Tillbaka till vägledning om arbetsanpassning

Vilka är berörda av föreskrifterna om arbetsanpassning?

Så här står det i föreskrifterna:

1 § Föreskrifterna avser arbetsgivares organisation av arbetsanpassning och tillvägagångssätt, för att vid behov anpassa arbetsmiljön för enskilda arbetstagare. Föreskrifterna gäller i alla verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning, när det finns behov av arbetsanpassning, trots de åtgärder som vidtagits i det generella arbetsmiljöarbetet.

Arbetsanpassning ska alltså användas när åtgärderna i det generella arbetsmiljöarbetet inte räcker till. Enskilda arbetstagare med nedsatt förmåga att utföra sina arbetsuppgifter kan behöva speciellt utformade åtgärder i arbetsmiljön. För att detta ska fungera behöver arbetsgivare undersöka behovet på individnivå.

Föreskrifterna gäller alla verksamheter där det finns arbetstagare som utför något arbete åt arbetsgivaren. Med alla verksamheter menas allt från det lilla företaget som säljer varor eller tjänster som till exempel den lilla kiosken eller plåtslageriet, till stora verksamheter som fabriker eller sjukhus. Föreskrifterna gäller både privata och offentliga verksamheter.

Alla verksamheter ska ha ett tillfredställande generellt arbetsmiljöarbete. När det generella arbetsmiljöarbetet fungerar ser arbetsgivaren till att alla har det grundskydd som de behöver utifrån att alla människor är olika när det gäller exempelvis kön, ålder, kroppsstorlek, muskelstyrka och förmåga att hantera arbetsbelastning. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) beskriver hur arbetsgivarna hela tiden ska arbeta förebyggande med arbetsmiljön.  Exempelvis kan det behövas arbetsmiljöpolicy, rutiner och instruktioner för alkohol i verksamheter där arbetstagare är exponerade för alkohol i arbetet.

Andra föreskrifter hjälper sedan till att uppmärksamma arbetsgivaren på särskilda risker som kan finnas och hur de går att åtgärda på rätt sätt. Det kan till exempel handla om hur arbetsplatsen ska vara utformad, hur vi ska få en god ergonomisk arbetsmiljö, minderårigas arbetsmiljö eller organisatorisk och social arbetsmiljö.

Det finns också föreskrifter som är mer bransch- eller verksamhetsspecifika. De handlar till exempel  om byggarbete, gruvarbete, lyftanordningar och trycksatta anordningar. Alla Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns på vår webbplats av.se. Kontakta gärna vår svarstjänst om du har frågor, tel. 010-730 90 00.

Gå vidare i vägledningen:

Till vem riktar sig föreskrifterna om arbetsanpassning?

Senast uppdaterad 2023-07-13