Vindkraftverk

Den stora utbyggnaden av vindkraftverk och utvecklingen inom branschen ger arbete åt många men skapar också arbetsmiljörisker.

Ett vindkraftverk bland träd

För att minska de risker som vindkraftverk medför idag och de som kan komma framöver, är det viktigt att alla aktörer inom området känner till vilka regler som gäller och till vilka reglerna riktar sig.

Olika regler gäller under uppbyggnad och vid drift

Arbete med vindkraftverk under byggtiden och under drift innefattar många olika områden, som regleras i arbetsmiljölagstiftningen. Det kan vara alltifrån transporter av byggsatserna på vägar, montering och provningar på platsen till arbete på hög höjd i ett färdigt vindkraftverk.

Hela vindkraftverket, inklusive maskinhuset (nacellen), torn, kopplingsstation även kallad ”ställverk” och fundament definieras som en maskin och omfattas därför av EU:s maskindirektiv.

I Sverige har Arbetsmiljöverket tillsyn över maskindirektivet som överförts till svensk lag genom föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3). Arbetsmiljöverket ska kontrollera att vindkraftverk uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i föreskrifterna.

Ett vindkraftverk är också ett byggnadsverk. Vilket innebär att arbete med uppförande av ett vindkraftverk eller underhåll av själva tornet omfattas av de regler som gäller vid byggnads- och anläggningsarbete.

Vid drift omfattas arbetet vid vindkraftverket av reglerna om bland annat arbetsplatsens utformning och användning av arbetsutrustning. Med arbetsutrustning avses här vindkraftverk.

Hiss höjer säkerheten

Att klättra i ett vindkraftverk innebär i regel mycket stora risker. Därför bör en hiss eller motsvarande anordning installeras.

Arbetsmiljöverket gör bedömningen att det ska finnas en hiss i vindkraftverk med navhöjder över 60 meter. Frågan om hissar behandlas också i den kommande standarden för vindkraftverk. 

Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrift

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om maskiner gäller för maskiner, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kedjor, kättingar, linor, vävband med mera. Reglerna gäller för produkter som används yrkesmässigt såväl som privat.
Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-07-12