Aktuell marknadskontroll

Vi utövar tillsyn av produkter i samband med inspektioner. Vi genomför även planerad marknadskontroll mot bakgrund av riskerna med produkterna, rapporterade skador och tillbud. Här kan du läsa om vår pågående och planerade marknadskontroll.

Marknadskontroll av fordonslyftar

Under hösten 2023 inleder Arbetsmiljöverket marknadskontroll av fordonslyftar. Fordonslyftar är maskiner som lyfter fordon för att man ska kunna arbeta på dem underifrån. Syftet med kontrollen är att säkra att de fordonslyftar som finns på marknaden i Sverige är säkra att använda.

Fordonslyftar klassas som maskiner och ska vara CE-märkta enligt säkerhetskraven i föreskrifterna om maskiner om de är tagna i bruk efter 2009. CE-märkningen visar att tillverkaren ansvarar för att fordonslyften uppfyller säkerhetskraven i maskindirektivet.

I marknadskontrollen kommer Arbetsmiljöverket att fråga tillverkare och importörer efter dokument som visar

 • EU-försäkran om överensstämmelse enligt kraven i maskindirektivet
 • en korrekt CE-märkning
 • en begriplig bruksanvisning
 • val av harmoniserad standard.

Satsning för att förebygga vibrationsskador

Vibrationsskador från handhållna maskiner är ett återkommande problem. Under 2023-2025 kommer Arbetsmiljöverket genomföra marknadskontroll mot tillverkare av handhållna maskiner. Syftet är att se till att handhållna maskiner som släpps ut på marknaden är konstruerade och tillverkade så att vibrationsnivån minskas till lägsta möjliga nivå.

Personlig skyddsutrustning som skydd mot smitta

Under åren 2021-2022 ska Arbetsmiljöverket undersöka hur produktsäkerhetsregler efterlevs och sprida kunskap om vilka regler som gäller vid användning av personlig skyddsutrustning. Undersökningen riktar sig mot personlig skyddsutrustning till skydd mot smitta. Produkter som omfattas av kontrollen är ögonskydd, visir, andningsskydd och skyddshandskar.

Syfte med undersökningen är att främja att personlig skyddsutrustning på marknaden uppfyller gällande produktkrav och därmed öka förutsättningarna för sund konkurrens. Vi vill även öka kunskapen hos tillverkare, importörer och distributörer om vilka krav personlig skyddsutrustning ska uppfylla innan den får säljas på eller importeras till den svenska marknaden.

Arbetsmiljöverket är marknadskontrollmyndighet för personlig skyddsutrustning (personal protective equipment, PPE). Som marknadskontrollmyndighet har vi rätt få de upplysningar, handlingar och prov, samt begära de undersökningar som behövs för denna tillsyn.

Vad gäller för dig som tillverkare, importör eller distributör i Sverige

Innan du tillverkar, säljer eller distribuerar personlig skyddsutrustning inom Sverige ska du kontrollera att den uppfyller gällande säkerhetskrav, att det medföljer en bruksanvisning och att utrustningen är korrekt CE-märkt. Personlig skyddsutrustning som inte uppfyller kraven får inte tillhandahållas, det vill säga säljas eller på annat sätt lämnas för användning, i Sverige.

Detta gäller också vid försäljning på internet.

Det är (EU)-förordning 2016/425 som fastställer vilka krav för konstruktion och tillverkning som gäller för personlig skyddsutrustning på den europeiska marknaden.

Exakt vilka skyldigheter respektive ekonomisk aktör har fastställs i artiklarna 8 till 11 till förordningen.

Förordningen finns att ladda ner på olika språk på EUR-Lex portalen till EU-lagstiftning.

Eur-lex webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller för dig som upphandlare eller användare

Personlig skyddsutrustning ska alltid vara CE-märkt.

Den ska även åtföljas av en läsbar och begriplig bruksanvisning på svenska eller annat språk som lätt kan förstås i Sverige.

I bruksanvisningen ska du, antingen genom en bilaga eller som en länk, ha tillgång till tillverkarens försäkran om överensstämmelse.

Genom CE-märkningen och försäkran intygar tillverkaren att den personliga skyddsutrustningen uppfyller de tillämpliga kraven i (EU)-förordning 2016/425.

Den personliga skyddsutrustningen ska användas i enlighet med tillverkarens instruktioner.

Mer information om personlig skyddsutrustning finns här:

Personlig skyddsutrustning

Exempel på frågor vid kontrollen

 • Är produkten korrekt CE-märkt?
 • Följer det med en läsbar och begriplig bruksanvisning på svenska eller annat språk som lätt kan förstås i Sverige?
 • Kan den ekonomiska aktören visa upp en EU-försäkran om överensstämmelse?
 • Kan den ekonomiska aktören visa upp ett EU-typkontrollintyg för produkten?

Anmäl bristfällig produkt

Om du upptäcker att den personliga skyddsutrustningen du tillhandahåller, köpt eller använder är bristfällig kan du anmäla det till Arbetsmiljöverket. Det gör du via e-tjänsten ”Anmäl farliga eller bristfälliga produkter”.

Anmäl farliga eller bristfälliga produkter

Om produkten inte uppfyller kraven

Om vi finner produkter som inte är säkra kan vi se till att

 • produkterna återkallas från slutanvändare
 • produkterna dras tillbaka från distributionsled
 • försäljningen stoppas.

Marknadskontrollplaner

Marknadskontrollrådet ska enligt förordningen om marknadskontroll av varor utarbeta en nationell handlingsplan för marknadskontroll som årligen ska följas upp och redovisas till regeringen. Denna handlingsplan fokuserar på myndighetsgemensamma frågor och åtgärder.

Marknadskontrollsplaner, Marknadskontrollrådets webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-08-21