Ansvar vid hantering av asbest

Här hittar du information om de aktörer som har ansvar för att en byggarbetsplats ska bli en säker arbetsplats vid hantering av asbest.
Asbestsanering

Ansvariga för en säker byggarbetsplats vid hantering av asbest:

 • byggherre, den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete
 • projektörer
 • BAS-P (Byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering vid byggnationer) och
 • BAS-U (Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av byggnadsarbetet).

De ska se till att en undersökning och eventuell provtagning görs för att upptäcka om asbest förekommer, samt att vidta åtgärder för att minska riskerna. Du kan också läsa mer om deras ansvar och uppgifter på våra sidor om byggnads- och anläggningsarbete.

Byggnads- och anläggningsarbete

Tillstånd krävs för att arbeta med asbest

Föreskrifterna om asbest (AFS 2006:1) gäller alla verksamheter där det finns risk för exponering av asbest och asbesthaltigt damm. För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter

På vår sida om tillstånd, anmälan och blanketter för asbest kan du ansöka om tillstånd för att hantera asbest.

Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

Byggherrens ansvar

Som byggherre har du det yttersta ansvaret för att undersöka om det kan förekomma asbest i en fastighet där du planerar att riva eller renovera. Byggherren ska i ett tidigt skede klarlägga om det finns asbesthaltigt material som kommer att rivas, bearbetas eller hanteras på annat sätt.

Information om vilka byggnadsmaterial som finns i fastigheten kan du som byggherre hämta från gamla ritningar. Om du är det minsta osäker på om ett material innehåller asbest ska alltid ett asbestprov tas. Provet skickas sedan till ett laboratorium med specialkompetens för asbestanalys för att klarlägga om materialet innehåller asbest. Den undersökning som byggherren gör innan byggstart ska dokumenteras och finnas med som underlag till projektet.

Du kan läsa mer om undersökning och provtagning av asbest på vår sida om förebyggande arbete med asbest.

Förebyggande arbete med asbest

Undersök förekomst av asbest innan upphandlingen

För att inte få oväntade kostnader är det lämpligt att göra undersökningen, provtagningen och analysen innan du upphandlar vilken rivningsentreprenör som du kommer att använda. Då kan du ha med uppgifterna om asbestförekomst i själva anbudsförfrågan. (Se § 5b i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3)

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Byggarbetsmiljösamordnarens ansvar

Det finns två typer av byggarbetsmiljösamordnare: BAS-P och BAS-U. Här kan du läsa om deras respektive ansvarsområden. 

Byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering (BAS-P)

Byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering (BAS-P) ansvarar för att arbetsmiljöplanen innehåller information om var i byggnaden det finns asbesthaltigt material. När man gjort en undersökning om asbestförekomst kan den bifogas till arbetsmiljöplanen.

Arbetsmiljöplan

När man planerar att riva i en byggnad, en del av eller en hel byggnad ska man – så långt det är möjligt – riva asbesthaltigt material först, innan annan rivning görs.

Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet (BAS-U)

Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet (BAS-U) ska förvissa sig om att det finns en inventering över hälsofarligt material i fastigheten, om det inte finns ska BAS-U vända sig till fastighetsägaren och begära att en sådan utförs innan arbete påbörjas. Man får inte påbörja rivningsarbetet innan man har klargjort om det finns hälsofarliga material i byggnaden.

BAS-U ska också komplettera arbetsmiljöplanen med vad som ska rivas eller bearbetas och hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt. Det är lämpligt att bifoga de objektsanpassade hanterings- och skyddsinstruktionerna som saneringsföretaget ska ha upprättat.

Arbetsmiljöplan

Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet (BAS-U) ska även:

 • kontrollera att det företag som ska riva eller bearbeta asbesthaltigt material har ett giltigt tillstånd av Arbetsmiljöverket
 • kontrollera att de personer som ska riva eller bearbeta asbesthaltigt material är behöriga genom att kontrollera att de har giltiga utbildnings- och tjänstbarhetsintyg
 • kontrollera att arbetsledaren för sanerarna har ett giltigt utbildningsintyg
 • begära in hanterings- och skyddsinstruktioner som är anpassade efter det aktuella arbetet
 • se till att området där man ska arbeta är avspärrat och att det finns uppsatta varningsskyltar 
 • informera övriga entreprenörer om det arbete som ska utföras
 • informera eventuella berörda hyresgäster om arbetet
 • kontrollera var man ska förvara asbestavfall och att en eventuell container är märkt med varningsskylt
 • kontrollera att saneringsföretaget följer de objektsanpassade hanterings- och skyddsinstruktioner som är framtagna
 • avsyna området tillsammans med arbetsledaren när sanering och efterventilering är klar, innan man släpper in andra entreprenörer.

Föreskrifterna om asbest (AFS 2006:1) gäller varje verksamhet där risk finns för exponering av asbest och asbesthaltigt damm. 

Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter

Arbetsgivarens ansvar

För att få arbeta med asbesthaltigt material ska ett företag ha tillstånd från Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren ansvarar för att de arbetstagare som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material har genomgått en giltig utbildning. Utbildningen ska innehålla bland annat asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder och avfallshanterings- och saneringsåtgärder.

Arbete med asbest kan vara till exempel rivning, bearbetning eller annan hantering av asbesthaltigt material, bland annat vid arbete på laboratorium med asbestanalyser.

Arbetsgivaren ska även se till att de arbetstagare som ska arbeta med rivning av asbest eller asbesthaltigt material har genomgått medicinska kontroller och har giltiga tjänstbarhetsintyg. Du hittar mer information i våra föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet.

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter

Arbetsgivaren ska också

 • skriva objektsanpassade hanterings- och skyddsinstruktioner och se till att arbetstagarna följer dem
 • skicka in en anmälan om rivning av asbest eller asbesthaltigt material till Arbetsmiljöverket innan rivningen börjar
 • lämna uppgifter till BAS-U (byggarbetsmiljösamordnaren) om hur rivningsarbetet ska utföras på ett säkert sätt. Lämpligt är att arbetsgivaren går igenom de objektsanpassade hanterings- och skyddsinstruktionerna tillsammans med BAS-U.

På vår sida om tillstånd, anmälan och blanketter för asbest hittar du information om hur du skickar in en anmälan om rivning av asbest.

Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

Du kan läsa mer om arbetsgivarens ansvar i våra föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-01-14