Tillstånd

Enligt Arbetsmiljöverkets regler krävs det tillstånd eller anmälan för arbete med vissa kemiska och biologiska ämnen som medför särskilda risker. Dessutom måste arbetsgivaren anmäla verksamheter som kan medföra risk för allvarlig kemikalieolycka.

Tillstånd och anmälan för kemiska ämnen

Här finns anvisningar för arbetsgivarens anmälan och ansökan om tillstånd för dessa områden:

Asbest

Bekämpningsmedel

Kemiska ämnen - grupp A

Kemiska ämnen - grupp B

För riskbedömning, hanterings- och skyddsinstruktioner, och produktval hänvisar vi till Vägledningen till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Vägledningen till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker

Du kan också läsa om produktval på sidan om produktval.

Produktval

Anmälan av allvarliga kemikalieolyckor

Allvarliga kemikalieolyckor ska anmälas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Mer information hittar du på den myndighetsgemensamma sidan seveso.se. Där finns det bland annat en vägledning i dessa frågor.

Sevesos webbplats

Riskbedömning av kemiska arbetsmiljöer

Undersök och bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna. Syftet med att undersöka riskerna är att avgöra vilka åtgärder som behövs för att arbetet ska kunna ske säkert.

Gör klart vad bedömningen omfattar, vilka arbetsmoment, rum, personer.

Läs mer på sidan Undersök och bedöm riskerna i vägledningen till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Undersök och bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna

Hanterings- och skyddsinstruktioner vid arbete i kemiska arbetsmiljöer

Riskbedömningen ska resultera i beslut om vilka åtgärder som ska vidtas vid hanteringen. Då ska man också fatta beslut om vilka instruktioner arbetstagarna ska få.

I bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö, asbest, bekämpningsmedel, cytostatika och härdplaster finns krav på skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner.

Läs mer om vad som ska ingå i hanterings- och skyddsinstruktioner på sidan Rutiner och instruktioner i vägledningen för föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Rutiner och hantering och skyddsinstruktioner

Val av produkt, beredningsform och arbetsmetod vid arbete i kemiska arbetsmiljöer

Vid val av produkt och arbetsmetod ska man ta hänsyn till samtliga risker för ohälsa och olycksfall som kan uppkomma vid hanteringen, inte endast de kemiska riskerna.

Byte av produkt kan medföra att man använder en annan arbetsmetod. Det är därför viktigt att bedöma riskerna hos kombinationen av metod och produkt som att till exempel väga in risker för skadliga belastningar.

Produktval

Adresser till Arbetsmiljöverket

Inspektionsavdelningen och regionkontor

Arbetsmiljöverkets huvudkontor

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-03-15