Visselblås – produktsäkerhet och produktöverensstämmelse

Här kan du läsa om hur du rapporterar till Arbetsmiljöverket om missförhållanden inom området för produktsäkerhet och produktöverensstämmelse. Till oss kan du även rapportera om missförhållanden inom områden som ännu ingen annan behörig myndighet ansvarar för.

Rapportering om överträdelser av EU-rätten

Från och med 17 juli 2022 kan du rapportera om missförhållanden som omfattas av EU-lagstiftning och som omfattas av vår tillsyn, det vill säga produktsäkerhet och produktöverensstämmelse, som du fått kännedom om i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Arbetsmiljöverket är en av flera behöriga myndigheter som ska inrätta externa rapporteringskanaler, så kallade visselblåsarfunktioner. Från och med den 17 juli 2022 tar vi emot, följer upp och lämnar återkoppling på rapporter om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar. Vi ska även ta emot rapporter om missförhållanden rörande viss EU-lagstiftning som ingen annan myndighet ansvarar för.

Till oss kan du rapportera skriftligt och muntligt. Du kan också boka ett möte. Mer information om hur hittar du längre ner på denna sida.

För rapportering av överträdelser av EU-rätten på andra områden finns externa rapporteringskanaler hos andra myndigheter. Du hittar en lista över myndigheterna här:

Lista över myndigheter med ansvar enligt ansvarsområde enligt förordning 2021:949

Vilka missförhållanden kan du rapportera om till Arbetsmiljöverket?

Du kan rapportera om missförhållanden som har med produktsäkerhet och produktöverensstämmelse att göra inom områden som omfattas av Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar. Dessa områden är följande:

 • Tryckbärande anordningar.
 • Personlig skyddsutrustning.
 • Enkla tryckkärl.
 • Utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar.
 • Maskiner.

Till Arbetsmiljöverket kan du även rapportera om missförhållanden inom områden där en EU-rättsakt är tillämplig men där det ännu inte pekats ut någon behörig myndighet för området.

Lista över vilka EU-rättsakter som avses finns i bilaga 1 till direktiv 2019/1937.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, öppnas i nytt fönster

Rapportera om andra typer av missförhållanden

Vill du rapportera om missförhållanden inom andra områden eller tipsa oss om arbetsmiljöproblem på din egen eller någon annans arbetsplats? Använd något av alternativen på vår sida Kontakta oss.

Kontakta oss

Vem kan rapportera om missförhållanden?

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den. Personen ska också tillhöra någon av följande personkategorier:

 • arbetstagare, personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
 • personer som söker eller utför volontärarbete
 • personer som söker eller fullgör praktik
 • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll eller ledning
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
 • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
 • aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, eller personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Du kan välja att vara anonym

Du behöver inte ange ditt namn eller några andra person- eller kontaktuppgifter i din rapport om du inte vill. För oss är det dock ofta värdefullt att kunna komma i kontakt med den som rapporterat för att ställa följdfrågor eller om din rapport behöver kompletteras.

Det här kan din rapport innehålla

En rapport kan innehålla:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter (frivilligt). Du kan välja att vara anonym men om vi inte har dina kontaktuppgifter kan vi inte kontakta dig för eventuell komplettering. Du kan inte heller få återkoppling i hur det går i ditt ärende.
 • En så tydlig beskrivning som möjligt av missförhållandet. Till exempel vilken brist i produktsäkerheten eller produktöverensstämmelsen är det fråga om och vilken produkt det gäller.
 • Var och när har missförhållandet hänt.
 • Namn på inblandat företag eller organisation.
 • Eventuella underlag, till exempel dokumentation av missförhållandet.

Så lämnar du in din rapport

Post

Du kan skicka din rapport till oss på följande adress: 

Arbetsmiljöverket

Att: ER

Box 9082

171 09 Solna

Telefonsamtal

Du kan ringa oss på onsdagar klockan 9.00–11.00 på telefonnummer 010-730 99 30. 

Du kan själv välja att ringa med dolt nummer om du vill att ditt telefonnummer inte ska synas.

Boka ett besök

Du kan rapportera om missförhållanden genom att besöka oss vid vårt huvudkontor i Solna. Ett sådant besök behöver bokas i förväg. Kontakta oss på telefonnumret ovan för att boka ett besök.

Vi kommer att se över hur du kan visselblåsa till oss i framtiden. Av sekretesskäl hänvisar vi för närvarande till telefon, brev eller ett möte.

Offentlighet och sekretess

Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet. Det innebär att rapporter och handlingar som kommer in via den externa rapporteringskanalen betraktas som allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Identitet hos den som rapporterar om missförhållanden skyddas dock med absolut sekretess. Det innebär att vi inte får lämna ut uppgifter som kan innebära att det går att identifiera vem som rapporterat om ett missförhållande. Om du har uppgett dina person- eller kontaktuppgifter i din rapport skyddas din identitet ändå enligt offentlighets- och sekretesslagen, utom ifall din anmälan leder till rättegång i domstol.

Personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter:

Behandling av personuppgifter hos Arbetsmiljöverket

Förutsättningar för att omfattas av skydd

För att omfattas av skydd enligt visselblåsarlagen ska du uppfylla förutsättningarna under rubriken Vem kan rapportera om missförhållanden? Missförhållandet som du vill rapportera om får inte heller handla om försvarshemligheter eller liknande.

Ansvarsfrihet

Lagen gäller inte vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen eller information som rör nationell säkerhet i verksamhet hos en myndighet inom försvars- och säkerhetsområdet. En rapport om missförhållanden ska ske i god tro och får inte ske i syfte att misskreditera någon, eller för egen vinning.

En rapporterande person får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt. Det gäller under förutsättning att personen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.

Ansvarsfriheten innebär att den rapporterande personen inte får hållas ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt. Ansvarsfriheten kan också gälla vid inhämtande av information, förutsatt att det inte innebär ett lagbrott.

Förbud mot hindrande åtgärder och repressalier

I lagen finns ett skydd mot repressalier för den som väljer att rapportera. Skyddet ska säkerställa att den som rapporterar inte straffas eller utsätts för repressalier av den som är verksamhetsutövare. Skyddet kan också utsträckas till andra personer så att ingen närstående till rapportören straffas av till exempel en arbetsgivare, om denne är någon annan än den som rapporten avser.

Som repressalier räknas till exempel avstängning, permittering, lönesänkning, reprimand, diskriminering eller utfrysning.

Den som har utsatts för repressalier på grund av att ha rapporterat om ett missförhållande kan ha rätt till skadestånd. Om du behöver råd eller stöd kan du själv vända dig till ett juridiskt ombud.

Meddelarfrihet, anskaffarfrihet och efterforskningsförbud

Den nya lagen ska komplettera det skydd som redan finns och förändrar inte skyddet enligt grundlagarna. Detta innebär bland annat att meddelarfriheten (offentligt anställda och vissa privat anställda inom till exempel vård, skola och omsorg har också ett omfattande grundlagsskydd att lämna uppgifter till media i publiceringssyfte) kommer att löpa parallellt med den nya lagen för att skydda visselblåsare. Det kommer alltså även fortsättningsvis att vara möjligt för offentligt anställda att i publiceringssyfte gå direkt till journalister med uppgifter om exempelvis oegentligheter.

Arbetsmiljöverket kan ge råd och stöd till dig som överväger att rapportera

Om du överväger att rapportera om missförhållanden och är i behov av ytterligare råd eller stöd kan du kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. Du kan vara anonym.

Senast uppdaterad 2023-07-13