Ansvar för arbetsmiljön inom omsorg och sociala tjänster

Det är viktigt att alla på en arbetsplats vet vem som har ansvar för arbetsmiljöfrågorna och vem man ska vända sig till. Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för dessa frågor men för att uppnå det bästa resultatet behöver personal och skyddsombud arbeta tillsammans med arbetsgivaren för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

Arbetsgivarens ansvar

Huvudansvaret ligger på dig som arbetsgivare att ordna och utforma arbetsmiljön för att förebygga risker för ohälsa. Om du ansvarar för en så stor organisation att du rimligtvis inte kan arbeta ensam med frågorna, ska du fördela arbetsmiljöuppgifterna till de personer i organisationen som har de bästa möjligheterna att genomföra arbetsmiljöarbetet.

Du som arbetsgivare, eller du som har fått ansvaret av arbetsgivaren fördelat till dig, ska utreda de risker som kan finnas på arbetsplatsen och så snart som möjligt genomföra åtgärder för att förebygga de risker som framkommer. Det är också viktigt att du följer upp åtgärderna och att de regler och rutiner som finns är kända av personalen, så att alla vet hur arbetet ska genomföras för att inte orsaka ohälsa.

Arbetstagarens ansvar

Du som arbetstagare har krav på dig att medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Du måste vara uppmärksam och följa de rutiner och instruktioner som finns. Du måste använda de skyddsanordningar som behövs och iaktta den försiktighet som behövs för att undvika och förebygga ohälsa eller olycksfall. Om du som arbetstagare bedömer att en arbetsuppgift kan medföra risk att drabbas av ohälsa ska du också underrätta din arbetsgivare om det.

Skyddsombudets uppgift

Som skyddsombud är din uppgift att bevaka arbetsmiljön för arbetstagarnas räkning och att delta i företagets arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa. Skyddsombudets uppgift är också att begära de åtgärder som behövs av arbetsgivaren för att undanröja risker samt att arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamheten fungerar på arbetsplatsen. Läs mer om din roll som skyddsombud på sidan skyddsombud och arbetsmiljöombud.

 Skyddsombud och arbetsmiljöombud

Skyddskommitténs uppgift

På arbetsplatser som sysselsätter minst femtio arbetstagare regelbundet ska det finnas en skyddskommitté som är en arbetsgrupp bestående av representanter från arbetsgivaren och från arbetstagarna.

Skyddskommitténs uppgift är att på ett övergripande sätt planera arbetsmiljöarbetet. Arbetsplatsens skyddskommitté ska behandla frågor och planera åtgärder för hur de risker som framkommer i arbetet ska förebyggas, och om arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället.

Projektörens respektive byggherrens ansvar

Du som är projektör ska ta hänsyn till arbetsmiljösynpunkter under planeringen och projekteringen av ett byggnadsarbete. Det gäller arbetsmiljön både under byggskedet och under den framtida användningen av byggnaden.

Du som är byggherre ska välja projektörer som har kunskap om både byggregler och arbetsmiljöregler. En projektering som medför brister i den färdiga byggnaden kan innebära stora kostnader att rätta till i efterhand. Som byggherre ska du också göra en sammanställning av de arbetsmiljökrav krav som ska uppfyllas. Om kraven uppfylls kan den färdiga byggnaden erbjuda en bra arbetsmiljö utifrån den verksamhet som ska bedrivas där. Du behöver också följa upp projekteringen och genomföra åtgärder om arbetet inte utförs på ett tillfredställande sätt. Byggherren är även den som ska se till att samordna projekteringen. Det kan till exempel handla om:

  • samordning mellan arkitekten och de olika installationsprojektörerna för att diskutera om utrymmen för till exempel städning, service och reparationer 
  • samordning för att diskutera frågor om utrymning.

Fastighetsägarens ansvar

En fastighetsägare kan inte tvingas att anpassa en arbetslokal men Arbetsmiljöverket kan förbjuda fastighetsägaren att hyra ut eller upplåta lokaler eller markområden till en verksamhet om de inte är lämpliga för ändamålet. Det är sedan fastighetsägaren som bestämmer om denne vill åtgärda bristerna eller inte.

Arbetsmiljöverket tar inte ställning till vem som ska betala eventuella åtgärder. En fastighetsägare kan behöva ha fördjupad kunskap om vilka särskilda arbetsmiljöregler som behövs för olika slags verksamheter för att kunna erbjuda anpassade lokaler. Utrymmesbehov vid vård- och omsorgsarbeten är exempel på kunskaper som en fastighetsägare behöver känna till.

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön (ADI 379), broschyr

Omslagsbild broschyr ansvar och befogenhet i arbetsmiljön (ADI 379)
I den här broschyren kan du läsa om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Den tar upp hur arbetsgivaren kan sköta sin arbetsmiljöverksamhet på ett bra sätt och vad ansvaret innebär.

Skyddsombud (ADI 314), broschyr

Omslagsbild på Skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö (ADI 559)
Skyddsombudet är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Den här broschyren handlar om skyddsombudet och den roll som han eller hon har på arbetsplatsen, med skyldigheter och rättigheter.

Senast uppdaterad 2016-06-30