Aktuella inspektioner

Här informerar vi om aktuella inspektioner i hela landet. Vi inspekterar vanligen de arbetsplatser som vi bedömer vara risk­utsatta men arbetar också i projekt och kampanjer som över­gripande berör särskilda problem eller branscher.

Tidigare var flera bestämmelser i våra föreskrifter straffbelagda och arbetsgivaren kunde bli dömd till böter om hen bröt mot dem. Från och med den 1 juli 2014 är fler regler förenade med en sanktionsavgift.

Sanktionsavgifter

Arbetsmiljöverket granskar bemanningsbranschen

Det är dubbelt så vanligt att inhyrd personal drabbas av arbetsolyckor jämfört med andra anställda. Arbetsmiljöverket kommer att granska bemanningsbranschens förebyggande arbetsmiljöarbete under hösten 2016 till slutet av 2017.

Bemanningsbranschen sysselsätter allt fler i Sverige, förra året drygt 67 000. Även globalt växer branschen och inom EU ökar antalet bemanningsanställda för varje år. Samtidigt ökar antalet olyckor inom branschen. Det är främst fallolyckor, belastningsskador och olyckor med transportutrustning och handverktyg som anmäls.

Vanliga skador bland kvinnor är fall- och belastningsskador. Flest arbetsolyckor råkar kvinnliga städare och fordonsmontörer, samt manliga truckförare och lagerassistenter ut för. Vi kommer att under hösten genomföra 100 inspektioner på bemanningsföretag och 300 på deras kundföretag i olika branscher.

I första hand kommer vi att titta på brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet med inriktning på bland annat arbetsgivares introduktionsansvar.

Arbetsmiljöansvaret för arbetsgivare som hyr ut och hyr in arbetstagare, broschyr

Personaluthyrning, faktablad om aretsmiljöstatistik Nr 1/2016, pdf, öppnas i nytt fönster

Första linjens chefer inom vård och omsorg

Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg 2015-2017. Syftet är att förebygga ohälsa på grund av onödigt påfrestande organisatoriska arbetsmiljöförhållanden.

Från både hälso- och sjukvård samt omsorg kommer indikationer på att första linjens chefer har en hög arbetsbelastning med ansvar för många medarbetare samt stora ansvarsområden.

Exempel på frågor och krav som kan ställas vid inspektionen

Kommunala socialsekreterare

Hot och våld i arbetet och obalans mellan krav och resurser är några av arbetsmiljöproblemen inom socialtjänsten.

Socialtjänsten har de senaste åren haft stora problem med både hög arbetsbelastning och stor personalomsättning. Stress och andra psykiska påfrestningar är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär bland såväl kvinnor som män inom yrkesgruppen.

Arbetsmiljöverket genomförde cirka 300 inspektioner under 2015 i de södra och östra delarna av landet. Inspektionssatsningen fortsätter under 2016-2017 och omfattar hela landet.

Syftet är att uppmärksamma arbetsgivare om både organisatorisk och social arbetsmiljö.

Kommunala socialsekreterare - mer om inspektionssatsningen

Fokus på ergonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket driver 2015-2017 ett projekt med tre olika inspektionsaktiviteter där fokus ligger på att förebygga belastningsskador.

Belastningsbesvär på grund av tungt arbete, ensidiga arbetsrörelser och påfrestande arbetsställningar ökar och svarar för en stor del av den arbetsrelaterade ohälsan och sjukfrånvaron. Ökningen sker framförallt inom vård och omsorg och det är kvinnor som drabbas mest. Trenden visar att antalet arbetsskador fortsätter att öka vilket innebär att arbetsgivarna inte har gjort tillräckligt för att förebygga att belastningsskador uppstår.

Arbetsmiljöverket har under 2014 satsat resurser på att samtliga inspektörer ska lära sig och i tillsyn tillämpa någon av de ergonomiska bedömningsmodellerna KIM, HARM, TilThermometer och PTAI. Erfarenheterna av tillsynen är att metoderna är pedagogiska och har gett arbetsgivarna modeller att själva använda för fortsatta ergonomiska bedömningar.

Målet med aktiviteterna är att ge arbetsgivare ökade kunskaper om hur belastningsskador uppstår och hur de kan förebyggas. Fler arbetsgivare ska känna till verktyg för att synliggöra risker för belastningsskador och kunna förebygga dessa.

Inspektionsaktiviteterna har följande inriktningar:

 • Ergonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg. Möjlighet att utöka till att omfatta ambulanssjukvården eller andra närliggande branscher.
 • Ergonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete inom tillverkningsindustri, golv- och väggbeläggningsarbete samt plattsättare.
 • 8 mars-aktivitet. 2015 genomfördes informationsinsatser med fokus på kvinnors arbetsmiljö. Inför planeringen för 2016 och 2017 kan upplägget utvecklas.

Fokus på transport - inspektionsaktiviteter 

Arbetsmiljöverket genomför 2015-2017 tre olika inspektionsaktiviteter som rör transport.

Transport - ”Småföretag på hjul”

Det används fordon av olika slag inom i stort sett alla branschområden och många gånger har företagen eller organisationerna inte noterat trafiken som en risk då det inte är deras huvudsakliga sysselsättning. Bilkörning är en förutsättning för att dessa företag ska kunna bedriva sin verksamhet, till exempel städfirmor, hemtjänst, hantverkare av olika slag, budfirmor och så vidare. I dessa företag är det inte ovanligt att medarbetarnas största risker är direkt kopplade till trafiken och då särskilt i samband med stress, arbetsmängd och väglag.

Målet är att minska antalet olyckor med tjänstefordon inblandade, och att minska de risker som trafiken och fordon i tjänsten medför. Dessutom är målet att öka tillbudsrapporteringen kopplat till fordonstrafik i tjänsten och att ge arbetsgivarna och arbetstagare ökad kunskap om att trafiksäkerhet (att använda fordon i tjänsten) är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Transport - ”Säkerhet vid servicearbete på väg”

Målet är att minska antalet olyckor vid servicearbete på väg, samt att skapa enhetliga riktlinjer för denna typ av verksamhet.

Transport - ”Säkra leveransvägar och varumottag”

Målet är att ge arbetsgivare (företag och organisationer) bättre kunskaper vad gäller samordningsansvar i samband med leveranser, samt att minska risken för psykisk stress och belastningsergonomiska skador bland kvinnliga och manliga chaufförer.

Kemi- och processintensiva företag

Vi kommer inspektera kemi-och processintensiva företag 2015-2018. Det är komplexa och farliga verksamheter som hanterar större mängder av explosiva, brandfarliga och giftiga kemiska ämnen och där det finns risk att allvarliga kemikalieolyckor drabbar anställda.

Inspektionerna börjar under 2015 som ett pilotprojekt och vi kommer att genomföra 400 inspektioner under 2016.

Vid inspektionerna kommer vi att kontrollera att arbetsgivarna bedriver sin verksamhet på ett säkert sett genom ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och att de ser vilka risker som kan leda till allvarliga kemikalieolyckor ur ett helhetsperspektiv. Att arbetsgivarna gör sina riskbedömningar och utreder olyckor och tillbud och att de efterlever sina rutiner i praktiken.

Vid inspektionerna kommer vi utgå från föreskrifterna om:

 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • kemiska arbetsmiljörisker
 • användning av trycksatta anordningar
 • besiktning av trycksatta anordningar
 • arbete i explosionsfarlig miljö
 • användning av arbetsutrustning, maskiner
 • arbetsplatsens utformning
 • första hjälpen och krisstöd.

Vi kan även komma att ställa krav utifrån andra föreskrifter om vi identifierar brister vid inspektionerna.

Genom att ställa krav bidrar vi till att öka arbetsgivarnas kunskap om person- och processäkerhet och de risker som kan ha direkt eller indirekt koppling till allvarliga tillbud och olyckor.

Byggnads- och anläggningsarbete

Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i landet. Olyckor och arbetssjukdomar är nästan dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos andra arbetstagare.

Byggnads- och anläggningsarbeten är levande arbetsplatser där förutsättningar hela tiden förändras. Byggprojekten är uppsplittrade med många entreprenörer i flera led. Andelen utländsk arbetskraft och inhyrd personal ökar. I det utstationeringsregister som är taget i drift visar det sig att byggbranschen är den enskilt största sektorn som anmäler utländsk arbetskraft. Det krävs därför en god planering där alla som är med i processen - byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och arbetsgivare - tar sitt ansvar för att arbetsmiljön beaktas. Det gäller såväl för planering och projektering som vid uppförandet av en byggnad eller anläggning.

Arbetsmiljöverket kommer att fortsätta inspektera byggnads- och anläggningsarbete 2015–2017.

Eftersom byggprocessen är komplex och det finns många ansvariga för olika delar är tillsynen uppdelad i flera inriktningar. Vi kommer att lägga mest resurser på de små byggföretagen och mindre resurser på de större, men med samma mål: att minska olyckorna och ohälsan i branschen. Vi kommer även att inspektera de som är ansvariga för det tidiga skedet i byggprocessen, till exempel byggherrar och byggarbetsmiljösamordnare för planering- och projektering. Detta för att det även här ska skapas goda förutsättningar för arbetsmiljön i byggskedet.

Byggnads- och anläggningsarbete

Skolan 2013-2016

Skolan är landets största arbetsplats om man ser till hur många personer som vistas där och samtidigt omfattas av arbets­miljö­lagstiftningen. För att förebygga att arbets­tagare och elever skadas eller blir sjuka ska landets skolor bedriva ett systematiskt arbets­miljö­arbete. Detta sker inte i tillräcklig omfattning idag.

Arbetsmiljöverket startade därför en flerårig nationell tillsynsinsats mot skolan hösten 2013. Vi inspekterar både huvudmännen för skolan och skolorna. I första hand lägger vi vikt vid att undersöka om skolhuvudmännen har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Var fokus hamnar på de olika inspektionerna beror också på vad som är problematiskt hos den organisation eller skola som vi besöker.

Målet är att alla skolhuvudmän och även skolor, arbetstagare och elever på något sätt ska beröras av den nationella tillsynsinsatsen.

Skoltillsynen 2013-2016

Företag som hanterar asbest

Under 2015 kommer vi att fortsätta inspektera företag som river asbest­haltigt material.

Asbest är förbjudet sedan länge, men finns framförallt kvar i äldre byggnader och är en risk för de som arbetar i byggbranschen. VVS-installatörer, elektriker, snickare, golvläggare, takläggare och städpersonal är yrkesgrupper som riskerar att utsättas för asbest. 

Asbest

Hästnäringen, 2016-2017

Under 2015 inspekterade Arbetsmiljöverket unga och minderårigas arbetsmiljö, då med fokus på ungdomar som var sysselsatta inom hästnäringen. Efter insatsen kunde vi konstatera att det fanns ett fortsatt behov av att titta närmare på branschen överlag. Därför fortsätter vi att inspektera hästnäringen mellan 2016 och 2017. 

– I detta projekt kommer vi att fokusera på säker djurhantering, ergonomi, ensamarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö, säger Hans Jansson, projektledare för inspektionen. Arbetsgivarna ska kunna visa att de håller en hög säkerhetsnivå kring all djurhantering och att de har ett fungerande, systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Vi planerar att genomföra cirka 600 arbetsplatsbesök fram till 2017, inklusive uppföljning. Vi kommer bland annat att inspektera trav- och galoppbanor, skolor som bedriver gymnasial yrkesutbildning inom hästnäringen, verksamheter som föder upp hästar, ridklubbar och hyrstall.

Nyheter och pressmeddelanden om inspektioner

Kvinnlig arbetstagare med skyddglasögon bland maskiner i en verkstad.

Bred tillsyn för att få ner olyckstalen inom tillverkning och partihandeln

 • 29 februari 2016

Arbetsmiljöverket inspekterar nu de riskfyllda jobben inom tillverkningsindustrin och partihandeln. I årets största tillsyn för myndigheten inspekteras arbetsplatser över hela landet. I förra årets tillsyn fick 8 av 10 arbetsplatser krav.

Process- och kemiintensiva företag

Högriskföretag inspekteras av Arbetsmiljöverket

 • 2 februari 2016

Arbetsmiljöverket inleder nu inspektioner av Sveriges tunga industrier. Det handlar om kemi-och processintensiva företag, som hanterar stora mängder explosiva, brandfarliga och giftiga kemiska ämnen där det finns risk att allvarliga kemikalieolyckor drabbar personalen.

hastnaring press

Ungas arbetsmiljö i stall bristfällig

 • 17 december 2015

Stallmiljön behöver bli säkrare för unga som arbetar och vistas där. Ofta brister arbetsgivaren i att kartlägga risker och åtgärda dem. Det visar en inspektionsinsats med unga i fokus som Arbetsmiljöverket genomfört under året.

Man vid dammig byggarbetsplats.

Nu startar inspektioner för att förhindra stendammslunga

 • 5 november 2015

Tusentals personer exponeras för farligt bergdamm i sitt yrke varje år, något som kan leda till stendammslunga, KOL och lungcancer. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats för att minska ohälsan. Samtidigt presenteras en ny kunskapsöversikt om hälsorisker med bergdamm.

Kvinna bredvid barn torkar ett bord på en förskola

Varannan arbetsplats saknar planering mot stress

 • 23 oktober 2015

Över hälften av de förskolor som har inspekterats i Arbetsmiljöverkets kampanj med sikte på ohälsosam stress, brister i att kartlägga risker och upprätta handlingsplaner för att minska påfrestningarna för personalen. Det visar resultaten av en landsomfattande inspektionskampanj som avslutades ...

Människor på kontor pratar om en bunt papper.

Ohälsosam stress på jobbet granskas

 • 3 september 2015

Nu startar Arbetsmiljöverket och 30 europeiska länder den EU-initierade informationskampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress. Dessutom kommer cirka 2 000 inspektioner att genomföras för att kontrollera om arbetsgivarna arbetar förebyggande med ohälsosam stress.

Mikael Gustavsen Underskoterskor 053

Inspektionsstart – Första linjens chefer inom vård och omsorg

 • 13 maj 2015

Hög arbetsbelastning och för stora ansvarsområden är några av arbetsmiljöproblemen för första linjens chefer inom vård och omsorg. Under de kommande tre åren genomför Arbetsmiljöverket inspektioner över hela landet för att förbättra arbetsmiljöförhållandena.

Tillgänglighet i fokus över hela landet

 • 6 maj 2015

Under april till juni granskar och informerar Arbetsmiljöverket om tillgänglighet på arbetsplatser i hela landet. Målet är en bättre arbetsmiljö för alla och specifikt för personer med funktionsnedsättningar.

Socialsekreterare

Socialsekreterares arbetsförhållanden inspekteras

 • 29 april 2015

Hot och våld i arbetet och obalans mellan krav och resurser är några av arbetsmiljöproblemen inom socialtjänsten. Under april 2015 startar Arbetsmiljöverket en inspektionssatsning för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för socialsekreterare.

Vård och omsorg

Arbetsmiljön för omvårdnadspersonal inspekteras

 • 16 april 2015

Belastningsskador och arbetssjukdomar på grund av psykosociala orsaker fortsätter att öka i arbetslivet och mest drabbade är kvinnor inom vård och omsorg. Trenden visar att arbetsgivarna inte har gjort tillräckligt för att förebygga riskerna. Arbetsmiljöverket kommer därför genomföra inspektio...

Bygg

Bygg- och anläggning inspekteras i nytt projekt

 • 8 april 2015

Bygg är en olycksdrabbad bransch. Arbetsmiljöverket startar nu ett treårigt inspektionsprojekt med syfte att minska olyckor och ohälsa. Fokus ligger på mindre företag, som ofta har rollen som entreprenörer.

transport

Inspektioner av företag på väg

 • 18 mars 2015

Nu tar Arbetsmiljöverket ett samlat grepp om branscher där fordon och trafik är en del av arbetsmiljön. Tre inspektionssatsningar ska hjälpa till att sprida kunskap om riskerna i samband med arbetssituationer inom transportbranschen, som till exempel bilbärgning, varuleveranser och användning ...

Nio av tio skolor i Stockholms län får krav efter inspektion

 • 29 januari 2015

För lite förebyggande arbetsmiljöarbete och för få åtgärder mot stress och hög arbetsbelastning. Det är exempel på vad som kommit fram i Arbetsmiljöverkets granskning av Stockholms läns skolor. ”En delvis ny risk är ett högt inflöde av mejl, sms och telefonsamtal från föräldrar och vårdnadshav...

Tillverkning 2

Olycksdrabbade branscher inspekteras under våren

 • 21 januari 2015

Med start under januari kommer Arbetsmiljöverket göra 2 000 inspektioner över hela landet bland företag med verksamhet inom tillverkning och partihandel. Vanliga typer av arbetsolyckor sker i samband med användning av truck, samt belastningsskador på grund av tunga lyft eller bristande ergonom...

Rutiner och åtgärder mot stress saknas på sex av tio inspekterade arbetsplatser

 • 24 oktober 2014

Arbetsmiljöverket har under några intensiva oktoberveckor besökt 1 700 arbetsplatser i hela landet för att kontrollera hur arbetsgivare identifierar, dokumenterar och åtgärdar risken för stress. Trots att psykisk ohälsa är det snabbast växande arbetsmiljöproblemet saknas ett förebyggande arbet...

B-M Henriksson lägreupplösning

Stress i arbetslivet inspekteras över hela landet

 • 3 september 2014

I dag går startskottet för en kampanj där Arbetsmiljöverket inspekterar en rad branscher över hela landet för att åtgärda stress i arbetslivet. Initiativet till kampanjen kommer från EU-nivå och 30 länder medverkar.

Monica Torgrip 1

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister

 • 26 augusti 2014

I en inspektion av Sveriges alla bowlinghallar har så gott som alla hallägare – 96 procent – åtgärdat sina säkerhetsbrister. Det visar resultaten från en insats som Arbetsmiljöverket genomförde mellan juni, 2011 till hösten, 2014.

Bevakningsbranschen: nio av tio fick krav på att skydda den egna personalen

 • 26 juni 2014

Branschen som ska skydda andra, behöver förbättra sina riskbedömningar så att den egna personalen inte far illa. Det visar Arbetsmiljöverkets regionala inspektionsinsats där två av tre av Norrlands bevakningsföretag har inspekterats.

Krav på tre av fyra arbetsplatser inom vård och omsorg

 • 17 juni 2014

Arbetsmiljöverket har inspekterat 700 arbetsplatser över hela landet för att arbetstagarna ska lyfta och förflytta patienter och brukare inom vård och omsorg på rätt sätt. Över 75 procent av arbetsplatserna fick krav på förbättringar.

Skolor får krav om förebyggande arbetsmiljöarbete

 • 14 maj 2014

Det brister när det gäller förebyggande arbetsmiljöarbete, att undersöka och riskbedöma hot- och våldssituationer samt hög arbetsbelastning. Det visar Arbetsmiljöverkets satsning på att inspektera skolor runt om i landet, som har pågått i knappt ett år.  

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-01-16