Ta fram rutiner för arbetsmiljöarbetet

Alla aktörer ska ha rutiner för sitt arbetsmiljöarbete i ett bygg- och anläggningsprojekt. Rutinerna är ett stöd i att förebygga tillbud, olyckor och ohälsa. De skapar smidigare processer, underlättar arbetet med samordning och kan ge en effektivare produktion.

Olika aktörer i byggprojekt har rutiner
När alla aktörer har rutiner för sitt arbetsmiljöarbete underlättas det gemensamma arbetsmiljöarbetet i byggprojektet.

Alla aktörer ska ha rutiner för sitt arbetsmiljöarbete

Om du har någon av de här rollerna räknas du som en aktör i bygg- eller anläggningsprojektet. Det betyder att du ska ta fram rutiner för ditt arbetsmiljöarbete i byggprojekt.

 • Byggherre (till exempel fastighetsägare, förvaltare)
 • Projektör (till exempel arkitekter, konstruktörer)
 • Bas-P
 • Bas-U
 • Tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.

Byggherre och entreprenör kan ha dubbla roller, till exempel som projektör, Bas-P och Bas-U. De behöver därför känna till vilka arbetsuppgifter som varje aktör ansvarar för när de tar fram rutinerna för arbetsmiljöarbetet i byggprojektet.

I reglerna finns även krav om att varje aktör måste arbeta med att identifiera, bedöma och hantera arbetsmiljörisker som kan uppstå i bygg- och bruksskedet och åtgärda dem. Vi kallar det för grundprinciper för att förebygga arbetsmiljörisker. Byggherrens, projektörernas och byggarbetsmiljösamordnarnas rutiner ska beskriva hur de arbetar med grundprinciperna.

Rutiner gör att arbetsmiljöarbetet blir smidigare

Rutiner hjälper dig att få med arbetsmiljöarbetet redan i planeringen av ett bygg- och anläggningsprojekt, oavsett vilken roll du har. Det gör att du kommer igång med ditt arbete med arbetsmiljöfrågorna tidigare, eftersom arbetssättet redan är klart. När du har upparbetade rutiner som beskriver hur du ska jobba med arbetsmiljöriskerna går det smidigare för varje projekt, och det blir lättare att samordna arbetsmiljöarbetet i det gemensamma byggprojektet. Det gör att du sparar tid.

De rutiner som beskrivs här fokuserar på arbetsmiljöarbete i byggprojektet, och de kan skilja sig något från ditt övriga arbetsmiljöarbete som arbetsgivare. Men om du har tagit fram ett arbetssätt för ditt systematiska arbetsmiljöarbete i din roll som arbetsgivare, kan du ha stor hjälp av det när du nu ska upprätta rutiner för arbetsmiljöarbetet i byggprojektet.

En rutin beskriver ett fastlagt arbetssätt och syftar till att strukturera upp och förbättra flödet i arbetsmiljöarbetet. När du beskriver vad som ska göras, i vilken ordning och av vilka i dina rutiner ger de ofta bra stöd i arbetet. Genom att ha tydliga rutiner minskar du risken för att missa något och kan därmed också undvika tillbud, olyckor eller risker för ohälsa.

Exempel på hur rutiner kan utformas:

 • En rutin kan beskriva hur du i starten av ditt uppdrag identifierar arbetsmiljöriskerna och hur du ska undvika eller förebygga dem.
 • En rutin kan vara att arbeta utifrån en enkel checklista med några punkter om vad som ska göras i arbetsmiljöarbetet. En checklista kan vara tillräcklig i ett litet projekt med låg risk och få aktörer.
 • En rutin kan också behöva vara mer omfattande och utgå från en större checklista med kontrollpunkter och underrubriker till dessa. En mer omfattande checklista kan fungera bättre som stöd för arbetsmiljöarbetet i stora, komplexa projekt med hög risknivå.

Sträva efter att göra rutinerna meningsfulla och användarvänliga. Det är bra att skriva ner rutinerna, för det gör det lättare att uppdatera, utveckla och dela dem med andra.

Tips! Utveckla gärna dina rutiner utifrån de erfarenheter som du samlar på dig från byggprojekt till byggprojekt. Utnyttja dina erfarenheter av sådant som har gått bra eller mindre bra i tidigare projekt – det är ett effektivt sätt att utveckla rutinerna och ditt arbetsmiljöarbete.

Planering, projektering och bygg- och anläggningsarbete innebär ofta nya och tillfälliga samarbeten med många aktörer med olika kompetenser. Rutiner för arbetsmiljöarbetet är ett sätt för alla att veta vad som gäller i projekteringsarbetet, eller på den gemensamma byggarbetsplatsen.

Om alla aktörer har etablerade rutiner för arbetsmiljöarbetet har de på förhand bestämt hur de ska jobba med arbetsmiljöfrågorna i byggprojektet. Varje aktör har då redan en grund för sitt arbetsmiljöarbete när de sedan ska börja arbeta tillsammans.

Om aktörerna har välfungerande rutiner för sitt arbetsmiljöarbete är det mindre risk att arbetsmiljöfrågor förbises, både på ritbordet och ute på byggarbetsplatsen. Det kan förenkla samarbetet och samordningen.

Rutiner kan också underlätta när du ska välja vilka aktörer du ska samarbeta med till ett byggprojekt oavsett om det är i planerings-, projekterings- eller byggskedet. Då kan varje aktör beskriva hur de kommer att arbeta med arbetsmiljön i byggprojektet. Det underlättar det senare arbetet med kontroll och uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

När det är oklart vad som ska göras i arbetsmiljöarbetet, och av vem, finns det risk för att uppgifter hamnar mellan stolarna och att ingen tar ansvar för att de blir gjorda. Om det helt saknas rutiner, eller om de brister, kan det medföra att ditt byggprojekt får problem.

Exempel om rutiner saknas:

Problem som kan uppstå är att samarbetet mellan aktörer blir ineffektivt och leder till brister i produktion och kvalitet. Det kan även leda till att tidsplaneringen havererar och att oplanerade avvikelser ger stopp i produktionen med försening som följd. I värsta fall medför bristerna ohälsa och olycksfall för de som arbetar i byggprojektet.

Vad kan aktörernas rutiner innehålla?

Eftersom arbetsmiljöfrågorna ska komma in redan i starten av ditt uppdrag, är det bra att du har dina rutiner klara när du börjar arbeta i byggprojektet. Ditt sätt att hantera arbetsmiljörisker behöver också samordnas med övriga aktörer i projektet.
Dina rutiner behöver vara anpassade till storlek, komplexitet och risknivå i byggprojektet.

Som byggherre behöver du ta fram egna rutiner som beskriver hur du arbetar med, följer upp och kontrollerar att arbetsmiljöfrågorna i byggprojektet tas om hand. Men du behöver också ha rutiner för din kontroll av att byggarbetsmiljösamordnarna utför sina uppgifter.

Liksom andra aktörer ska du i rollen som byggherre beskriva arbetet med riskhanteringen enligt grundprinciperna i rutinen.

Rutiner för arbetsmiljöarbetet i byggprojektet 2 kap AFS 2023:3

Exempel på rutiner för arbetsmiljörisker:

En rutin kan beskriva hur du begär in uppgifter från byggarbetsmiljösamordnarna om hur de ska arbeta enligt grundprinciperna redan när du börjar planera och ta fram underlag under upphandlingsskedet.

Dina rutiner kan också beskriva hur du arbetar med den arkitektoniska utformningen och säkerställer att de val som görs under tidig planering inte leder till svårhanterade arbetsmiljörisker i byggprojektet.

Det är klokt att ha en rutin som ger dig stöd att bedöma arbetsmiljörisker som inte framgår av arbetsmiljöplanen. Till exempel kan en rutin behövas för att bedöma belastningsergonomiska risker eller hur vibrationsskaderisker ska undvikas.

I rollen som Bas-P ska dina rutiner beskriva hur du bedriver samordning och arbetsmiljöarbete under planeringen och projekteringen. I rutinerna ska det framgå när och hur du under planeringen och projekteringen hanterar arbetsmiljöfrågorna för byggskedet. Beskriv gärna mötesformer, deltagare och den dokumentation som behövs i arbetsmiljöarbetet, samt hur du ska kontrollera och följa upp hur projektörerna arbetar med riskerna.
Liksom andra aktörer ska du i rollen som Bas-P beskriva arbetet med riskhanteringen enligt grundprinciperna.

Rutiner för arbetsmiljöarbetet under planeringen och projekteringen 3 kap. AFS 2023:3

Exempel på rutin för dig som Bas-P:

Du kan i rutinerna beskriva hur du kan ta stöd av personer med kompetens och erfarenhet från produktion. Det är effektivt när du ska bedöma frågor om byggbarhet, samordna olika förslag på möjliga lösningar för att förebygga arbetsmiljörisker och bedöma tidsåtgången för olika moment.

Du kan även beskriva hur du löpande stämmer av att projektörerna har arbetat fram förslag och lösningar utifrån grundprinciperna. Har du systematiserat dina granskningar på något sätt så är det bra att ha med i rutinerna.

Tips! I rutinerna kan det vara bra att beskriva hur arbetet med arbetsmiljöplanen ska göras, både under projekteringen, vid överlämningen och i den fortsatta samordningen av projekteringen i utförandet.

Det kan även vara bra att tidigt tänka på och ta med i rutinerna vilka uppgifter som behövs i arbetsmiljödokumentationen för det framtida underhållsarbetet av byggnaden eller anläggningen.

I rollen som Bas-U har du många uppgifter som är viktiga för samordningen av det gemensamma arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen. Rutiner hjälper dig att se till att viktiga frågor inte tappas bort eller försenas. Det som alltid måste ingå i dina rutiner är hur, när och med vilka som du hanterar arbetsmiljöfrågor. Du ska även ha rutiner för hur du kontrollerar och följer upp att entreprenörerna arbetar med arbetsmiljön i ditt projekt. Dina rutiner ska också beskriva hur du ska se till att bara behöriga personer får vistas på byggarbetsplatsen.

I rutinerna kan du exempelvis utveckla en beskrivning av vad som ska ligga till grund för att du ska kunna ge klartecken för start av arbete till ny entreprenör, och hur det ska gå till att ge klartecken.

Det är också du som ska se till att personalutrymmen med skilda omklädningsrum för både kvinnor och män normalt finns på plats när de första byggnadsarbetena startar. En rutin som beskriver dina uppgifter och vad som ska ingå inför etableringen hjälper dig i det arbetet.

Arbetsmiljöplanen är ett viktigt styrdokument för arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen och den ska uppdateras löpande. Därför underlättar det för dig att ha rutiner som beskriver hur planen ska uppdateras och anpassas, och hur du ska kontrollera och följa upp att arbetet utförs på det sätt som beskrivits i arbetsmiljöplanen.

Liksom andra aktörer ska du i rollen som Bas-U beskriva arbetet med riskhanteringen enligt grundprinciperna.

Rutiner för arbetsmiljöarbetet under byggskedet 4 kap. AFS 2023:3

Exempel på rutiner för dig som Bas-U:

Utforma en checklista med frågor eller kontrollpunkter om entreprenörernas arbetsmiljöarbete som du vill ha svar på innan du ger klartecken för start av arbeten med ny entreprenör och även löpande under byggprojektet.

Det är bra att beskriva vid vilka tillfällen som arbetsmiljöfrågor ska behandlas tillsammans med de övriga aktörerna, t ex olika möten och uppföljningar som kommer att krävas.

Om projekteringen fortsätter efter produktionsstart är det bra att i dina rutiner beskriva hur kontakten med Bas-P ska fungera så att arbetsmiljöplanen kan uppdateras löpande.

I ditt uppdrag som projektör har du stor möjlighet att påverka hur arbetsmiljön ska bli under byggskedet men också hur ett underhållsarbete av den färdiga byggnaden eller anläggningen ska kunna göras på ett säkert sätt. I dina rutiner ska du beskriva på vilket sätt du kontrollerar att dina föreslagna lösningar är möjliga att genomföra i byggskedet och att de inte leder till nya risker. Det är bra att lägga in information om när, var och hur ditt arbete ska kontrolleras och följas upp i rutinerna.

Liksom andra aktörer ska du i rollen som projektör beskriva arbetet med riskhanteringen enligt grundprinciperna.

Exempel på rutiner för dig som projektör:

En rutin kan beskriva hur du kan ta stöd av personer med kompetens och erfarenhet från produktion, till exempel för frågor om byggbarhet, framtida underhåll eller rivningsbarhet.

Sträva efter att ha rutiner som även omfattar de arbetsmiljörisker som inte framgår av arbetsmiljöplanen, så att dessa risker inte förbises.

Rutiner för att förebygga arbetsmiljörisker som kan uppstå under byggskedet 6 kap AFS 2023:3

Du har ett ansvar för att se till att arbetsmiljöfrågorna tas om hand tidigt under projekteringen av dina prefabricerade byggelement. Eftersom projektering och bygghandlingar tas fram av dig som projektör och tillverkare, ersätter du byggherrens ansvarsområde för arbetsmiljön i den delen. Skälen för att du som tillverkare ska beakta arbetsmiljösynpunkter på ett tidigt stadium gör sig lika starkt gällande när det gäller monteringsfärdiga byggnader och anläggningar som när det gäller en byggherres projektering i övrigt.

Du ansvarar för att beskriva säkra arbetssätt vid hantering av byggnadsdelar på byggarbetsplatsen, så att ohälsa och olycksfall kan förebyggas. Därför ska dina rutiner omfatta hur olika delar av projekteringen samordnas när det gäller arbetsmiljön under byggskedet, rutinerna kan med fördel beskriva hela processen från tillverkning, transport och säkerhet vid montering i byggskedet.

Rutiner för att förebygga arbetsmiljörisker som kan uppstå under byggskedet 7 kap AFS 2023:3

Exempel på rutiner för dig som är tillverkare:

Beskriv hur du samordnar de olika projektörernas arbetsmiljöarbete under de olika delarna av projekteringen. Till exempel vilka mötesformer som behövs, hur ofta och vilka som ska delta då.

Utforma en checklista som beskriver hur du i alla skeden, från projektering till färdigt montage, kan bidra till att arbetsmiljön blir säker i byggskedet. Rutinerna kan beskriva hur följande frågor omfattas av projekteringen:

 • hur lastning på tillverkningsplatsen bör ske så att lossningsarbetet kan ske säkert på byggarbetsplatsen
 • hur delarna ska stabiliseras under alla moment inklusive transport och mellanlagring,
 • hur fallrisker kan förebyggas i samband med lastning, lossning och montage
 • förslag på lösningar för säkra lyft av byggnadsdelarna.

Rutinerna kan även beskriva hur du arbetar med att ta fram underlag för hur stabilisering, lyft och montering av dina prefabricerade element ska ske och vilken säkerhetsinformation som ska förmedlas till de som ska utföra arbetena.

Projektering och byggarbetsmiljösamordning - grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3), föreskrifter

Föreskrifterna riktar sig till alla som som arbetar med planering, projektering eller byggarbetsmiljösamordning, alltså byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och den som tillverkar monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:3) om projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter

Senast uppdaterad 2024-05-20