Aktuella inspektioner

Här informerar vi om aktuella inspektioner i hela landet. Vi inspekterar vanligen de arbetsplatser som vi bedömer vara riskutsatta men arbetar också i projekt och kampanjer som övergripande berör särskilda problem eller branscher.

Tidigare var flera bestämmelser i våra föreskrifter straffbelagda och arbetsgivaren kunde bli dömd till böter om hen bröt mot dem. Från och med den 1 juli 2014 är fler regler förenade med en sanktionsavgift.

Sanktionsavgifter

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Under 2017-2020 pågår en nationell inspektionsinsats med syfte att förebygga ohälsa och olycksfall, där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan vara orsak till att medarbetare drabbas.

Mer om inspektionsinsatsen av organisatorisk och social arbetsmiljö

Äldreomsorgen

Arbetsmiljöverket inspekterar det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen med start hösten 2017. Syftet är att bidra till en minskning av den höga sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor som är utmärkande för denna bransch.

Mer om inspektionsinsatsen av äldreomsorgen

Kemi- och processintensiva företag

Vi kommer inspektera kemi-och processintensiva företag 2015-2018. Det är komplexa och farliga verksamheter som hanterar större mängder av explosiva, brandfarliga och giftiga kemiska ämnen och där det finns risk att allvarliga kemikalieolyckor drabbar anställda.

Inspektionerna började under 2015 som ett pilotprojekt och vi genomförde 400 inspektioner under 2016.

Vid inspektionerna kommer vi att kontrollera att arbetsgivarna bedriver sin verksamhet på ett säkert sett genom ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och att de ser vilka risker som kan leda till allvarliga kemikalieolyckor ur ett helhetsperspektiv. Att arbetsgivarna gör sina riskbedömningar och utreder olyckor och tillbud och att de efterlever sina rutiner i praktiken.

Vid inspektionerna kommer vi utgå från föreskrifterna om:

 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • kemiska arbetsmiljörisker
 • användning av trycksatta anordningar
 • besiktning av trycksatta anordningar
 • arbete i explosionsfarlig miljö
 • användning av arbetsutrustning, maskiner
 • arbetsplatsens utformning
 • första hjälpen och krisstöd.

Vi kan även komma att ställa krav utifrån andra föreskrifter om vi identifierar brister vid inspektionerna.

Genom att ställa krav bidrar vi till att öka arbetsgivarnas kunskap om person- och processäkerhet och de risker som kan ha direkt eller indirekt koppling till allvarliga tillbud och olyckor.

Byggnads- och anläggningsarbete

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm. I ett senare skede inspekteras även arbetsmiljön för plats ledningen ute på byggarbetsplatser för att kontrollera att Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring organisatoriska och sociala frågor följs. I alla inspektioner kontrolleras även att företagen arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet och att belastningsskador, som är den vanligaste anmälda arbetsskadan inom bygg och anläggning, förebyggs.

Byggnads- och anläggningsarbete

Inspektioner bygg- och anläggningsinspektioner med fokus på:

 • Asbest och kvarts
 • Första linjens chefer
 • Etableringsskedet

Bygg- och anläggningsbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i landet. Branschen är inne i en högkonjunktur. Det byggs mycket och många arbetstagare är i tjänst.

Byggnads- och anläggningsarbeten är arbetsplatser där förutsättningar hela tiden förändras. Byggprojekten är uppsplittrade med många entreprenörer i flera led. Korta byggtider, många arbetsmoment som ska utföras på kort tid och många yrkesgrupper ska samverka. Vi ser en ökning av utländsk arbetskraft, språkliga svårigheter och kulturella skillnader. Det krävs därför en god planering, där alla som är med i processen, byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och arbetsgivare tar sitt ansvar så att arbetsmiljön beaktas.

Dessa omständigheter ställer höga krav på chefer/ledare och de har flera roller; BAS-P, BAS-U och platschef utifrån omständigheterna på arbetsplatserna. Det krävs en god planering där alla som är med i processen, byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och arbetsgivare tar sitt ansvar så att arbetsmiljön beaktas.

För att få ett hållbart arbetsliv är det viktigt att chefer och ledare har en god och sund arbetsmiljö och att hanteringen av andra vanligt förekommande arbetsmiljörisker, som kan leda till arbetsskador och arbetssjukdomar finns med i arbetsgivarnas systematiska arbetsmiljöarbete. 

Asbest och kvarts

Arbetsmiljöverket ska genomföra inspektioner för att bidra till att minska arbetssjukdomar som beror på exponering av asbest- och kvartsdamm vid bygg- och anläggningsarbetsplatser. Arbetsskadestatistik visar att det anmälts 164 asbestrelaterade arbetssjukdomar under åren 2012-2017, varav 86 kom ifrån byggverksamhet.

Inspektionerna startar i mars och pågår året ut. Vi inspekterar byggarbetsplatser med mellan sex och 50 anställda, för att kontrollera att det förebyggande arbetet med riskerna för asbest-, kvarts- och belastningsskador fungerar. Vi gör cirka 1850 besök med fokus på riskerna för exponering av asbest och kvarts.

Fokus är att medvetandegöra arbetsgivare och skyddsombud om riskerna för exponering av asbest- och kvartsdamm. Vi fokuserar även på att belastningsergonomi och hanteringen av andra vanligt förekommande arbetsmiljörisker som kan leda till arbetsskador och arbetssjukdomar, finns med i arbetsgivarnas systematiska arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöverket får in många tips om att hanteringen av asbest inte sker på ett korrekt sätt, vilket ökar risken för ohälsa. Många rivnings- och renoveringsarbeten kräver sanering av asbest och andra yrkeskategorier kan vistas på samma arbetsplats, men vara omedvetna om riskerna. Kunskaper om riskerna och det förbyggande arbetsmiljöarbetet är viktiga faktorer för att förhindra ohälsa.

Det ska finnas rutiner för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Arbetstagarna ska ha både kunskaper om att riskerna finns och veta hur de ska agera när de stöter på dem. Vi vill att arbetsgivarna ska arbeta systematiskt med riskerna kring asbest, kvarts och belastningsergonomi i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete.

Första linjens chefer

Vi inspekterar första linjens chefer, det vill säga platschefer med inriktning mot deras organisatoriska och sociala arbetsmiljö och kommer att genomföra 600 besök hos företag med 51 anställda eller fler. Här kontrolleras hur arbetsgivare sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet och framförallt hur de hanterar stressrelaterade arbetssjukdomar genom att arbeta förebyggande med organisatoriska och sociala risker.

Riktade tillsynsinsatser mot verkstad, tillverkningsindustri och reparationsarbeten

Under 2018, med start i februari, inspekterar Arbetsmiljöverket en rad arbetsplatser med fokus på att kontrollera att arbetsgivare arbetar systematiskt för att förebygga arbetsplatsolyckor och ohälsa på arbetsplatserna.  Inspektionerna pågår mellan 2018 och 2020.

Aktiviteterna som ingår i tillsynsinsatsen är

 • användning och kontroll av trycksatta anordningar
 • handhållna maskiner
 • säkra stopp

Läs mer om tillsynsinsatserna här

Förebyggande arbete mot belastningsskador

Regeringen beskriver i sin arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 att långsiktiga insatser behövs för att göra det möjligt för alla att arbeta ett helt arbetsliv. För att uppnå ett hållbart arbetsliv är det nödvändigt med insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och minska risken för att arbetstagare skadas eller slits ut.

Läs mer om insatsen här

Kemiska risker och smitta

Farliga kemikalier och kemiska arbetsmiljörisker förekommer på nästan alla arbetsplatser. Kemikalierna kan vara inköpta eller uppkomma under arbetet, till exempel svetsrök eller vissa typer av damm. Andra typer av kemiska arbetsmiljörisker kan till exempel vara het frityrolja, som utgör en risk för att den är varm.

Under 2020 och 2021 pågår ett tillsynsprojekt som heter Kemiska risker och smitta. I projektet ingår flera tillsynsaktiviteter, varav en är kopplad till arbetsmiljöregler på EU-nivå.

Reach

”Reach”, är inriktad på företag som använder kemikalier som har ett Reach-registreringsnummer. Under inspektionen kontrollerar inspektören hur arbetsgivaren förstår, använder och följer upp de utökade säkerhetsdatablad som tillverkaren av ämnet levererat. Krav ställs först och främst utifrån Reach-förordningen, men även utifrån föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker och andra föreskrifter som berör en säker användning av kemikalier. Reach-tillsynen har pågått sedan 2017.

Undersök och bedöm riskerna

Systematiskt arbetsmiljöarbete hos räddningstjänsten (pausad under Pandemi covid-19)

Tillsynen är en bred tillsyn som sträcker sig från OSA-området till kemi och teknik. Personal i räddningstjänsten har en riskfylld miljö med en mängd olika typer av risker, eld, brand, maskiner, kemiska risker och fysiskt påfrestande arbete är några av dem.

Under 2020 inspekteras ungefär 35 arbetsställen och det är räddningstjänstens kommunalförbund som kommer att inspekteras.

Systematiskt arbetsmiljöarbete och kemiska arbetsmiljörisker

Användningen av kemikalier ökar i samhället. Fler nya kemikalier kommer ut på arbetsplatserna. Det ställer kram på företagen att bli bättre och få ett större medvetande om vilka kemiska riskkällor som man hanterar. Under 2020 gör vi tillsyn över hur arbetsgivaren jobbar med sina kemiska riskkällor på ett systematiskt sätt. Vi ställer krav i första hand utifrån föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och om kemiska arbetsmiljörisker. Vi fokuserar också på allergiframkallande, cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen (CMR-ämnen).

Under 2019 - 2020 inspekterar Arbetsmiljöverket hantering av paket inom e-handel

Arbetsmiljöverket vill med inspektionerna förbättra arbetsmiljöförhållanden för arbetstagare som arbetar med hantering av paket inom e-handeln.

Under vår tillsyn under 2019 kommer vi besöka terminaler och utlämningsställen som hanterar paket i hela landet.

Hantering av paket inom e-handel

Arbetsmiljön för kassapersonal och målare

Målare utsätts för påfrestande arbetsställningar i sitt arbete. Butikskassörer är utsatta för repetitiva arbetsrörelser. Många timanställda och inhyrda finns inom handeln. Unga arbetar i båda branscherna. Därför inspekterar Arbetsmiljöverket måleribranschen och detaljhandeln.

Arbetsmiljön för kassapersonal och målare

Nollvision 2020

Ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete och konkreta insatser är nödvändiga för att förebygga arbetsolyckor som leder till skada eller död – det är bedömningen i regeringens arbetsmiljöstrategi. De näringsgrenar som drabbats värst av dödsolyckor under 2014 – 2017 är byggverksamhet, jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning samt transport och magasinering.

Nollvision 2020

Arbetsmiljöverket följer upp informationsträffarna om politikers arbetsmiljöansvar i kommuner och regioner

Vart fjärde år väljer svenska folket förtroendevalda i kommuner och regioner till olika politiska uppdrag. En viktig del av detta uppdrag är att vara arbetsgivare och ett av de mest centrala ansvarsområdena, är att se till att kommuner och regioner har en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket följer upp informationsträffarna om politikers arbetsmiljöansvar i kommuner och regioner

Nyheter och pressmeddelanden om inspektioner

kvinna i industrilokal

Brister i bemanningsanställdas arbetsmiljö

 • 1 juni 2017

Arbetsmiljöverket har inspekterat 650 arbetsställen där bemanningspersonal är anställd eller inhyrd. Tre av fyra arbetsställen har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. Rutiner saknas för bland annat undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön och arbetsuppgifter för de bem...

Grävmaskin river betonghus

Tre av fyra företag brister i att förebygga farligt damm

 • 24 maj 2017

Arbetsmiljöverket har granskat hanteringen av farligt kvartsdamm på cirka 750 arbetsplatser. Det är den första inspektionen sedan nya föreskrifter om kvartsdamm trädde ikraft 2015. Hos närmare tre av fyra företag hittades brister och vanligast är bristfälliga riskbedömningar och åtgärdsplaner....

Byggnadsställningar i motljus

Nationell insats mot osund konkurrens i arbetslivet gav resultat

 • 22 maj 2017

Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket har genomfört oanmälda kontroller på byggarbetsplatser i flera städer runtom i landet. Det är en insats för att bekämpa arbetsgivare som bryter mot lagar och regler för att vinna konkurrensfördelar. 

Kvinna uppe på ett vindkraftverk på 120 meters höjd

Arbetsmiljöverket granskar säkerheten i vindkraftverk

 • 20 april 2017

Arbetsmiljöverket granskar säkerheten och arbetsmiljön i vindkraftverk. Kontrollen omfattar 23 vindkraftverk och de vanligaste bristerna rör hissar, farliga utrymningsvägar och risk för att komma åt rörliga delar och att det saknas bruksanvisningar på svenska.

Diagrammet nedan visar de fem vanligaste branscherna där föreskriften använts, offentlig förvaltning, vård och omsorg, utbildning, tillverkning, samt handel.

Ettåring sätter fingret på ohälsosam stress i arbetslivet

 • 29 mars 2017

Under ett år har Arbetsmiljöverket i drygt femhundra inspektioner använt de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som infördes 31 mars 2016. Reglerna klargör arbetsgivarnas ansvar att förebygga bland annat ohälsosam arbetsrelaterad stress.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-04-03