Privatpersoners hantering av asbest

Arbetsmiljöverkets regler riktar sig till företag och gäller enbart yrkesmässig hantering av asbest. Reglerna gäller därför inte privatpersoner som hanterar asbesthaltigt material. Vi rekommenderar dock att man för sin egen och sina anhörigas säkerhet följer verkets regler om hur man hanterar asbest på ett säkert sätt.

Asbestsanering

Hur ska jag hantera asbesthaltigt material?

Att hantera asbest är farligt. Arbetsmiljöverkets regler, som är framtagna för att begränsa riskerna med att hantera asbest, kan även användas av privatpersoner. Reglerna beskriver metoder för att arbeta säkert med asbesthaltiga material. För att minimera riskerna för sig själv och sina anhöriga rekommenderar vi att man använder dessa metoder även som privatperson.

Det innebär till exempel att eternitskivor på tak och fasader först ska vattenbegjutas och sedan tas ned så hela som möjligt, samt att halvmask med P3-filter, skyddshandskar och skyddskläder av engångstyp används.

Se vidare under rubriken ”Förebyggande – så här ska man arbeta”

Förebyggande arbete med asbest

Material där asbest förekommer i bunden form dammar normalt inte nämnvärt så länge som man inte bearbetar eller river i det asbesthaltiga materialet. När man river i eller bearbetar det asbesthaltiga materialet, till exempel när man sågar, slipar, utför håltagning eller borrar, frigörs stora mängder asbestfibrer och höga asbesthalter bildas i luften. Även högtryckstvättning, tryckluftsblåsning, blästring, målarskrapning, stålborstning, rotborstning, rengöring med sotarutrustning, rengöring av ventilationssystem med mera kan frigöra asbestfibrer i riskabla halter. Asbest utgör därför en hälsorisk vid ombyggnads-, reparations- och rivningsarbete.

Om man som privatperson väljer att sanera asbest själv, innan man anlitar hantverkare, måste man förvissa sig om att saneringsarbetet är utfört på ett sådant sätt att asbestdamm inte finns kvar. Vid större saneringsarbeten eller i mer komplicerade fall rekommenderar vi att man istället anlitar ett företag som har tillstånd av Arbetsmiljöverket för att arbeta med asbest. Privatpersoner behöver inget tillstånd, det är saneringsföretaget som måste ha tillstånd och följa bestämmelserna om asbest.

Var kan asbest förekomma?

Asbest förekommer huvudsakligen i byggnader uppförda före år 1979, men asbesthaltiga material kan ibland finnas även i något yngre byggnader. Asbest kan även förekomma i äldre båtar.

I bostadshus kan asbest finnas i:

 • rörisolering
 • värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar
 • ventilationstrummor, ventilationskanaler och ventilationsaggregat 
 • asbestcementskivor (eternitskivor) på tak, fasader och balkonger, i väggar, soprum och bakom elskåp 
 • fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar
 • fönsterkitt
 • gasspisar: strålskydd på skåpsidor mot spisen
 • plastmattor och golvplattor
 • kakelfix och fog
 • golvbeläggningar
 • mattlim

Om man på egen hand ska bygga om, renovera eller riva ner material i sin bostad och är osäker på om ett material innehåller asbest eller inte, rekommenderar vi att man tar ett prov på materialet innan arbetet startar. Provet skickar man sedan in till ett laboratorium för asbestanalys. Man får då besked om materialet innehåller asbest och kan vidta egna skyddsåtgärder innan arbetet påbörjas eller välja att anlita ett saneringsföretag. 

Se vidare under sidorna:

Förebyggande arbete med asbest

Här finns asbest

Hur ska jag hantera avfall som innehåller asbest?

Avfall av asbesthaltigt material från rivning eller renovering ska man samla i täta förpackningar till exempel i plastsäckar som försluts och märks med en varningstext som innehåller ordet "Asbest". Avfallet lämnas på avfallsanläggning som tar emot asbestavfall, ibland mot särskild avgift. Kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning kan ge ytterligare upplysningar.

Annan lagstiftning om asbest som berör privatpersoner

Det finns bestämmelser om asbest i EU:s kemikalielagstiftning (Reach, bilaga XVII, punkt 6), som även gäller för privatpersoner. Det är enligt dessa bestämmelser förbjudet att tillverka, släppa ut på marknaden och att använda asbestfibrer och asbesthaltiga material. Detta förbud gäller även privatpersoner. Det innebär att ingen får sälja eller på något annat sätt överlåta asbesthaltiga material, till exempel eternitplattor som tagits ner vid rivning. När det gäller användning av asbesthaltiga material, till exempel eternitplattor, som har installerats eller tagits i bruk före den 1 januari 2005, finns ett undantag. Dessa material får användas tills det asbesthaltiga materialet slutförvaras eller tas ur bruk.

Det betyder att man inte har någon skyldighet enligt lag att ta bort byggnadsmaterial som innehåller asbestfibrer så länge som byggnadsmaterialet används. Man får alltså ha kvar och använda byggnadsmaterialet tills det slutförvaras eller tas ur bruk. Till exempel eternitskivor får alltså sitta kvar på huset tills de tas ur bruk vid till exempel rivning eller byte av fasadmaterial. Det är också tillåtet att återmontera tillfälligt nedtagna eternitskivor.

Arbetsmiljöverket rekommenderar ändå att man ersätter asbesthaltigt material, till exempel eternitskivor, med ett annat material när man renoverar eller reparerar byggnader. Detta för att minska risken för exponering vid framtida underhållsarbete och minska risken för att trampa igenom spröda eternittak.

Se lagtext i EU:s kemikalielagstiftning (Reach) på Kemikalieinspektionens webbplats

Kemikalieinspektionens webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-05-19