Aktuella inspektioner

Här informerar vi om aktuella inspektioner i hela landet. Vi inspekterar vanligen de arbetsplatser som vi bedömer vara risk­utsatta men arbetar också i projekt och kampanjer som över­gripande berör särskilda problem eller branscher.

Tidigare var flera bestämmelser i våra föreskrifter straffbelagda och arbetsgivaren kunde bli dömd till böter om hen bröt mot dem. Från och med den 1 juli 2014 är fler regler förenade med en sanktionsavgift.

Sanktionsavgifter

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Under 2017-2019 pågår en nationell inspektionsinsats med syfte att förebygga ohälsa och olycksfall, där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan vara orsak till att medarbetare drabbas.

Mer om inspektionsinsatsen av organisatorisk och social arbetsmiljö

Äldreomsorgen

Arbetsmiljöverket inspekterar det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen med start hösten 2017. Syftet är att bidra till en minskning av den höga sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor som är utmärkande för denna bransch.

Mer om inspektionsinsatsen av äldreomsorgen

Inspektion av ungas arbetsmiljö

Unga löper större risk än äldre att råka ut för olyckor på sina arbeten då de ofta är mer oerfarna. Därför inspekterar vi varje år arbetsplatser där unga mellan 18-25 år arbetar.

Mellan perioden juni till december 2017 inspekterar vi arbetsmiljön för de som är unga och nya i arbetslivet. Vi tittar bland annat på branscherna handel, restaurang och hotell, och vi planerar att genomföra runt 800 arbetsplatsbesök över hela landet.

– Vi fokuserar på arbetsgivarnas systematiska arbetsmiljöarbete och på att unga och nyanställda arbetstagare får en bra introduktion på arbetsplatsen, säger Roger Reinesund, projektledare för inspektionsinsatsen.

Syftet med inspektionerna är att förebygga och minska riskerna för ohälsa, olyckor och tillbud för unga och nya arbetstagare, med fokus på ett hållbart arbetsliv.

Granskning av bemanningsbranschen

Det är dubbelt så vanligt att inhyrd personal drabbas av arbetsolyckor jämfört med andra anställda. Arbetsmiljöverket granskar bemanningsbranschens förebyggande arbetsmiljöarbete under hösten 2016 till slutet av 2017.

Bemanningsbranschen sysselsätter allt fler i Sverige, förra året drygt 67 000. Även globalt växer branschen och inom EU ökar antalet bemanningsanställda för varje år. Samtidigt ökar antalet olyckor inom branschen. Det är främst fallolyckor, belastningsskador och olyckor med transportutrustning och handverktyg som anmäls.

Vanliga skador bland kvinnor är fall- och belastningsskador. Flest arbetsolyckor råkar kvinnliga städare och fordonsmontörer, samt manliga truckförare och lagerassistenter ut för. Vi kommer att under hösten genomföra 100 inspektioner på bemanningsföretag och 300 på deras kundföretag i olika branscher.

I första hand kommer vi att titta på brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet med inriktning på bland annat arbetsgivares introduktionsansvar.

Arbetsmiljöansvaret för arbetsgivare som hyr ut och hyr in arbetstagare, broschyr

Personaluthyrning, faktablad om aretsmiljöstatistik Nr 1/2016, pdf, öppnas i nytt fönster

Första linjens chefer inom vård och omsorg

Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg 2015-2017. Syftet är att förebygga ohälsa på grund av onödigt påfrestande organisatoriska arbetsmiljöförhållanden.

Från både hälso- och sjukvård samt omsorg kommer indikationer på att första linjens chefer har en hög arbetsbelastning med ansvar för många medarbetare samt stora ansvarsområden.

Exempel på frågor och krav som kan ställas vid inspektionen

Kommunala socialsekreterare

Hot och våld i arbetet och obalans mellan krav och resurser är några av arbetsmiljöproblemen inom socialtjänsten.

Socialtjänsten har de senaste åren haft stora problem med både hög arbetsbelastning och stor personalomsättning. Stress och andra psykiska påfrestningar är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär bland såväl kvinnor som män inom yrkesgruppen.

Arbetsmiljöverket genomförde cirka 300 inspektioner under 2015 i de södra och östra delarna av landet. Inspektionssatsningen fortsätter under 2016-2017 och omfattar hela landet.

Syftet är att uppmärksamma arbetsgivare om både organisatorisk och social arbetsmiljö.

Kommunala socialsekreterare - mer om inspektionssatsningen

Fokus på ergonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket driver 2015-2017 ett projekt med tre olika inspektionsaktiviteter där fokus ligger på att förebygga belastningsskador.

Belastningsbesvär på grund av tungt arbete, ensidiga arbetsrörelser och påfrestande arbetsställningar ökar och svarar för en stor del av den arbetsrelaterade ohälsan och sjukfrånvaron. Ökningen sker framförallt inom vård och omsorg och det är kvinnor som drabbas mest. Trenden visar att antalet arbetsskador fortsätter att öka vilket innebär att arbetsgivarna inte har gjort tillräckligt för att förebygga att belastningsskador uppstår.

Arbetsmiljöverket satsade under 2014 resurser på att samtliga inspektörer skulle lära sig och i tillsyn tillämpa någon av de ergonomiska bedömningsmodellerna KIM, HARM, TilThermometer och PTAI. Erfarenheterna av tillsynen är att metoderna är pedagogiska och har gett arbetsgivarna modeller att själva använda för fortsatta ergonomiska bedömningar.

Målet med aktiviteterna är att ge arbetsgivare ökade kunskaper om hur belastningsskador uppstår och hur de kan förebyggas. Fler arbetsgivare ska känna till verktyg för att synliggöra risker för belastningsskador och kunna förebygga dessa.

Inspektionsaktiviteterna har följande inriktningar:

 • Ergonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg. Möjlighet att utöka till att omfatta ambulanssjukvården eller andra närliggande branscher.
 • Ergonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete inom tillverkningsindustri, golv- och väggbeläggningsarbete samt plattsättare.
 • 8 mars-aktivitet. 2015 genomfördes informationsinsatser med fokus på kvinnors arbetsmiljö.

Fokus på transport - inspektionsaktiviteter 

Arbetsmiljöverket genomför 2015-2017 tre olika inspektionsaktiviteter som rör transport.

Transport - ”Småföretag på hjul”

Det används fordon av olika slag inom i stort sett alla branschområden och många gånger har företagen eller organisationerna inte noterat trafiken som en risk då det inte är deras huvudsakliga sysselsättning. Bilkörning är en förutsättning för att dessa företag ska kunna bedriva sin verksamhet, till exempel städfirmor, hemtjänst, hantverkare av olika slag, budfirmor och så vidare. I dessa företag är det inte ovanligt att medarbetarnas största risker är direkt kopplade till trafiken och då särskilt i samband med stress, arbetsmängd och väglag.

Målet är att minska antalet olyckor med tjänstefordon inblandade, och att minska de risker som trafiken och fordon i tjänsten medför. Dessutom är målet att öka tillbudsrapporteringen kopplat till fordonstrafik i tjänsten och att ge arbetsgivarna och arbetstagare ökad kunskap om att trafiksäkerhet (att använda fordon i tjänsten) är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Transport - ”Säkerhet vid servicearbete på väg”

Målet är att minska antalet olyckor vid servicearbete på väg, samt att skapa enhetliga riktlinjer för denna typ av verksamhet.

Transport - ”Säkra leveransvägar och varumottag”

Målet är att ge arbetsgivare (företag och organisationer) bättre kunskaper vad gäller samordningsansvar i samband med leveranser, samt att minska risken för psykisk stress och belastningsergonomiska skador bland kvinnliga och manliga chaufförer.

Kemi- och processintensiva företag

Vi kommer inspektera kemi-och processintensiva företag 2015-2018. Det är komplexa och farliga verksamheter som hanterar större mängder av explosiva, brandfarliga och giftiga kemiska ämnen och där det finns risk att allvarliga kemikalieolyckor drabbar anställda.

Inspektionerna började under 2015 som ett pilotprojekt och vi genomförde 400 inspektioner under 2016.

Vid inspektionerna kommer vi att kontrollera att arbetsgivarna bedriver sin verksamhet på ett säkert sett genom ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och att de ser vilka risker som kan leda till allvarliga kemikalieolyckor ur ett helhetsperspektiv. Att arbetsgivarna gör sina riskbedömningar och utreder olyckor och tillbud och att de efterlever sina rutiner i praktiken.

Vid inspektionerna kommer vi utgå från föreskrifterna om:

 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • kemiska arbetsmiljörisker
 • användning av trycksatta anordningar
 • besiktning av trycksatta anordningar
 • arbete i explosionsfarlig miljö
 • användning av arbetsutrustning, maskiner
 • arbetsplatsens utformning
 • första hjälpen och krisstöd.

Vi kan även komma att ställa krav utifrån andra föreskrifter om vi identifierar brister vid inspektionerna.

Genom att ställa krav bidrar vi till att öka arbetsgivarnas kunskap om person- och processäkerhet och de risker som kan ha direkt eller indirekt koppling till allvarliga tillbud och olyckor.

Byggnads- och anläggningsarbete

Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i landet. Olyckor och arbetssjukdomar är nästan dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos andra arbetstagare.

Byggnads- och anläggningsarbeten är levande arbetsplatser där förutsättningar hela tiden förändras. Byggprojekten är uppsplittrade med många entreprenörer i flera led. Andelen utländsk arbetskraft och inhyrd personal ökar. I det utstationeringsregister som är taget i drift visar det sig att byggbranschen är den enskilt största sektorn som anmäler utländsk arbetskraft. Det krävs därför en god planering där alla som är med i processen - byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och arbetsgivare - tar sitt ansvar för att arbetsmiljön beaktas. Det gäller såväl för planering och projektering som vid uppförandet av en byggnad eller anläggning.

Arbetsmiljöverket kommer att fortsätta inspektera byggnads- och anläggningsarbete 2015–2017.

Eftersom byggprocessen är komplex och det finns många ansvariga för olika delar är tillsynen uppdelad i flera inriktningar. Vi kommer att lägga mest resurser på de små byggföretagen och mindre resurser på de större, men med samma mål: att minska olyckorna och ohälsan i branschen. Vi kommer även att inspektera de som är ansvariga för det tidiga skedet i byggprocessen, till exempel byggherrar och byggarbetsmiljösamordnare för planering- och projektering. Detta för att det även här ska skapas goda förutsättningar för arbetsmiljön i byggskedet.

Byggnads- och anläggningsarbete

Hästnäringen, 2016-2017

Under 2015 inspekterade Arbetsmiljöverket unga och minderårigas arbetsmiljö, då med fokus på ungdomar som var sysselsatta inom hästnäringen. Efter insatsen kunde vi konstatera att det fanns ett fortsatt behov av att titta närmare på branschen överlag. Därför fortsätter vi att inspektera hästnäringen mellan 2016 och 2017. 

– I detta projekt kommer vi att fokusera på säker djurhantering, ergonomi, ensamarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö, säger Hans Jansson, projektledare för inspektionen. Arbetsgivarna ska kunna visa att de håller en hög säkerhetsnivå kring all djurhantering och att de har ett fungerande, systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Vi planerar att genomföra cirka 600 arbetsplatsbesök fram till 2017, inklusive uppföljning. Vi kommer bland annat att inspektera trav- och galoppbanor, skolor som bedriver gymnasial yrkesutbildning inom hästnäringen, verksamheter som föder upp hästar, ridklubbar och hyrstall.

Nyheter och pressmeddelanden om inspektioner

kvinna i industrilokal

Brister i bemanningsanställdas arbetsmiljö

 • 1 juni 2017

Arbetsmiljöverket har inspekterat 650 arbetsställen där bemanningspersonal är anställd eller inhyrd. Tre av fyra arbetsställen har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. Rutiner saknas för bland annat undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön och arbetsuppgifter för de bem...

Grävmaskin river betonghus

Tre av fyra företag brister i att förebygga farligt damm

 • 24 maj 2017

Arbetsmiljöverket har granskat hanteringen av farligt kvartsdamm på cirka 750 arbetsplatser. Det är den första inspektionen sedan nya föreskrifter om kvartsdamm trädde ikraft 2015. Hos närmare tre av fyra företag hittades brister och vanligast är bristfälliga riskbedömningar och åtgärdsplaner....

Byggnadsställningar i motljus

Nationell insats mot osund konkurrens i arbetslivet gav resultat

 • 22 maj 2017

Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket har genomfört oanmälda kontroller på byggarbetsplatser i flera städer runtom i landet. Det är en insats för att bekämpa arbetsgivare som bryter mot lagar och regler för att vinna konkurrensfördelar. 

Kvinna uppe på ett vindkraftverk på 120 meters höjd

Arbetsmiljöverket granskar säkerheten i vindkraftverk

 • 20 april 2017

Arbetsmiljöverket granskar säkerheten och arbetsmiljön i vindkraftverk. Kontrollen omfattar 23 vindkraftverk och de vanligaste bristerna rör hissar, farliga utrymningsvägar och risk för att komma åt rörliga delar och att det saknas bruksanvisningar på svenska.

Diagrammet nedan visar de fem vanligaste branscherna där föreskriften använts, offentlig förvaltning, vård och omsorg, utbildning, tillverkning, samt handel.

Ettåring sätter fingret på ohälsosam stress i arbetslivet

 • 29 mars 2017

Under ett år har Arbetsmiljöverket i drygt femhundra inspektioner använt de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som infördes 31 mars 2016. Reglerna klargör arbetsgivarnas ansvar att förebygga bland annat ohälsosam arbetsrelaterad stress.

Korridor i en grundskola.

Nio av tio skolor slarvar med arbetsmiljön

 • 20 mars 2017

Ohälsosam arbetsbelastning, hot och våld, bullriga ljudmiljöer och dålig ventilation är några av arbetsmiljöproblemen för personal och elever i skolan. Det visar rapporten om en treårig inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket genomfört i grund- och gymnasieskolor runt om i landet.

Kvinna vid bord lyssnar på person på andra sidan bordet.

Krav på bättre arbetsmiljö för socialsekreterare

 • 18 oktober 2016

Arbetsmiljöverkets pågående nationella granskning av socialsekreterares arbetsmiljö visar att stödet från chefer brister på flera sätt och att yrkeskåren behöver hantera riskerna för hot och våld bättre.

Truckförare sträcker sig mot en hyllvägg i en industrilokal

Arbetsmiljöverket granskar bemanningsbranschen

 • 6 september 2016

Det är dubbelt så vanligt att inhyrd personal drabbas av arbetsolyckor jämfört med andra anställda. Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik. Främst är det unga bemanningsanställda män som råkar ut för skador. Nu ska Arbetsmiljöverket granska bemanningsbranschens förebyggande arbetsmi...

Kvinnlig arbetstagare med skyddglasögon bland maskiner i en verkstad.

Bred tillsyn för att få ner olyckstalen inom tillverkning och partihandeln

 • 29 februari 2016

Arbetsmiljöverket inspekterar nu de riskfyllda jobben inom tillverkningsindustrin och partihandeln. I årets största tillsyn för myndigheten inspekteras arbetsplatser över hela landet. I förra årets tillsyn fick 8 av 10 arbetsplatser krav.

Process- och kemiintensiva företag

Högriskföretag inspekteras av Arbetsmiljöverket

 • 2 februari 2016

Arbetsmiljöverket inleder nu inspektioner av Sveriges tunga industrier. Det handlar om kemi-och processintensiva företag, som hanterar stora mängder explosiva, brandfarliga och giftiga kemiska ämnen där det finns risk att allvarliga kemikalieolyckor drabbar personalen.

hastnaring press

Ungas arbetsmiljö i stall bristfällig

 • 17 december 2015

Stallmiljön behöver bli säkrare för unga som arbetar och vistas där. Ofta brister arbetsgivaren i att kartlägga risker och åtgärda dem. Det visar en inspektionsinsats med unga i fokus som Arbetsmiljöverket genomfört under året.

Man vid dammig byggarbetsplats.

Nu startar inspektioner för att förhindra stendammslunga

 • 5 november 2015

Tusentals personer exponeras för farligt bergdamm i sitt yrke varje år, något som kan leda till stendammslunga, KOL och lungcancer. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats för att minska ohälsan. Samtidigt presenteras en ny kunskapsöversikt om hälsorisker med bergdamm.

Kvinna bredvid barn torkar ett bord på en förskola

Varannan arbetsplats saknar planering mot stress

 • 23 oktober 2015

Över hälften av de förskolor som har inspekterats i Arbetsmiljöverkets kampanj med sikte på ohälsosam stress, brister i att kartlägga risker och upprätta handlingsplaner för att minska påfrestningarna för personalen. Det visar resultaten av en landsomfattande inspektionskampanj som avslutades ...

Människor på kontor pratar om en bunt papper.

Ohälsosam stress på jobbet granskas

 • 3 september 2015

Nu startar Arbetsmiljöverket och 30 europeiska länder den EU-initierade informationskampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress. Dessutom kommer cirka 2 000 inspektioner att genomföras för att kontrollera om arbetsgivarna arbetar förebyggande med ohälsosam stress.

Mikael Gustavsen Underskoterskor 053

Inspektionsstart – Första linjens chefer inom vård och omsorg

 • 13 maj 2015

Hög arbetsbelastning och för stora ansvarsområden är några av arbetsmiljöproblemen för första linjens chefer inom vård och omsorg. Under de kommande tre åren genomför Arbetsmiljöverket inspektioner över hela landet för att förbättra arbetsmiljöförhållandena.

Tillgänglighet i fokus över hela landet

 • 6 maj 2015

Under april till juni granskar och informerar Arbetsmiljöverket om tillgänglighet på arbetsplatser i hela landet. Målet är en bättre arbetsmiljö för alla och specifikt för personer med funktionsnedsättningar.

Socialsekreterare

Socialsekreterares arbetsförhållanden inspekteras

 • 29 april 2015

Hot och våld i arbetet och obalans mellan krav och resurser är några av arbetsmiljöproblemen inom socialtjänsten. Under april 2015 startar Arbetsmiljöverket en inspektionssatsning för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för socialsekreterare.

Vård och omsorg

Arbetsmiljön för omvårdnadspersonal inspekteras

 • 16 april 2015

Belastningsskador och arbetssjukdomar på grund av psykosociala orsaker fortsätter att öka i arbetslivet och mest drabbade är kvinnor inom vård och omsorg. Trenden visar att arbetsgivarna inte har gjort tillräckligt för att förebygga riskerna. Arbetsmiljöverket kommer därför genomföra inspektio...

Bygg

Bygg- och anläggning inspekteras i nytt projekt

 • 8 april 2015

Bygg är en olycksdrabbad bransch. Arbetsmiljöverket startar nu ett treårigt inspektionsprojekt med syfte att minska olyckor och ohälsa. Fokus ligger på mindre företag, som ofta har rollen som entreprenörer.

transport

Inspektioner av företag på väg

 • 18 mars 2015

Nu tar Arbetsmiljöverket ett samlat grepp om branscher där fordon och trafik är en del av arbetsmiljön. Tre inspektionssatsningar ska hjälpa till att sprida kunskap om riskerna i samband med arbetssituationer inom transportbranschen, som till exempel bilbärgning, varuleveranser och användning ...

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-06-20