Tänk på det här när du hyr ut personal

Varje arbetsplats är unik med sin egen kultur, särskilda arbetsmiljö och speciella risker. Även om din personal är kompetent och erfaren är de nya på jobbet varje gång de kommer till ett kundföretag. Det är därför viktigt att de får en god introduktion med genomgång av risker och säkerhet.

Bild som visar pallyft

Du som bemanningsföretag behöver samarbeta tätt med både kundföretaget och din uthyrda personal för att arbetsmiljön ska bli så säker som möjligt - innan, under och efter en uthyrningsperiod.

Innan du hyr ut personal – tänk på det här

Innan du hyr ut en person till en ny kund bör du skaffa dig en god kännedom arbetsplatsen, om de arbetsuppgifter som din personal ska utföra och vilka risker det kan innebära. Undersök även arbetsplatsens arbetsmiljö. Hur fungerar deras arbetsmiljöarbete? Om kundföretaget har dokumenterade riskbedömningar av arbetsuppgifterna har du rätt att ta del av dessa. Likaså arbets- och skyddsinstruktioner och övrig dokumentation gällande arbetsuppgiften. Var tydlig mot kundföretaget att deras arbetsmiljöarbete även omfattar din personal.

Kom ihåg att du är ansvarig för din personals arbetsmiljö och att de inte ska skada sig hos kundföretaget. Detta är något som aldrig kan förhandlas bort. Om kundföretaget har ett undermåligt arbetsmiljöarbete kanske du ska överväga att välja en annan kund.

Det är viktigt att du skaffar dig en god kunskap om vad arbetet innebär, redan innan ett nytt uppdrag påbörjas. Vad ska din personal göra hos kunden? Vilka arbetsuppgifter ingår? Hur ska de utföras? Tänk på att även om yrken och befattningar har lika namn kan arbetsmomenten skilja sig åt och kräva olika kompetenser och kunskaper. Klargör därför vilka behörighetskrav som gäller för de arbetsuppgifter som din personal ska utföra - exempelvis krav på truckkörkort, certifierad svetskompetens, utbildning för hantering av asbest och härdplaster.

Tänk på att fel person på fel plats kan leda till skador. Du som arbetsgivare har ett ansvar för att din personals kompetens motsvarar kundens krav. Det är därför viktigt att ärligt redogöra för den bemanningsanställdas kunskaper och erfarenheter i kontakten med kunden.

Lika viktigt är det att du ger din personal tydlig information om vad som ingår i arbetsuppgifterna. Vad ska de göra hos kunden? Hur, när och var ska arbetsuppgifterna utföras? En tydlig information om vad som ingår i arbetsuppgifterna minskar risken för skador.

Du som arbetsgivare måste ha kunskap om vilka risker som finns för din personal på kundföretaget. Det handlar om att ta reda på hur och varför ohälsa och olycksfall kan uppkomma i arbetet. En risk kan vara att en maskin saknar säkerhetsutrustning, att det saknas instruktioner för slipmaskiner eller på att det inte finns skriftliga rutiner för hantering av nya lastpallar med truck. Andra exempel på risker är att falla, lyfta eller bära för tungt eller andas in farlig luft. Att utsättas för våld eller hot, arbeta ensam eller ha för stor arbetsmängd är också riskfaktorer liksom tungt, ensidigt och repetitiv arbete. Sådana faktorer är speciellt allvarliga för din personal när de kommer till en ny arbetsplats – att vara ny på jobbet är alltid en risk som kan leda till skador.

När du har identifierat eventuella risker i kundföretagets arbetsmiljö ska riskerna värderas utifrån om de är allvarliga eller inte. Ni ska även ta fram en handlingsplan för åtgärder ni eventuellt inte kan genomföra med en gång. Kom ihåg att riskbedömningar och handlingsplaner alltid ska dokumenteras. Du kan samarbeta med kunden och göra undersökningen och riskbedömningen tillsammans. Om kunden redan har gjort detta arbete är det viktigt att du får ta del av resultatet så att du som ansvarig arbetsgivare kan försäkra er om att alla risker verkligen identifierats och tagits om hand. 

Till din hjälp finns ett antal checklistor.

Prevent har även tagit fram en mobilapp som gör det enklare att genomföra riskbedömningar, med möjlighet att både upprätta och dokumentera handlingsplaner. 

Checklistor hos Prevent, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Som arbetsgivare är du skyldig att se till att din personal får de skyddskläder som arbetsuppgiften kräver. När du skriver ett avtal med en kundarbetsplats måste ni komma överens om vem av er som ska förse din personal med de skyddskläder som krävs.

Din personal behöver få tydlig information om vad som ingår i arbetsuppgifterna innan en ny uthyrningsperiod påbörjas. Vad ska de göra hos kunden? Hur, när och var ska arbetsuppgifterna utföras? En tydlig information om vad som ingår i arbetsuppgifterna minskar risken för skador.

De bemanningsanställda också ett eget ansvar. De måste följa de instruktioner som finns på kundföretaget och använda eventuell skyddsutrustning. Det är även viktigt att de meddelar dig om kunden ger dem en ofullständig introduktion eller om de inte förstår informationen.

Hänvisa gärna din personal till våra sidor om bemanningsanställda. Där finns information om deras rättigheter och skyldigheter och vad de bör tänka på när de arbetar ute hos kunden.

Bemanningsanställdas deltagande i arbetsmiljöarbetet

För att undvika att din personal plötsligt får arbetsuppgifter som de inte är förberedda på, eller har kompetens för att utföra, bör du ha en dialog med kundföretaget redan innan anställningen påbörjas om hur man ska hantera sådana situationer. Det kan vara svårt för den som är bemanningsanställd att själv säga nej när det plötsligt behövs en extra hand. Gör därför klart för kundföretaget om vad som gäller innan en uthyrningsperiod påbörjas.

Enligt Arbetsmiljölagen ska alla nya arbetsuppgifter riskbedömas. I värsta fall har personen inte tillräcklig kompetens eller kunskap för att utföra momentet på ett säkert sätt. Uppmana din uthyrda personal att de kontaktar dig direkt om de plötsligt får nya arbetsuppgifter.

Under den period som du hyr ut personal – tänk på det här

Du ansvarar för att din uthyrda personal får en god introduktion. Oavsett kompetens, ålder eller erfarenhet är bemanningsanställda ofta nya på sin arbetsplats och därmed extra utsatta för risker och skador. En god introduktion, tid för inlärning och en tydlig information om arbetsuppgifterna och om de risker som finns minskar risken för arbetsskador. Både du som arbetsgivare och ditt kundföretag har ett stort ansvar i att introducera och ge den bemanningsanställda det stöd som behövs.

Säkerhetsställ att din uthyrda personal får en god introduktion med information om

 • arbetsuppgifterna och hur personen ska utföra dessa
 • manualer, checklistor och andra skriftliga instruktioner som behövs i arbetet
 • vilka olycksrisker som finns i arbetet och hur man kan skydda sig mot dessa
 • vilken eventuell personlig skyddsutrustning som finns och om hur man använder den
 • hur eventuella verktyg, maskiner och annan utrustning fungerar
 • var brand- och första-hjälpen-utrustning finns, samt hur larmrutiner fungerar.

Det är även viktigt att den anställda får information om

 • de allmänna rutinerna på arbetsplatsen, lokaler, fikatider och lunchställen samt övrigt som underlättar för den att känna sig delaktig
 • vem den ska vända sig till med frågor om arbetsmiljön
 • vilka som är närmaste chefer och eventuella handledare. Du ska även ge information om skyddsombud och fackliga företrädare.

Om din personal talar ett annat språk än svenska måste du försäkra dig om att personen får instruktioner på ett språk som hen förstår. Ingår det riskfyllda arbetsuppgifter måste även instruktionerna vara skriftliga och utformade på ett sätt så att personen förstår, oavsett vilket språk hen talar. Det är även viktigt att du följer upp introduktionen och att denna har skett på ett korrekt sätt.

Det kan ta tid att lära sig en ny arbetsuppgift om maskiner och rutiner är annorlunda än på tidigare arbetsplatser. Se till att din personal får tid att lära sig arbetsuppgifterna ordentligt så minskas risken för skador.

Som bemanningsanställd är man sårbar då man arbetar på en annan arbetsplats än hos sin arbetsgivare. Det kan vara svårt informera kundföretaget om missförhållanden, risker, bristande introduktion eller säga nej om man plötsligt blir tilldelad nya arbetsuppgifter. Regelbunden kontakt och avstämning är viktigt för din personals arbetsmiljö, men också för att arbetet ska fungera bra och motsvara kundens förväntningar.

Konsultchefen på ditt företag har därför en viktig roll. Denne ska stötta din uthyrda personal och de bör ha en kontinuerlig kontakt under hela uthyrningsperioden. Det är viktigt att din personal vill och vågar berätta om eventuella arbetsmiljöproblem. Konsultchefen behöver vara tydlig med att personalen inte ska behöva utsättas för risker eller plötsligt bli tilldelade arbetsuppgifter som de inte har behörighet eller kompetens för att utföra. Om något av detta sker måste personalen meddela konsultchefen. Detta är speciellt viktigt i de fall du inte har kunnat skaffa dig en tillräckligt ingående bild av kundföretagets arbetsmiljöarbete.

Konsultchefen är oftast den som ska kontrollera att din personal har en bra arbetsmiljö hos kunden. Konsultcheferna ska därför ha grundläggande kunskap om arbetsmiljö och vilket specifikt ansvar bemanningsföretag respektive för kundföretag har. Det är viktigt att konsultchefen besöker kundföretaget under uthyrningsperioden för att där få en uppfattning om din personals situation. Se till att det finns rutiner för att upptäcka om någon av din personal har en orimligt dålig arbetsmiljö samt ha tydliga riktlinjer för hur man ska hantera risker och brister.

Exempel på saker konsultchefen ska kontrollera är:

 • Vet din personal vem de kan vända sig till på kundföretaget med frågor om arbetsmiljö?
 • Har din personal fått en bra introduktion?
 • Finns det rutiner för första hjälpen och krisstöd?
 • Hur är arbetstiderna?
 • Hur är arbetsbelastningen?
 • Hur är tillgången till personalutrymmen?
 • Hur är tillgången till arbetsgemenskap?

Kom ihåg att de eventuella brister som upptäcks ska dokumenteras och en handlingsplan upprättas.

Prevent har en checklista för Bemanning och uthyrning. Använd gärna den till hjälp.

Prevents checklistor, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Riskbedömning och handlingsplaner ska alltid dokumenteras. Verksamheter som har fler än nio anställda är skyldiga att även dokumentera arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och uppföljning.

Alla brister och risker i din personals arbetsmiljö måste åtgärdas. Om du inte åtgärdar de kan Arbetsmiljöverket förbjuda dig att utföra vissa moment i din verksamhet. Du kan också få krav på dig att genomföra särskilda åtgärder, ett så kallat föreläggande, för att minska riskerna. Detta kan även kombineras med vite, vilket innebär att den som inte följer föreläggandet kan tvingas betala en summa pengar.

Enligt Arbetsmiljölagen ska alla nya arbetsuppgifter riskbedömas. Om det uppstår tillfälliga eller nya arbetsuppgifter, eller behov av omfördelning av arbetskraften, ska kundföretaget alltid först kontakta dig. Uppmana även din personal att kontakta dig direkt om de plötsligt får nya arbetsuppgifter. I värsta fall har den bemanningsanställda inte tillräcklig kompetens eller kunskap för att utföra momentet på ett säkert sätt.

Om din personal råkar ut för en allvarlig skada eller olycka ska du anmäla den till oss. Det gäller även oönskade händelser eller situationer som hade kunnat leda till ett olycksfall, så kallade tillbud. Se därför till att skapa rutiner för rapportering mellan dig och dina kunder så att du får information om när allvarliga sjukdomar, olycksfall eller tillbud inträffat.

Uppmana även din personal att kontakta konsultchefen om det inträffar någon incident. Använd gärna vårt block ”Rapportera tillbuden”(ADI 307) för att ta reda på vilka tillbud som händer i verksamheten. Blocket finns att beställa på vår webbplats.

Anmäl arbetsskada, öppnas i nytt fönster

Rapportera tillbuden (ADI 307)

Enligt Arbetsmiljölagen ska alla nya arbetsuppgifter riskbedömas. Om det uppstår tillfälliga eller nya arbetsuppgifter, eller behov av omfördelning av arbetskraften, ska kundföretaget alltid först kontakta dig. Uppmana även din personal att kontakta dig direkt om de plötsligt får nya arbetsuppgifter. I värsta fall har den bemanningsanställda inte tillräcklig kompetens eller kunskap för att utföra momentet på ett säkert sätt.

En arbetsplats med fler än fem anställda ska ha ett skyddsombud. Ert skyddsombud får även företräda din personal hos kunden. Skyddsombudet har då rätt att komma in på arbetsplatsen. Ni ansvarar för att skyddsombudet får tillgång till det material som personen behöver för att kunna sköta sitt uppdrag. Om kundföretaget har ett skyddsombud får den personen även företräda din personal.

Efter att du hyr ut personal – tänk på det här

För att kunna dra erfarenheter av uthyrningsperioden, både av kundföretaget som arbetsplats och av matchningen mellan din personal och kundföretaget är det viktigt att man utvärderar och sammanställer erfarenheterna. Fanns det några problem med den fysiska eller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? Har dessa blivit åtgärdade? Matchade din uthyrda personals kompetens kundens behov?

Senast uppdaterad 2022-06-16