Smittrisker i arbetsmiljön

På den här sidan finns information om smittrisker ur ett arbetsmiljöperspektiv och hur man ska förebygga riskerna. Du får också information om de regler som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Smittrisker (AFS 2018:4). Sidan vänder sig till dig som är arbetsgivare, ensamföretagare och arbetstagare.

Bild på sköterska som tar blodprov på patient

När mikroorganismer som virus och bakterier förekommer på arbetsplatser kan de ge olika hälsoproblem, som infektionssjukdomar eller infekterade sår. Det går ofta att förebygga sådan ohälsa genom att helt avlägsna risken. Om det inte går ska man se till att det finns lämpliga skyddsåtgärder.

Var finns det smittrisk?

På praktiskt taget alla arbetsplatser finns det risk för att bli smittad av vanliga smittämnen, till exempel olika förkylningsvirus. Normalt ingår det inte i arbetsgivarens ansvar att utreda och bedöma riskerna för att arbetstagare smittas av vanliga förkylningsvirus. Det är i stället när arbetsuppgifterna innebär nära kontakt med människor som man särskilt behöver beakta och förebygga sådana smittrisker, till exempel inom förskola och inom vård och omsorg.

Exempel på arbetsplatser där det är vanligt att smittrisker förekommer i arbetsmiljön:

  • sjukhusavdelningar – smitta från patienter eller omgivningen
  • sjukhuslaboratorier – smitta från patientprover
  • veterinärverksamhet och djurvård – smitta från djuren (zoonoser)
  • förskolor – smitta från barnen
  • lantbruk – smitta från djuren eller där djur har vistats (zoonoser)
  • särskilda boenden (SÄBO), hemtjänst – smitta från brukare/boende
  • avloppsanläggningar – smitta från avloppsvattnet
  • utomhusarbetsplatser – smitta från djur eller deras avföring eller från insekter och spindeldjur.

Ämnesrelaterade sidor om mikrobiologiska arbetsmiljörisker

Andra mikroorganismer som inte är smittämnen, till exempel mögel, kan också orsaka problem i arbetsmiljön. Du hittar mer information om sådana mikrobiologiska arbetsmiljörisker på sidan om Mögel, organiskt damm, toxiner och andra mikrobiologiska arbetsmiljörisker.

Mögel, organiskt damm, toxiner och andra mikrobiologiska arbetsmiljörisker

Arbete som innebär att man avsiktligt odlar, anrikar eller förvarar smittämnen medför andra krav på skyddsåtgärder och ibland tillstånd för verksamheten. Du hittar mer information om det på sidan om Användning av mikroorganismer.

Användning av mikroorganismer

Det finns också en sida som handlar om genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM).

Innesluten användning av GMM

Definit­ionen av GMM finns i förordningen om innesluten användning av genetiskt modifierade org­anismer (2000:271) och lyder: ”en mikroorganism vars genetiska material har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller naturlig rekombination”.

Förordning (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer, Riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Omslagsbild. AFS 2018:4, Smittrisker.
God hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare. Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta är en viktig del i de nya föreskrifterna.
Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Senast uppdaterad 2020-05-19