Förebygg risker på byggarbetsplatsen

För att kunna hantera de arbetsmiljörisker som kan uppstå på en byggarbetsplats måste alla som är involverade i ett byggprojekt bidra utifrån sin roll.

Alla ska sträva efter att förebygga risker för olycksfall och ohälsa som kan uppstå i bygg- och bruksskedet. Det kräver att man redan tidigt i byggprojektet börjar tänka på vilka risker som kan uppstå och hur de kan undvikas, och fortsätter arbeta med riskbedömningar och åtgärder under hela byggskedet.

Byggnads- och anläggningsarbete kan ofta medföra många olika arbetsmiljörisker. Branschen är en av de branscher där det inträffar flest dödsolyckor, och många byggnadsarbetare drabbas av arbetssjukdomar. Att flera arbetsmoment ofta bedrivs parallellt, av olika entreprenörer, ställer större krav på samordning än på en fast arbetsplats. På större byggprojekt kan det dessutom vara ett stort antal personer som arbetar samtidigt, men arbetsstyrkan byts kontinuerligt ut varefter nya yrkesgrupper kommer och går. Arbetsmiljön, och därmed också riskerna, förändras då varje dag.

Redan under planeringen och projekteringen ska byggherren och projektörerna identifiera arbetsmiljörisker som kan uppstå i byggprojektet och försöka förebygga dessa. De risker som inte kan elimineras genom att byggherren och projektörerna välja andra lösningar, måste hanteras på något sätt. Att hitta lämpliga åtgärder till de kvarstående riskerna ska också påbörjas redan under planeringen och projekteringen.

Byggarbetsmiljösamordnarna, Bas-P och Bas-U, har en viktig uppgift eftersom de ska se till att olika arbeten samordnas så att det inte uppstår risker på grund av att flera byggnads- och anläggningsarbeten utförs samtidigt eller efter varandra. De ska också se till så att projektörer och entreprenörer arbetar med att förebygga arbetsmiljörisker i övrigt.

Under byggskedet behöver arbetsgivare och ensamföretagare arbeta kontinuerligt med att identifiera kvarstående arbetsmiljörisker och åtgärda dem. Det förebyggande arbetet på byggarbetsplatsen består alltså dels av varje arbetsgivares systematiska arbetsmiljöarbete och dels av den gemensamma planeringen som Bas-U är med och leder.

På undersidorna kan du läsa mer om hur arbetsmiljörisker kan förebyggas:

Planera och projektera bort risker

Samordna så att risker inte uppstår

Hantera kvarstående arbetsmiljörisker i byggskedet

Arbetsmiljödokumentation för efterföljande arbeten

Projektera och bygga restaurang

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.

Senast uppdaterad 2023-09-20