Aktuella inspektioner

Här informerar vi om aktuella inspektioner i hela landet. Vi inspekterar vanligen de arbetsplatser som vi bedömer vara riskutsatta men arbetar också i projekt och kampanjer som övergripande berör särskilda problem eller branscher.

Tidigare var flera bestämmelser i våra föreskrifter straffbelagda och arbetsgivaren kunde bli dömd till böter om hen bröt mot dem. Från och med den 1 juli 2014 är fler regler förenade med en sanktionsavgift.

Sanktionsavgifter

Inspektioner med inriktning på nya sätt att organisera arbete

Arbetsmiljöverket genomför ett pilotprojekt i form av en tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete. Syftet är att undersöka hur arbetsmiljölagstiftningen kan tillämpas på egenanställningsföretag och digitala plattformsföretag, något som brukar kallas för gig-ekonomin.

Inspektioner av egenanställnings- och digitala plattformsföretag (gig-ekonomin)

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Under 2017-2020 pågår en nationell inspektionsinsats med syfte att förebygga ohälsa och olycksfall, där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan vara orsak till att medarbetare drabbas.

Inspektionsinsatsen av organisatorisk och social arbetsmiljö

Byggnads- och anläggningsarbete

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm. I ett senare skede inspekteras även arbetsmiljön för plats ledningen ute på byggarbetsplatser för att kontrollera att Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring organisatoriska och sociala frågor följs. I alla inspektioner kontrolleras även att företagen arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet och att belastningsskador, som är den vanligaste anmälda arbetsskadan inom bygg och anläggning, förebyggs.

Byggnads- och anläggningsarbete

Inspektioner bygg- och anläggningsinspektioner med fokus på:

  • Asbest och kvarts
  • Första linjens chefer
  • Etableringsskedet

Bygg- och anläggningsbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i landet. Branschen är inne i en högkonjunktur. Det byggs mycket och många arbetstagare är i tjänst.

Byggnads- och anläggningsarbeten är arbetsplatser där förutsättningar hela tiden förändras. Byggprojekten är uppsplittrade med många entreprenörer i flera led. Korta byggtider, många arbetsmoment som ska utföras på kort tid och många yrkesgrupper ska samverka. Vi ser en ökning av utländsk arbetskraft, språkliga svårigheter och kulturella skillnader. Det krävs därför en god planering, där alla som är med i processen, byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och arbetsgivare tar sitt ansvar så att arbetsmiljön beaktas.

Dessa omständigheter ställer höga krav på chefer/ledare och de har flera roller; BAS-P, BAS-U och platschef utifrån omständigheterna på arbetsplatserna. Det krävs en god planering där alla som är med i processen, byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och arbetsgivare tar sitt ansvar så att arbetsmiljön beaktas.

För att få ett hållbart arbetsliv är det viktigt att chefer och ledare har en god och sund arbetsmiljö och att hanteringen av andra vanligt förekommande arbetsmiljörisker, som kan leda till arbetsskador och arbetssjukdomar finns med i arbetsgivarnas systematiska arbetsmiljöarbete. 

Asbest och kvarts

Arbetsmiljöverket ska genomföra inspektioner för att bidra till att minska arbetssjukdomar som beror på exponering av asbest- och kvartsdamm vid bygg- och anläggningsarbetsplatser. Arbetsskadestatistik visar att det anmälts 164 asbestrelaterade arbetssjukdomar under åren 2012-2017, varav 86 kom ifrån byggverksamhet.

Inspektionerna startar i mars och pågår året ut. Vi inspekterar byggarbetsplatser med mellan sex och 50 anställda, för att kontrollera att det förebyggande arbetet med riskerna för asbest-, kvarts- och belastningsskador fungerar. Vi gör cirka 1850 besök med fokus på riskerna för exponering av asbest och kvarts.

Fokus är att medvetandegöra arbetsgivare och skyddsombud om riskerna för exponering av asbest- och kvartsdamm. Vi fokuserar även på att belastningsergonomi och hanteringen av andra vanligt förekommande arbetsmiljörisker som kan leda till arbetsskador och arbetssjukdomar, finns med i arbetsgivarnas systematiska arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöverket får in många tips om att hanteringen av asbest inte sker på ett korrekt sätt, vilket ökar risken för ohälsa. Många rivnings- och renoveringsarbeten kräver sanering av asbest och andra yrkeskategorier kan vistas på samma arbetsplats, men vara omedvetna om riskerna. Kunskaper om riskerna och det förbyggande arbetsmiljöarbetet är viktiga faktorer för att förhindra ohälsa.

Det ska finnas rutiner för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Arbetstagarna ska ha både kunskaper om att riskerna finns och veta hur de ska agera när de stöter på dem. Vi vill att arbetsgivarna ska arbeta systematiskt med riskerna kring asbest, kvarts och belastningsergonomi i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete.

Första linjens chefer

Vi inspekterar första linjens chefer, det vill säga platschefer med inriktning mot deras organisatoriska och sociala arbetsmiljö och kommer att genomföra 600 besök hos företag med 51 anställda eller fler. Här kontrolleras hur arbetsgivare sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet och framförallt hur de hanterar stressrelaterade arbetssjukdomar genom att arbeta förebyggande med organisatoriska och sociala risker.

Riktade tillsynsinsatser mot verkstad, tillverkningsindustri och reparationsarbeten

Under 2018, med start i februari, inspekterar Arbetsmiljöverket en rad arbetsplatser med fokus på att kontrollera att arbetsgivare arbetar systematiskt för att förebygga arbetsplatsolyckor och ohälsa på arbetsplatserna.  Inspektionerna pågår mellan 2018 och 2020.

Aktiviteterna som ingår i tillsynsinsatsen är

  • användning och kontroll av trycksatta anordningar
  • handhållna maskiner
  • säkra stopp

Läs mer om tillsynsinsatserna här

Förebyggande arbete mot belastningsskador

Regeringen beskriver i sin arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 att långsiktiga insatser behövs för att göra det möjligt för alla att arbeta ett helt arbetsliv. För att uppnå ett hållbart arbetsliv är det nödvändigt med insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och minska risken för att arbetstagare skadas eller slits ut.

Läs mer om insatsen här

Kemiska risker och smitta

Farliga kemikalier och kemiska arbetsmiljörisker förekommer på nästan alla arbetsplatser. Kemikalierna kan vara inköpta eller uppkomma under arbetet, till exempel svetsrök eller vissa typer av damm. Andra typer av kemiska arbetsmiljörisker kan till exempel vara het frityrolja, som utgör en risk för att den är varm.

I samband med pandemi covid-19 har vi alla fått en ny medvetenhet om begreppet smittrisk. Inom ramen för detta projekt inspekteras därför även smittrisker. 

Smittrisker butiker och apotek

I juni har Arbetsmiljöverket påbörjat en tillsyn med fokus på smittrisker. Vi är alla medvetna om vad coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 har orsakat i samhället och begreppet smittrisk har fått en ny innebörd för många arbetstagare och arbetsgivare i landet. Nu under sommaren kan resandet i landet komma att öka och i exempelvis kuststäder ökar risken för trängsel.

Under rådande pandemi minimerar Arbetsmiljöverket antalet fysiska inspektioner. Därför genomförs denna inspektion över telefon.

I tillsynen kontrollerar vi

  • riskbedömningar av smittrisker
  • att arbetsgivare vidtar åtgärder för att minska riskerna för att personalen ska bli sjuk
  • att det finns en fungerande rutin för att rapportera interna tillbud och att den används

I fokus för denna tillsyn är butiker som säljer livsmedel, tobak och drycker samt apotek. Huvuddelen av inspektionerna genomförs till och med september 2020.

Samtalsstöd för arbetsgivare, pdf, öppnas i nytt fönster

Riskbedömningar för covid-19

Läs mer om tillbud här

Risk för smitta, hot och våld mot väktare, ordningsvakter och städpersonal

En tillsyn med fokus på smitta, hot och våld startades upp i maj 2020. Fokus för tillsynen är väktare och städpersonal som rör sig i offentligheten. Smittrisk förekommer exempelvis vid moment där arbetstagarna har risk för kontakt med kroppsvätskor. Smittrisken ökar med antalet smittade i samhället och det är mycket viktigt att arbetsgivare riskbedömer, vidtar åtgärder och utbildar sin anställda. Ingen ska behöva bli skadad, sjuk eller dö av jobbet

Tillsynen av våld och hot och smitta fick, som mycket annan nationell tillsyn, ställas om till telefoninspektioner.

Reach

”Reach”, är inriktad på företag som använder kemikalier som har ett Reach-registreringsnummer. Under inspektionen kontrollerar inspektören hur arbetsgivaren förstår, använder och följer upp de utökade säkerhetsdatablad som tillverkaren av ämnet levererat. Krav ställs först och främst utifrån Reach-förordningen, men även utifrån föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker och andra föreskrifter som berör en säker användning av kemikalier. Reach-tillsynen har pågått sedan 2017.

Undersök och bedöm riskerna

Systematiskt arbetsmiljöarbete hos räddningstjänsten (pausad under Pandemi covid-19)

Tillsynen är en bred tillsyn som sträcker sig från OSA-området till kemi och teknik. Personal i räddningstjänsten har en riskfylld miljö med en mängd olika typer av risker, eld, brand, maskiner, kemiska risker och fysiskt påfrestande arbete är några av dem.

Under 2020 inspekteras ungefär 35 arbetsställen och det är räddningstjänstens kommunalförbund som kommer att inspekteras.

Systematiskt arbetsmiljöarbete och kemiska arbetsmiljörisker

Användningen av kemikalier ökar i samhället. Fler nya kemikalier kommer ut på arbetsplatserna. Det ställer krav på företagen att bli bättre och få ett större medvetande om vilka kemiska riskkällor som man hanterar. Under 2020 gör vi tillsyn över hur arbetsgivaren jobbar med sina kemiska riskkällor på ett systematiskt sätt. Vi ställer krav i första hand utifrån föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och om kemiska arbetsmiljörisker. Vi fokuserar också på allergiframkallande, cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen (CMR-ämnen).

E-handelns hantering av paket

Under vår tillsyn under 2020 kommer vi att inspektera e-handlare och transportföretag som hanterar paket. Inspektionerna genomförs i hela landet och görs med inriktning mot belastningsergonomi, organisatorisk och social arbetsmiljö och truckanvändning.

Under vår tillsyn under 2019 har vi besökt terminaler och utlämningsställen som hanterar paket i hela landet.

E-handelns hantering av paket

Arbetsmiljön för kassapersonal och målare

Målare utsätts för påfrestande arbetsställningar i sitt arbete. Butikskassörer är utsatta för repetitiva arbetsrörelser. Många timanställda och inhyrda finns inom handeln. Unga arbetar i båda branscherna. Därför inspekterar Arbetsmiljöverket måleribranschen och detaljhandeln.

Arbetsmiljön för kassapersonal och målare

Nollvision 2020

Ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete och konkreta insatser är nödvändiga för att förebygga arbetsolyckor som leder till skada eller död – det är bedömningen i regeringens arbetsmiljöstrategi. De näringsgrenar som drabbats värst av dödsolyckor under 2014 – 2017 är byggverksamhet, jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning samt transport och magasinering.

Nollvision 2020

Arbetsmiljöverket följer upp informationsträffarna om politikers arbetsmiljöansvar i kommuner och regioner

Vart fjärde år väljer svenska folket förtroendevalda i kommuner och regioner till olika politiska uppdrag. En viktig del av detta uppdrag är att vara arbetsgivare och ett av de mest centrala ansvarsområdena, är att se till att kommuner och regioner har en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket följer upp informationsträffarna om politikers arbetsmiljöansvar i kommuner och regioner

Inspektion av personlig skyddsutrustning inom vård och äldreomsorg

Skyddsutrustning som används ska vara testad och säker. Arbetsmiljöverket inspekterar nära 300 arbetsplatser inom vård och äldreomsorg för att kontrollera att den skyddsutrustning som används uppfyller säkerhetskraven och ger det skydd som är tänkt.

Inspektion av personlig skyddsutrustning inom vård och äldreomsorg

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-11-09