Aktuell marknadskontroll

Vi utövar tillsyn av produkter i samband med inspektioner och det sker även planerade marknadskontrollprojekt mot bakgrund av riskerna med produkterna, rapporterade skador och tillbud. Här kan du läsa om vår pågående och planerade marknadskontroll.

Marknadskontroll av varselkläder

Arbetsmiljöverket genomför marknadskontroll av varselplagg under 2016-17 i samarbete med Konsumentverket. I projektet ingår provning enligt harmoniserad standard hos ett laboratorium och kontroll av märkning samt att bruksanvisning på svenska finns för att kontrollera att varselplaggen uppfyller gällande hälso- och säkerhetskrav. 20 olika modeller av varselplagg i olika prisklasser beställs från återförsäljare av yrkeskläder, både lokala butiker och internetbutiker. Projektledare är AnnSofie Kero.

Marknadskontroll av skyddskläder och skyddshandskar mot kemikalier

Arbetsmiljöverket genomför marknadskontroll av skyddskläder och skyddshandskar mot kemikalier under 2017. I projektet ingår provning av vätsketäta (typ 3) och dammtäta (typ 5) skyddskläder mot kemikalier samt skyddshandskar mot kemikalier enligt harmoniserad standard hos ett  laboratorium. Det ingår också kontroll av märkning, typkontrollintyg, försäkran om överensstämmelse samt att det finns en bruksanvisning på svenska. Syftet med projektet är att kontrollera att skyddskläder och skyddshandskar mot kemikalier uppfyller gällande hälso- och säkerhetskraven för att få säljas. Projektledare är AnnSofie Kero.

Industrihjälmar

Arbetsmiljöverket kommer att genomföra marknadskontroll av industrihjälmar. Marknadskontrollen pågår hela 2017. Arbetsmiljöverket kommer att besöka butiker, fysiska eller online. Tillsynen kommer dels att täcka kontroll av CE-märkning, bruksanvisning, EG-försäkran och typkontrollintyg och dels inbegripa provning av optiska egenskaperna hos ett ackrediterat organ. Projektet syftar till att kontrollera efterlevnaden av reglerna för skyddsglasögon och öka kunskapen hos lokala återförsäljare om vilka krav personlig skyddsutrustning ska uppfylla innan den får säljas. Projektledare Edgardo Aleite.

Marknadskontroll av industrihjälmar, informationsbrev, pdf, öppnas i nytt fönster

Spikpistoler

Det sker många olyckor med spikpistoler. Spikpistoler används både i arbetslivet och av konsumenter. Detta är ett marknadskontrollprojekt där spikpistoler provas och dokumentationen till dem granskas. Eventuella brister kommer att resultera i krav på åtgärder för maskiner som ska släppas ut på marknaden. Projektet är en del av vårt projekt om handhållna maskiner och leds av Gun Fridfeldt.

Billyftar

Internationellt Prosafe-projekt genom Maskinarbetsgruppen. Tio länder deltar i projektet. Arbetssätten är ännu inte helt klarlagda. Projektet kommer att pågå under 2 år. Projektledare Anders Åsén.

Motorsågar

Information om projektet för säkra motorsågar kommer att formuleras. Projektledare Bel Bergenwall.

Tryckbärande anordningar

Kontroll av serieproducerade tryckbärande anordningar. Olika typer av anläggningar för lärande och kompetens. Målet är att färre företag medvetet bryter mot våra regler för att få konkurrensfördelar. Projektledare Teresa Öberg.

Stegar i detaljhandeln

Projektet är riktat mot tillverkare, importörer och distributörer. Arbetsmiljöverket ska kontrollera om stegar i detaljhandeln uppfyller de krav som är ställda i föreskrifterna om stegar och arbetsbockar. Stegar används av både näringsidkare och konsumenter och är inte harmoniserade inom EU/EES, och föreskrifterna innehåller vissa krav som går utöver de europeiska standarderna för stegar. Vi kontrollerar att de svenska kraven är uppfyllda vid 5-10 försäljningsställen. Målet är att färre företag medvetet bryter mot våra regler för att få konkurrensfördelar. Projektledare Åke Norelius.

Handhållna maskiner

Utvalda handhållna maskiner med hög olycksrisk kontrolleras.

  • Insatser mot tillverkare, importörer och distributörer.
  • Information om användning och risker.
  • Provning av utvalda maskiner.

Många arbetstagare skadas när de använder handhållna maskiner. Arbetsmiljöverket kommer att kontrollera att maskinerna med hög olycksrisk lever upp till gällande hälso- och säkerhetskrav. Projektet pågår 2015-2016. Målet är att färre företag medvetet bryter mot våra regler för att få konkurrensfördelar. Kontrollen är ett samarbete inom EU. Projektledare Eva Bernmark.

Checklista för styrsystem – pilotprojekt

Pilotprojekt för marknadskontroll av platsbyggda automatiserade anläggningar inom tillverkningsindustrin, maskinlinjer, 2015-2017. En checklista ska visa den information tillverkaren av en maskinlinje ska ta fram angående styrsystem till användaren. En tillsynsinsats utformas inför ett nationellt projekt. Målet är att färre företag medvetet bryter mot våra regler för att få konkurrensfördelar. Projektledare Gun Fridfeldt.

Vindkraftverk 1

Granskning av vindkraftverk utifrån ny standard och erfarenhet av projekt 2014. Kontrollen är ett samarbete inom EU 2015-2016. Målet är att färre företag medvetet bryter mot våra regler för att få konkurrensfördelar. Projektledare Bel Bergenwall.

Vindkraftverk 2

Granskningen syftar till att undersöka om nya vindkraftverk uppfyller utvalda hälso- och säkerhetskrav i maskindirektivet, föreskrifterna om maskiner, AFS 2008:03. Projektet kommer att pågå 2015-2016. Målet är att färre företag medvetet bryter mot våra regler för att få konkurrensfördelar. Projektledare Eva Bernmark.

Sanktionsavgifter för särskilt farliga maskiner

Utvärdering av mallar, rutiner och efterlevelse av den för året nya sanktionsavgiften i föreskrifterna om maskiner, AFS 2008:3, gällande bilaga 4-maskiner, som sågar och motorsågar. Målet är att färre företag medvetet bryter mot våra regler för att få konkurrensfördelar. Utvärdering 2015, projektledare Gun Fridfeldt.

Pannanläggningar

Kontroll av pannanläggningar, inklusive maskiner och ATEX, tryckbärande anordningar och personlig skyddsutrustning. Kontrollen är ett samarbete inom EU och lite av ett pilotprojekt med checklistor för kraftvärmeverk. Kontroll av stora anläggningar. Målet är att färre företag medvetet bryter mot våra regler för att få konkurrensfördelar. Ansvarig enhet på Arbetsmiljöverket: Enheten för produktsäkerhet.

Dykutrustningar

Anläggningsdykare bygger eller reparerar broar, hamnar, farleder och kraftverk. I arbetsuppgifterna ingår att schakta, borra, spränga, svetsa, bygga formar, armera och gjuta. De använder tung, komplicerad och dyr dykutrustning som ska uppfylla regler om hur den ska användas, vara utförd och underhållas. I projektet ska vi kontrollera att dykutrustningen uppfyller hälso- och säkerhetskrav, att den används korrekt och att dykeriarbeten sker enligt föreskrifterna om dykeriarbete, AFS 2010:16. Målet är att färre företag medvetet bryter mot våra regler för att få konkurrensfördelar. Projektledare Janez Marinko.

Skyddshandskar

Arbetsmiljöverket genomför marknadskontroll av skyddshandskar hos återförsäljare inom Sverige under 2015. Kontroll görs av att skyddshandskarna är CE-märkta och att bruksanvisning på svenska medföljer minsta förpackning som säljs. Eventuellt kommer halten av krom VI i läderhandskar kontrolleras. Målet är att en bruksanvisning på svenska ska följa med varje enhet som säljs separat hos återförsäljare och att återförsäljarna ska ha kunskap om detta. Projektledare AnnSofie Kero.

Skyddsskor

Arbetsmiljöverket gör marknadskontroll gentemot ett antal tillverkare, importörer eller leverantörer av skyddsskor i Sverige. Utöver kontroll av CE-märkning och bruksanvisning på svenska kommer ett antal skyddsskor att skickas för testning av krom VI i läder samt test av tåhätta och trampskydd hos ackrediterat organ. Projektet syftar till att upprätthålla kraven för personlig skyddsutrustning och till ökad kännedom om PPE-direktivet och att därmed minska riskerna på arbetsplatser. Projektledare Edgardo Aleite.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-27