märkning
  • en begriplig bruksanvisning
  • val av harmoniserad standard.

Satsning för att förebygga vibrationsskador

Vibrationsskador från handhållna maskiner är ett återkommande problem. Under 2023-2025 kommer Arbetsmiljöverket genomföra marknadskontroll mot tillverkare av handhållna maskiner. Syftet är att se till att handhållna maskiner som släpps ut på marknaden är konstruerade och tillverkade så att vibrationsnivån minskas till lägsta möjliga nivå.

Kontroll av handskar till skydd mot vibrationer

Under 2024 genomför Arbetsmiljöverket marknadskontroll riktad mot tillverkare av skyddshandskar som skyddar mot vibrationer. I samband med marknadskontrollen kommer vi att begära in relevant dokumentation och bilder som visar att skyddshandskarna uppfyller gällande produktkrav.

Exempel på frågor vid marknadskontrollen

  • Är skyddshandsken korrekt CE-märkt?
  • Följer det med en bruksanvisning på svenska som är läsbar och innehåller den information om bland annat avsedd användning och begränsningar?
  • Finns en EU-försäkran om överensstämmelse?
  • Finns ett EU-typkontrollintyg utfärdat för skyddshandsken?

Syftet är att säkerställa att handskarna som skyddar mot vibrationer uppfyller de formella kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning.

Exakt vilka skyldigheter respektive ekonomisk aktör har framgår av artikel 8 till 13 till förordningen, som finns för nedladdning på olika språk på EUR-Lex, portalen till EU-lagstiftning.

Produktregler - EU-förordningen om personlig skyddsutrustning, EUR-Lexs webbplats, öppnas i nytt fönster

Marknadskontrollplaner

Marknadskontrollrådet ska enligt förordningen om marknadskontroll av varor utarbeta en nationell handlingsplan för marknadskontroll som årligen ska följas upp och redovisas till regeringen. Denna handlingsplan fokuserar på myndighetsgemensamma frågor och åtgärder.

Marknadskontrollsplaner, Marknadskontrollrådets webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2024-04-25