Att ställa krav på arbetsmiljö vid upphandling

I dag finns det leverantörer som konkurrerar med dålig arbetsmiljö för att vinna ekonomiska fördelar och upphandlingar. Den osunda konkurrensen är något som drabbar både arbetstagare och skötsamma leverantörer.

Texten nedan är skriven med hänsyn till både arbetsmiljö- och upphandlingsreglerna. Den är ursprungligen skriven för en folder som råd och tips för upphandlare inför upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling. Men kan med fördel användas som stöd vid upphandling mellan privata parter då alla arbetsgivare (leverantörer) omfattas av arbetsmiljölagen och dess föreskrifter

Genom att ställa krav på bra arbetsmiljö vid upphandling motverkar du att ohälsa eller olyckor drabbar arbetstagare som utför de tjänster som du upphandlar. Dessutom stärker du den skötsamma leverantörens möjligheter att kunna konkurrera och verka i Sverige.

Genom att ställa krav som beställare kan du få:

  • affärsrelationer med sunda, skötsamma företag
  • färre driftstörningar – större leveranssäkerhet
  • högre kostnadseffektivitet
  • högre kvalitet och resultat
  • bra och säker arbetsmiljö

Vid upphandling bör du främja att företag med bra arbetsmiljö lämnar anbud genom att; 

  • informera om gällande regler
  • ställa ut kontraktsvillkor för bra och säker arbetsmiljö
  • följa upp kontraktsvillkoren under kontraktstiden

Nedan följer fem exempel på hur en upphand­lande myndighet eller kommun kan skriva i upphandlingsdokumentet. Dessa exempel är allmänt hållna och kan kompletteras med mer specifika krav för den tjänst som upphandlas.

1. Information

För myndighetens eller kommunens trovärdighet är det viktigt att anlitade leverantörer följer

arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, samt följer andra gällande föreskrifter som är tillämpliga för anbudets uppdrag.

Om kollektivavtal saknas gäller arbetstidslagen för alla arbetsgivare som bedriver verksamhet i Sverige.

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetstidslagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

2. Kontraktsvillkor

Ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete främjar en bra och säker arbetsmiljö vilket skapar förutsättningar för en sund affärsrelation och att kvalitet i leverans av tjänsten kan upprätthållas under kontraktstiden.

Leverantören ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbetstagare som utför arbete inom ramen för kontraktet. Leverantören ska ha en aktuell arbetsmiljöpolicy och fungerande rutiner för arbetsmiljöarbetet.

Leverantören ska vid avtalstecknande uppvisa aktuell arbetsmiljöpolicy och med hjälp av Checklista leverantör – bra arbetsmiljö beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetet för arbetstagare som utför arbete inom ramen för kontraktet.

Checklista leverantör - Bra arbetsmiljö, pdf, öppnas i nytt fönster

3. Uppföljning av kontraktet

Leverantören ska under kontraktstiden medverka i möten vars syfte är att följa upp leverantörens arbetsmiljöarbete. Mötena ska äga rum regelbundet (en gång per halvår). Leverantören ska vid dessa möten med hjälp av Checklista leverantör – bra arbetsmiljö redogöra för leverantörens systematiska arbetsmiljöarbete.

Leverantören ska även på begäran visa skriftlig riskbedömning för utförandet av tjänsten och skriftliga handlingsplaner över åtgärder.

4. Kommersiella villkor: vite

Om leverantören inte uppfyller de åtaganden som ingår i avtalspunkt 2 och 3 ovan, har beställaren rätt till vite. Vite kommer att utgå för varje dag eller vecka som förseningen varar med ... kronor eller procent.

5. Hävning

Om leverantören under kontraktstiden uppvisar brister i sitt arbetsmiljöarbete och inte åtgärdar dessa inom avtalad tid efter det att beställaren påtalat bristerna, kan beställaren häva avtalet.

Senast uppdaterad 2023-07-06