Risker inom skogsbruket

Det finns många risker med att jobba inom skogsbruk. Till exempel kan man bli träffad av fallande föremål eller bli klämd.

Stormfälld skog

Särskilt riskfyllda områden inom skogsbruket

De områden som är särskilt riskfyllda är fallolyckor och motorsågsolyckor i samband med trädfällning. Dessutom innebär upparbetning av stormfälld skog större risker än vid normal avverkning.  

Fallolyckor

Var fjärde olycka inom skogsbruket beror på att personen faller på hala underlag, oftast på grund av is och snö. Om en röjning sker i en sluttning ökar risken ytterligare. Man kan även riskera en fallolycka om man till exempel står på hjulet på en skotare för att slå bort ett hjulbandslås. 

Motorsågsolyckor 

Motorsågar står för många av olyckorna inom skogsbruket. Olyckorna beror oftast på att man blir träffad av sågbladet eller av sprättande stammar och grenar när man sågar. Till exempel om sågsvärdet kastas upp mot ansiktet, eller om en stam går av och trycker sågen mot foten.  

Upparbetning av stormfälld skog 

Att arbeta med stormfälld skog innebär större risker än normalt. Läs mer i broschyren Minimikrav för upparbetning av stormfälld skog (ADI 584).

Minimikrav för upparbetning av stormfälld skog (ADI 584), broschyr

Se också: 

Om något händer 

Om en olycka inträffar är det viktigt att du har kunskap om första hjälpen, det vill säga de hjälpinsatser som du måste genomföra direkt om en person blivit skadad eller akut sjuk.  

Första hjälpen kan innebära att 

  • hålla en person vid liv fram till dess att ambulansen kommer
  • genast spola ögonen, om någon har fått stänk av frätande ämne 
  • se till att den skadade eller sjuke får vård.  

Checklista för en säker arbetsplats 

Här följer en checklista med frågor som du bör kunna svara ja på: 

  1. Har du utrustning för första hjälpen, exempelvis förbandslåda och utrustning för ögonspolning? 
  2. Har du kunskap om första hjälpen och ABC – Andning, Blödning, Chock? 
  3. Kan du påkalla snabb hjälp vid en olyckshändelse? 
  4. Kan ambulans enkelt ta sig till olycksplatsen med exempelvis koordinater eller en kartskiss?  

Anmäl arbetsskador, tillbud och olyckor 

Du kan anmäla arbetsskador, tillbud och olyckor direkt på nätet. Anmäl på www.anmalarbetsskada.se. Där fyller du i uppgifterna både till Arbetsmiljöverket och till Försäkringskassan. Anmälan ska göras i samråd med skyddsombudet.

Anmäl arbetsskada, öppnas i nytt fönster

Anmäl din arbetsskada (ADI 161), broschyr

Första hjälpen och krisstöd (ADI 534), broschyr

Senast uppdaterad 2023-07-12