EU-arbete

EU-arbetet dominerar i Arbetsmiljöverkets insatser utanför Sverige. Det omfattar påverkansarbete, utvecklingsarbete och kunskapsspridning.

Bild på en liten EU-flagga som inte vajar i vinden

Arbetsmiljöverket och EU-arbetet

Påverkansarbetet sker främst genom deltagande i kommittéer och grupper som arbetar med att ta fram eller revidera EU-direktiv, tolkning och tillämpning av direktiv och andra övergripande policyfrågor, standardisering och marknadskontroll med mera. Utvecklingsarbetet i sin tur sker bland annat genom deltagande i projekt och annat kunskaps- och erfarenhetsutbyte med medarbetare från andra länder. Slutligen, när det gäller kunskapsspridning, så innebär den att vi sprider information om arbetsmiljöns EU- och internationella dimension i olika sammanhang, framförallt på hemmaplan.

Nordiskt samarbete

Samarbetet med våra nordiska grannar består bland annat av ett kontinuerligt samarbete om aktuella EU-frågor och andra frågor av gemensamt intresse. Vi genomför gemensamma konferenser, nätverk och andra möten. En del samarbete sker också inom ramen för det Nordiska Ministerrådet.

Nätverk om arbetsmiljöfrågor inom EU

Europeiska unionens arbetsmiljöbyrå i Bilbao är ett EU-organ som sprider information om arbetsmiljöfrågor inom framförallt EU-länderna. Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) är arbetsmiljöbyråns kontaktpunkt i Sverige och samordnar företrädare för regering, arbetsgivare och arbetstagare i ett partssammansatt nätverk, inom vilket Arbetsmiljöverket deltar. Denna treparts­struktur återfinns även i samman­sättningen av arbets­miljö­byråns styrelse och nätverks­strukturer. Arbetsmiljöbyrån anordnar årligen en EU-kampanj med ett visst arbetsmiljötema. Här i Sverige genomför Arbetsmiljöverket en tillsynskampanj på temat.

EU-kampanj 2023–2025: Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv

Kommittéer om arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket representerar Sveriges regering i Rådgivande kommittén för arbetsmiljö­frågor (Advisory Committee on Safety and Health at Work, ACSH). Kommittén är en trepart­ssammansatt kommitté som ska bistå Europeiska kommissionen med att förbereda, genomföra och utvärdera all arbets­miljö­verksamhet. Kommittén yttrar sig till exempel om förslag till nya EU-regler samt diskuterar och följer upp hur vissa EU-direktiv fungerar i medlems­staterna. Vi deltar också i de permanenta och tillfälliga arbets­grupperna under kommittén.

Arbetsmiljöverket deltar i Yrkesinspektörskommittén (Senior Labour Inspectors’ Committee, SLIC). Kommittén är en rådgivande kommitté under Europeiska kommissionen och består av högre chefer från medlemsstaternas arbetsmiljömyndigheter eller motsvarande. Kommittén behandlar frågor som rör den europeiska lagstiftningen på arbetsmiljöområdet, tillsynen av densamma samt verkar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan arbetsmiljö-myndigheter inom EU, men även med EU:s kandidatländer. Vi deltar även i de arbetsgrupper som förekommer under kommittén.

ILO får rapporter om hur regler efterlevs

Sverige är ett av de 178 länder som är medlemmar av FN-organet ILO (International Labour Organization, huvudkontor i Genève). En av ILO:s uppgifter är att utfärda konventioner och rekommendationer (regler) och flera av dessa rör Arbetsmiljöverkets kompetensområde. Med jämna tidsintervall ska rapportering lämnas till ILO om hur reglerna efterlevs. En officiell kanal för Sveriges kontakter med ILO är den svenska ILO-kommittén, som har sitt sekretariat vid Arbets­marknads­departementet. Arbetsmiljöverket har för närvarande en av de tre platserna som ledamot för regeringen i kommittén.

Senast uppdaterad 2023-07-12