Undvik farliga reaktioner - 35 §

Undvik situationer som kan ge upphov till farliga kemiska reaktioner eller att oönskade kemiska riskkällor bildas.

Undvik farliga reaktioner 

Exempel på farlig kemisk reaktion

Den giftiga gasen svavelväte bildas då en sulfid och en syra blandas. Detta har orsakat dödsfall.

När ett medel som innehåller hypoklorit blandas med en syra utvecklas klorgas som är giftig. Dessa medel används vid vattenrening för simbassänger.

En kemisk produkt kan bli farligare

Under användningen av en kemisk produkt kan den förorenas eller förändras så att produkten blir en kemisk riskkälla, till exempel kan oljor och skärvätskor förändras under användningen.

Tillsatser som ska förhindra reaktioner eller hälsofaror förlorar ofta sin effekt efter en tid. Cement har till exempel en tillsats för att minska risker för kromallergi vars effekt minskar med tiden.

Läs säkerhetsdatabladet

Leverantörens säkerhetsdatablad ska beskriva vilka förhållanden som bör undvikas, med vilka ämnen eller material som en farlig situation kan uppstå och vilka farliga sönderdelningsprodukter som kan bildas vid användning, lagring, spill och upphettning.

Uppskalning

Det är viktigt att tänka på att det kan bli en kraftig temperaturökning, överhettning och okontrollerad reaktion då en kemisk process eller blandning av två ämnen utförs i större skala. Kylning kan behövas.

Undvik sönderdelning eller polymerisation

Vissa ämnen, till exempel trikloretylen, peroxider och metylenklorid, kan sönderdelas. Undvik okontrollerad sönderdelning eller polymerisation genom att hantera kemiska riskkällor som utgörs av kemiskt instabila ämnen så att sådana situationer inte uppstår.

Föroreningar, rost eller andra beläggningar, liksom ljus och värme, kan sätta igång en okontrollerad reaktion.

Använd stabiliseringsmedel och följ leverantörens rekommendationer om lämplig analysmetod, provtagning och tillsättning av stabiliseringsmedel. En journal över datum för kontroll, kontrollresultat och de eventuella åtgärder som vidtagits behöver föras.

Fukt eller flegmatiseringsmedel mot explosion

Vissa explosiva ämnen och organiska peroxider kan hanteras säkrare om de är fuktade eller har stabiliserats genom tillsats av flegmatiseringsmedel.

Farliga reaktioner och riskkällor som bildas - 35 §

Det finns regler om explosiva och brandreaktiva varor i de föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för.

Exempelvis finns regler om väteperoxid, organiska peroxider och ammoniumnitrat som bland annat innehåller krav på tillstånd.

Exempel på farliga reaktioner

Inverkan av värme eller strålning

  • Härdplaster, till exempel uretanplast, kan sönderdelas och bilda luftföroreningar vid upphettning.
  • Häftig reaktion, till exempel polymerisation av styren, kan initieras av värme eller elektromagnetisk strålning.
  • Bildning av bland annat fosgen och väteklorid när klorerade kolväten utsätts för mycket hög temperatur, till exempel öppen låga eller het yta.
  • Självantändning och risk för explosion vid uppvärmning av en organisk peroxid.

Vid kontakt mellan olika kemiska ämnen

  • Utveckling av giftiga gaser, till exempel kan den giftiga gasen svavelväte bildas vid kontakt mellan en sulfid och en syra, eller klorgas bildas när en hypokloritlösning kommer i kontakt med en syra eller ett surt rengöringsmedel.
  • Flyktiga cancerframkallande nitrosaminer kan bildas vid blandning av en aromatisk nitrosamin och en sekundär alifatisk amin eller ett ämne som kan bilda en sekundär alifatisk amin. N-Nitrosodimetylamin är en sådan cancerframkallande nitrosamin.
  • Utveckling av vätgas som är en mycket brandfarlig gas med stort explosionsområde. Detta sker till exempel då vissa metaller, till exempel zink, reagerar med syror eller då natrium reagerar med vatten eller fuktig luft.
  • En häftig reaktion kan uppstå då ett kraftigt oxiderande ämne reagerar med ett lätt oxiderbart ämne, till exempel då kaliumpermanganat kommer i kontakt med etanol.
  • En häftig reaktion, med värmeutveckling, kokning och stänk, kan även ske om vatten hälls i en koncentrerad syra.
  • Ett okontrollerbart sprängämne, TACP (tricykloperoxid), kan bildas vid blandning av aceton och peroxider.

Okontrollerad sönderdelning

Trikloretylen, perkloretylen, 1,1,1-trikloretan och metylenklorid är exempel på ämnen som kan sönderdelas okontrollerat. Dessa lösningsmedel levereras normalt med stabiliseringsmedel.

Stabiliseringsmedlen förbrukas under användningen och på grund av inverkan från ljus. Följden blir i första hand en ökad sönderdelning så att lösningsmedlet blir allt surare och risk uppstår för korrosionsskador på utrustning.

Om vissa metaller, främst zink, aluminium eller andra lättmetaller, finns närvarande sker sönderdelningen ännu snabbare.

Okontrollerade reaktioner har vid ett flertal tillfällen inträffat i metallavfettningsbad innehållande trikloretylen på grund av för låg halt stabiliseringsmedel. Reaktionen sker under så kraftig värmeutveckling att lösningsmedlet kokar bort och stora mängder hälsofarlig gas och rök bildas.

Etylenoxid kan polymerisera okontrollerat

Kondenserad etylenoxid är ett exempel på en kemisk produkt som kan polymerisera under stark värmeutveckling. Rost och även många andra kemiska ämnen katalyserar reaktionen.

Temperaturstegring kan medföra förångning och risk för explosiv sönderdelning. Skydd mot temperaturstegring kan utgöras av isolering eller en vattensprinkler som förmår att kyla kärlet.

Kärlet kan också placera ens i vattenfylld bassäng. Används vatten som kylning och ämnet är vattenlösligt minskas också riskerna vid läckage.

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från mjöldamm till kemiska gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 olika ämnen.
Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter

Senast uppdaterad 2020-05-19