Ansvar vid hantering av asbest

Här hittar du information om de aktörer som har ansvar för att en byggarbetsplats ska bli en säker arbetsplats vid hantering av asbest.

Asbestsanering

Ansvariga för en säker byggarbetsplats vid hantering av asbest är följande aktörer:

  • byggherre, den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete
  • projektörer
  • BAS-P (Byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering vid byggnationer)
  • BAS-U (Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av byggnadsarbetet)
  • arbetsgivare

De ska se till att en undersökning och eventuell provtagning görs för att upptäcka om asbest förekommer, samt att vidta åtgärder för att minska riskerna. Det ska finnas en inventering över hälsofarliga material i fastigheten. Det är viktigt att klarlägga var i byggnaden som det finns asbesthaltigt material. Om minsta osäkerhet finns om ett material innehåller asbest ska alltid ett asbestprov tas. Ett sådant prov skickas till ett laboratorium med specialkompetens för asbestanalys för att klarlägga om materialet innehåller asbest. Rivningsarbete får inte påbörjas innan man har klargjort om det finns hälsofarliga material i byggnaden. När man planerar att riva i en byggnad, en del av eller en hel byggnad ska man – så långt det är möjligt – riva asbesthaltigt material först, innan annan rivning görs. Rivning av asbesthaltigt material kräver tillstånd från Arbetsmiljöverket. Områden där rivning av asbest sker ska vara avspärrade och det ska finnas uppsatta varningsskyltar. Du kan läsa mer om de olika aktörernas ansvar och uppgifter på våra sidor om byggnads- och anläggningsarbete.

Byggnads- och anläggningsarbete

Du kan läsa mer om undersökning och provtagning av asbest på vår sida om förebyggande arbete med asbest.

Förebyggande arbete med asbest

Tillstånd krävs för att arbeta med asbest

Föreskrifterna om asbest (AFS 2006:1) gäller alla verksamheter där det finns risk för exponering av asbest och asbesthaltigt damm. För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter

På vår sida om tillstånd, anmälan och blanketter för asbest kan du ansöka om tillstånd för att hantera asbest.

Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

Arbetsgivarens ansvar

För att få arbeta med asbesthaltigt material ska ett företag ha tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Arbete med asbest kan vara till exempel rivning, bearbetning eller annan hantering av asbesthaltigt material, till exempel arbete på laboratorium med asbestanalyser.

Arbetsgivaren ansvarar för att de arbetstagare som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material har genomgått en giltig utbildning.

Arbetsgivaren ska även se till att de arbetstagare som ska arbeta med rivning av asbest eller asbesthaltigt material har genomgått medicinska kontroller och har giltiga tjänstbarhetsintyg. Du hittar mer information i våra föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet.

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter

Arbetsgivaren ska också

  • skriva objektsanpassade hanterings- och skyddsinstruktioner och se till att arbetstagarna följer dem
  • skicka in en anmälan om rivning av asbest eller asbesthaltigt material till Arbetsmiljöverket innan rivningen börjar
  • lämna uppgifter till BAS-U (byggarbetsmiljösamordnaren) om hur rivningsarbetet ska utföras på ett säkert sätt. Det är lämpligt att arbetsgivaren går igenom de objektsanpassade hanterings- och skyddsinstruktionerna tillsammans med BAS-U.

På vår sida om tillstånd, anmälan och blanketter för asbest hittar du information om hur du skickar in en anmälan om rivning av asbest.

Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

Du kan läsa mer om arbetsgivarens ansvar i våra föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-05-17