Remisser från Regeringskansliet

Att låta myndigheter, organisationer och andra yttra sig över utredningsförslag är ett betydelsefullt inslag i den svenska politiska beslutsprocessen. Syftet med remissförfarandet är främst att regeringen ska få en klarare bild av de konsekvenser förslaget kan få om det genomförs.

Myndigheterna under regeringen är skyldiga att svara på departementsremisser, men kan avstå från att kommentera förslag som inte direkt berör det egna verksamhetsområdet. (Arbetsmiljöverket svarar också på ett stort antal remisser i specifika frågor, framför allt i standardiseringsärenden.)

Remissyttranden
Beteckning Titel Datum
2022/017382 Remiss -ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (SOU 2021:86) 2022-06-21
2022/033799 Remiss -Vägen till ökad tillgänglighet (SOU 2022:22) 2022-06-21
2022/011454 Remiss - Kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) förslag till förordningsändringar – del 2
2022-05-16
2022/003630 Remiss - Ny förverkligandelagstiftning
2022-03-22
2021/071678 Remiss - Vägar till ett tryggare samhälle
2022-03-22
2022/008987 Remiss - Ett förbättrat trygghetssystem för företagare -enklare och mer förutsägbart 2022-03-15
2021/074009 Remiss - Transportstyrelsens utredning om förutsättningarna för att vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B 2022-03-07
2021/070029 Remiss - av utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning - del 2 2022-02-23
2021/055240 Remiss - En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet 2021-11-02
2021/050435 Remiss - Vilja välja vård och omsorg - En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre 2021-11-02
2021/042199 Remiss - Vägen till tillgänglighet - långsiktig, strategisk och i samverkan 2021-11-02
2021/059119 Remiss- Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021-10-11
2021/055397 Remiss EU-kommissionens meddelande om etablerandet av en europeisk myndighet för krisberedskap på hälsoområdet (European Health Emergency Response Authority, Hera) 2021-10-20
2021/040541 Remiss - betänkandet Utfasningsutredningen
(SOU 2021:48)
2021-08-24
2021/027410 Remiss - Hårdare regler för nya nikotinprodukter SOU 2021:22
2021-06-22
2021/019845 Remiss - Promemoria om genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtjänster 2021-06-03
2021/015256
Remiss - Kompletterande promemoria till betänkandet SOU 2020:49 Enhetlig och effektiv marknadskontroll 2021-05-12
2021/006824 Remiss Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring SOU 2021:5 2021-04-27
2021/006976
Remiss – Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen (SOU 2020:79) 2021-04-27
2021/021734 Remiss av promemorian om fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021-04-14
2020/073186 Remiss – Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (SOU 2020:81) 2021-04-14
2020/072405 Remiss – 55 år och karensval (SOU 2020:65) 2021-04-07
2021/004885 Remiss – Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) 2021-04-07
2021/016252 Remiss - EU-kommissionens förslag till förordning om batterier Batteriförordningen 2021-03-31
2021/015256 Remiss av utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning 2021-03-30
2021/015174 Remiss - PM Förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. 2021-03-24
2020/072323 Remiss – En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74) 2021-03-09
2020/069374 Remiss: En samlad Djurhälsoreglering (SOU 2020:62) 2021-02-16
2020/068675 Remiss om Transportstyrelsens rapport -Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på och vid väg, I2020-02103 2021-02-16
2021/000290 Remiss - promemoria kompletterande bestämmelser kör- och vilotider 2021-02-16
2020/073213 Remiss - tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin 2020-02-04
2020/048270 Remissvar - Enhetlig och effektiv marknadskontroll, SOU 2020:49 2020-12-03
2020/039648 Remiss – Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38) 2020-10-08
2020/03569 Remiss – Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15) 2020-08-31
2020/06581 Remiss – Ett tydligare ansvar för hanteringen av oegentligheter inom utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet 2020-08-25
2020/02841 Remiss – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) 2020-08-21
2020/031073 Remiss - En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26) 2020-08-18
2020/029961 Remiss - Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:4) 2020-08-11
2020/026220 Remiss - Delbetänkande Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020-23) 2020-06-16
2020/019399 Remiss - Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:01) 2020-06-16
2020/032663 Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av covid-19 2020-06-03
2020/018070 Remiss – Promemoria om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer 2020-06-03
2020/018070 Remiss – Promemorian om proportionalitetsbedömning av krav på yrkeskvalifikationer 2020-06-03
2020/019164 Remiss - En utvecklad organisation för lokal statlig service, en delredovisning avseende lämpliga platser 2020-05-12
2020/018748 Remiss: Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) 2020-05-12
2019/062258 Remiss – En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6) 2020-04-28
2019/062258 Remiss – ILO:s konvention (190) och rekommendation (206) om Ending violence and harassment in the world of work 2020-01-14
2019/072377 Remiss - Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning 2020-01-14
2019/060431 Remiss - Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet 2019-12-10
2019/047593 Remiss - Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) 2019-11-19
2019/057148 Remiss - Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit 2019-10-30
2019/039290 Remiss - Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024 2019-10-27
2019/037773 Remiss - F-skattesystemet en översyn (SOU 2019:31) 2019-09-17
2019/034859 Remiss Belastningsregisterkontroll i arbetslivet-behovet av ett utökat författningsstöd (SOU 2019:19)  2019-09-16
2019/033899 Remiss - Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet 2019-09-06
2019/023712 Remiss: Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning 2019-05-29
2019/015766 Remiss: Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) 2019-05-21
 2019/17382 Remiss: Transportstyrelsens framställan om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) 2019-05-21
2019/009392 Remiss: Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) 2019-04-24
2019/014810  Remiss Kompletterande promemoria till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45) 2019-04-17
2019/003590 Remiss – Samspel för hälsa – Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (SOU 2018:80) 2019-03-19 
2018/068832 Remiss - Statskontorets rapport Kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige 2019-02-12
2019/003909 Remiss Promemoria Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit 2019-02-05
2018/060848 Remiss Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister 2018-12-13
2018/046824 Remiss – Promemorian Genomförande av student- och forskardirektivet (Ds 2018/37) 2018-11-14
2018/036920 Remiss – delbetänkande God och nära vård
(SOU 2018:39)
2018-11-13
2018/047427 Remiss - F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49) 2018-11-07
2018/038277 Remiss: Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi (Ds 2018:31) 2018-11-06
2018/053828 Remiss - Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG 2018-10-31
2018/037654 Remiss - En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) 2018-10-23
2018/034051-1 Remiss - Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37) 2018-09-26
2018/037196 Remiss: ”Behandling av personuppgifter vid myndigheten för arbetsmiljökunskap” (SOU 2018:45) 2018-09-26
2018/034998 Remiss: EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten 2018-08-28
2018/016619 Remiss: Framtidens biobanker (SOU 2018:4) 2018-06-12
2018/013302 Remiss: Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:5) 2018-05-28
2018/009624 Remiss – Promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering 2018-05-08
2018/006761 Remiss: Slutbetänkande ”Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen” (SOU 2017:101) 2018-04-13
2018/015042 Remiss - Förslag till förordning om inrättande av en europeisk arbetsmyndighet 2018-04-11
2018/007306 Remiss - Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården 2018-03-28
2018/001385 Remiss: Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017.92)  2018-03-06
2017/061114 Remiss - Departementspromemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) 2018-02-20
2017/065164 Remiss - departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64) 2018-02-13
2017/060414 Remiss: "Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet" (SOU 2017:80) 2018-02-08
2018/000017 Remiss - Förslag till EU-direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska Unionen 2018-01-15
2017/059877 Remiss - Promemoria: Behovet av anpassningar till EU:s nya förordning om förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar 2018-01-15
2017/054026 Remiss: "Marknadskontrollmyndigheter - befogenheter och sanktionsmöjligheter" (SOU 2017:69) 2018-01-10
 2017/049243 Remiss - Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63) 2017-12-18
2017/043506 Remiss: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47) 2017-11-28
2017/035875 Remiss: Integritetskommitténs slutbetänkande "Så stärker vi den personliga integriteten" (SOU 2017:52) 2017-11-08
2017/034946 Remiss: Utbildning, undervisning och ledning -reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-10-12
2017/035057 Remiss: Transportstyrelsens rapport Förares användning av kommunikationsutrustning under färd 2017-10-17
2017/022922 Remiss: Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) 2017-09-07
2017/031801 Remiss - God och nära vård (SOU 2017:53) 2017-09-19
2017/034171 Remiss: Skatteverkets promemoria Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige 2017-09-28
2017/030174 Remiss - För dig för alla (SOU 2017:40) 2017-09-28
2017/034176 Remiss - betänkande Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige, så kan avtalen genomföras. SOU 2017:58 2017-09-19
2017/033400 Remiss: Betänkandet Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) 2017-09-12
2017/033270 Remiss - Ett entreprenörsansvar i byggnads- och anläggningsbranschen (Ds 2017:30) 2017-09-12
2017/031104 Remiss - 2016 års ändringar av sjöarbetskonventionen (Maritime Labour Convention) - Analys och förslag till genomförande 2017-09-12
2017/034392 Remiss - Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25) 2017-09-12
2017/032423 Remiss - promemorian Genomförande av säsongsanställningdirektivet (Ds 2017:27) 2017-09-05
2017/022922 Remiss - Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) 2017-08-29
2017/026638 Remiss - Ny dataskyddslag (SOU 2017:39) 2017-08-31
2017/026612 Remiss - Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28) 2017-06-28
2017/023751 Remiss - Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:5) 2017-06-27
2017/021926 Remiss - Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift (Ds2017:16) 2017-06-27
2017/017694 Remiss - Promemoria gällande konventionen (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare (Ds 2017:10) 2017-06-20
2017/026484-1 Remiss - promemoria Karensavdrag - en mer rättvis självrisk 2017-06-13
2017/014450 Remiss - promemoria Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete 2017-04-21
2017/016748 Remissyttrande - Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer 2017-04-25
2016/059870 Remissyttrande - En översikt om lagstiftningen om företagsbot 2017-03-28
2016/052748 Remissyttrande - promemorian Återbostadisering  2017-01-31
2016/043759 Remiss - departementspromemorian ”Anmälningsskyldighet för Kriminalvården i vissa fall” 2016-11-02
2016/041717 Yttrande över remiss: Promemorian Förslag till förordning om arbetstid vid inlandssjöfart 2016-10-25
2016/020064 Yttrande över remiss: Slutbetänkande av utredningen om begränsning av odling av genetiskt modifierade växter (SOU 2016:22) 2016-08-30
2016/029667 Remiss: Departementspromemoria Jämställda pensioner (Ds 2016:19), pdf, öppnas i nytt fönster 2016-09-14
2016/028431 Remiss – Promemorian Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande, pdf 2016-09-06
2016/029856 Remiss "Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn", pdf 2016-08-09
2016/032357 Yttrande över remiss "Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015: 1) om vaccination mot pneumokocker", pdf 2016-08-01
2016/032359 Yttrande över remiss "Upphävande av Folkhälsomyndighetens
allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) om
vaccination mot influensa", pdf
2016-08-01
2016/017172 Remiss – SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt Promemoria Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter, pdf 2016-06-21
2016/017172 Remiss – SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt Promemoria Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter, pdf 2016-06-21
2016/024429 Remiss förslag till regeringens skrivelse Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet (UD216/09273/IU), pdf 2016-06-14
2016/013705 Remiss EU på hemmaplan (SOU 2016:10), remissyttrande, pdf 2016-06-14
2016/016343 Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna, remissyttrande, pdf 2016-05-24
RM 2015/055095 Gestaltad livsmiljö – En ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88), remissyttrande, pdf 2016-03-08
RM 2015/04989 Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86), remissyttrande, pdf 2016-02-19
RM 2015/051083 Bostäder att bo kvar i – Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer (SOU 2015:85), remissyttrande, pdf 2016-02-23
RM 2015/052996 Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) - remissyttrande, pdf 2016-02-23
RM 2015/055092 Välja yrke (SOU 2015:97) - remissyttrande, pdf 2016-02-24
2015/051329 Översyn av lex Laval (SOU 2015:83), remissyttrande, pdf 2016-02-10
2016/001689 Utkast till regeringens proposition Elektroniskt kungörande av författningar, remissyttrande, pdf 2016-02-16
2015-041819 Slutbetänkande SOU 2015:66 En förvaltning som håller ihop, pdf 2015-12-08
RM 2015/03275 Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet (SOU 2015:56), remissyttrande, pdf 2015-12-08
AI 2015/027004 Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) – Slutbetänkande av Informationshanteringsutredningen , pdf 2015-11-17
2015/049289 Yttrande över remiss av ”Promemorian anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden”, pdf 2015-11-16
2015/035439 Yttrande över remiss "Framställan om ändring i körkortslagen (1998:488) - körkort med villkor om alkolås trots bruk av narkotika i vissa fall", pdf 2015-11-03
JU 2015/039566 Remiss – Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SDU 2015:78), pdf 2015-10-28
AI 2015/029688 Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) - Betänkande av Uppgiftslämnarutredningen, pdf 2015-10-28
JU 2015/031665 Remiss – Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds 2015:36), pdf 2015-09-29
AI 2015/022937 Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) – Betänkande av NISU 2014, pdf 2015-09-09
AI 2015/021083 En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) – Betänkande av Utredningen om säkerhetsskyddslagen. pdf 2015-09-09
2015/027103 Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) - från Bemanningsberedningen, pdf 2015-06-25
2015/030135 Remiss avseende myndighetsvärdes frågorna i EA-värderingen för år 2015 2015-06-25
JU 2015/022035 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar (Ds 2015:29), remissyttrande, pdf 2015-06-16
JU 2015/011654 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet - Del 1 och 2 (SOU 2015:13 och SOU 2015:38), remissyttrande, pdf 2015-06-03
RK 2015/011194 Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd (SOU 2014:87), remissyttrande, pdf 2015-02-26
AS 2014/121653 Olycksregister och djupstudier på transportområdet, remissyttrande, pdf 2015-02-27
JU 2015/6655 Utkast till lagrådsremiss Ny påföljd efter tidigare dom, remissyttrande, pdf 2015-02-26
RM 2014/118936 Unik kunskap genom Registerforskning (SOU 2014:45), remissyttrande, pdf 2015-02-05
RM 2014/119522 Betänkande "Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)" (SOU 2014:67), remissyttrande, pdf 2015-01-22
RK 2014/119009 Förslag på Nationellt krav på partikelfilter i stora arbetsmaskiner, remissyttrande, pdf 2014-11-19
RP 2014/113911 Framställan om ändringar i förordningen (2011:1533) om behörighet för sjöpersonal och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438), remissyttrande, pdf 2014-11-05
RM 2014/112903 Betänkande av Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48), remissyttrande, pdf 2014-10-29
JU 2014/111202 Visselblåsare, stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31), remissyttrande, pdf 2014-10-22
JU 2014/108854 Promemorian "En tydligare skadereglering i staten", remissyttrande, pdf 2014-08-20
RP 2014/108927 Förslag till ändring och omtryck av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:78) om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan, remissyttrande, pdf 2014-06-19
RP 2014/108940 Transportstyrelsens framställan om ändring i förordning (2001:650) om vägtrafikregister samt yrkestrafikförordningen (2012:237), remissyttrande, pdf 2014-06-18
RP 2014/105984 Transportstyrelsens förslag till ändring i förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. och i förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom europeiska samarbetsområdet (EES), remissyttrande, pdf 2014-05-28;
RK 2014/106568 Arbetsmiljöverkets yttrande över remiss EU-kommissionens förslag till förordning om personlig skyddsutrustning, remissyttrande, pdf 2014-05-21
RS 2014/104673 En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter, remissyttrande, pdf 2014-05-14
RM 2014/105140 Betänkandet "Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9), remissyttrande, pdf 2014-05-06
RP 2014/103639 Transportstyrelsens redovisning av regerings-uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regel-efterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Konsekvenserna av att införa en möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd genom klampning av fordon m.m., remissyttrande, pdf 2014-04-22
RP 2014/103645 Transportstyrelsens redovisning av regerings-uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regel-efterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Konkurrens-villkor/cabotagetransporter och beställaransvar, remissyttrande, pdf 2014-03-25
RP 2014/103651 Transportstyrelsens redovisning av regerings-uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regel-efterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Taxiverksamheten som helhet, remissyttrande, pdf 2014-03-20
JU 2014/102506 Betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79), remissyttrande, pdf 2014-04-29
JU 2014/103114 Departementspromemorian Minskat svartarbete i byggbranschen (Ds 2014:7), remissyttrande, pdf 2014-04-09
RM 2014/100065 Naturvårdsverkets förslag till producent ansvar för läkemedel, remissyttrande, pdf 2014-03-11
A 2014/100294 SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen, remissyttrande, pdf 2014-03-17
REM 2013/112640 Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen SOU 2013:64, remissyttrande, pdf 2014-03-20
JU 2013/109666 Departementspromemorian Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66), remissyttrande, pdf 2014-01-31
REM 2013/112322 Utkast till lagrådsremiss Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter, remissyttrande, pdf 2014-01-14
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-06-21