Aktuella inspektioner

Här informerar vi om aktuella inspektioner i hela landet. Vi inspekterar vanligen de arbetsplatser som vi bedömer vara riskutsatta men arbetar också i projekt och kampanjer som övergripande berör särskilda problem eller branscher.

Hot och våld i skolan

Våren 2023 påbörjar Arbetsmiljöverket inspektioner av grund- och gymnasieskolor. Fokus för inspektionerna är skolornas förebyggande arbete för att minska riskerna för hot och våld. Inspektionerna pågår till och med juni 2024.

Hot och våld i skolan

Systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur inom byggsektorn

Bygg- och transportbranschen är två olycksdrabbade branscher i Sverige. Flera olyckor sker vid lastning och lossning. Sedan september 2022 genomför Arbetsmiljöverket inspektioner hos arbetsgivare med anställda som lastar, transporterar och lossar gods till byggarbetsplatser.

Säker transport och magasinering inom byggsektorn

Säker lastning och lossning inom byggsektorn

Inspektioner mot akutsjukhusen

Hösten 2022 påbörjar Arbetsmiljöverket inspektioner mot landets alla akutsjukhus. Målet är att samtliga akutsjukhus ska bli inspekterade, både regionala och privata sjukhus. Fokus kommer att ligga på den organisatoriska arbetsmiljön. Inspektionerna pågår under hela 2023.

Inspektioner mot landets akutsjukhus

Inspektioner med fokus på personlig fallskyddsutrustning

Arbetsmiljöverket genomför sedan april 2022 inspektioner på arbetsställen där personlig fallskyddsutrustning används. Inspektionerna syftar till att öka efterlevnaden av relevanta arbetsmiljöregler inom de riskområden och delar av arbetslivet som omfattas av tillsynen.

Inspektioner med fokus på personlig fallskyddsutrustning

Ett tryggt arbetsliv - Nollvision

Under 2023 inspekterar vi mindre verkstadsföretag, asfaltsläggare och branscher som använder vibrerande handhållen utrustning.

Ett tryggt arbetsliv

Inspektioner med inriktning på nya sätt att organisera arbete

Arbetsmiljöverket har genomfört ett pilotprojekt i form av en tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete. Syftet är att undersöka hur arbetsmiljölagstiftningen kan tillämpas på egenanställningsföretag och digitala plattformsföretag, något som brukar kallas för gig-ekonomin.

Inspektioner av egenanställnings- och digitala plattformsföretag (gig-ekonomin)

Kemiska risker och smitta

Farliga kemikalier och kemiska arbetsmiljörisker förekommer på nästan alla arbetsplatser. Kemikalierna kan vara inköpta eller uppkomma under arbetet, till exempel svetsrök eller vissa typer av damm. Andra typer av kemiska arbetsmiljörisker kan till exempel vara het frityrolja, som utgör en risk för att den är varm.

I samband med pandemi covid-19 har vi alla fått en ny medvetenhet om begreppet smittrisk. Inom ramen för detta projekt inspekteras därför även smittrisker. 

Undersök och bedöm riskerna

Reach

”Reach”, är inriktad på företag som använder kemikalier som har ett Reach-registreringsnummer. Under inspektionen kontrollerar inspektören hur arbetsgivaren förstår, använder och följer upp de utökade säkerhetsdatablad som tillverkaren av ämnet levererat. Krav ställs först och främst utifrån Reach-förordningen, men även utifrån föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker och andra föreskrifter som berör en säker användning av kemikalier. Reach-tillsynen har pågått sedan 2017.

Reach EU-förordning

Systematiskt arbetsmiljöarbete hos räddningstjänsten

Tillsynen är en bred tillsyn som sträcker sig från OSA-området till kemi och teknik. Personal i räddningstjänsten har en riskfylld miljö med en mängd olika typer av risker, eld, brand, maskiner, kemiska risker och fysiskt påfrestande arbete är några av dem.

Under 2020 inspekterades ungefär 35 arbetsställen. Räddningstjänstens kommunalförbund inspekterades.

Arbetsmiljöverket inspekterar det systematiska arbetsmiljöarbetet i politikerstyrda organisationer

Vart fjärde år väljer svenska folket förtroendevalda i kommuner och regioner till olika politiska uppdrag. En viktig del av detta uppdrag är att vara arbetsgivare och ett av de mest centrala ansvarsområdena, är att se till att kommuner och regioner har en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket inspekterar det systematiska arbetsmiljöarbetet i politikerstyrda organisationer

Riktad tillsyn med fokus på smittspridning av covid-19

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av covid-19. Det är viktigt att arbetsgivarna arbetar förebyggande för att minska smittspridning på arbetsplatserna.

Riktad tillsyn med fokus på smittspridning av covid-19

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-04-12