Remisser från Regeringskansliet

Att låta myndigheter, organisationer och andra yttra sig över utredningsförslag är ett betydelsefullt inslag i den svenska politiska beslutsprocessen.

Myndigheterna under regeringen är skyldiga att svara på departementsremisser, men kan avstå från att kommentera förslag som inte direkt berör det egna verksamhetsområdet. (Arbetsmiljöverket svarar också på ett stort antal remisser i specifika frågor, framför allt i standardiseringsärenden.)

Syftet med remissförfarandet är att regeringen ska få en klarare bild av de konsekvenser förslaget kan få om det genomförs.

Beteckning Titel Datum
2024/016913 Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om försöksverksamhet med vissa godstransporter (TSG 2023–4473) 2024-05-08
2024/001970 Arbetsmiljöverkets yttrande över remiss om kamerabevakning för ett bättre djurskydd (SOU 2023:27) 2024-03-27
2024/010721 Remiss – Havs och vattenmyndighetens uppdrag om att föreslå förbättringar av Sveriges genomförande av artikel 12.4 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 2024-04-02
2024/004879 Remiss-Ds 2024:2 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater 2024-03-19
2024/001816 Remiss - En effektivare och mer rättssäker klampning 2024-03-12
2024/007098 Remissvar på översynen Karenstak och högriskskydd
– en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag (DS 2023:33)
2024-02-27
2024/002498 Remiss - Explosiva varor – ett nationellt tillståndsregister och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten 2024-02-22
2023/066243


Remiss – promemorian Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten

2024-02-16
2023/066491

Remissvar över betänkandet Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-01
2023/056333

Yttrande över remiss om PM Automatiserad körning

2024-02-01
2023/073069 Arbetsmiljöverkets yttrande över promemorian Stärkt skydd för vissa polisanställda 2024-02-01
2023/058766 Remiss – En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet (SOU 2023:53) 2024-01-09
2023/062231 Remissvar om betänkandet Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69) 2024-01-09
2023/052013 Remiss – En utvecklad arbetsgivardeklaration (SOU 2023:47) 2023-12-18
2023/050559 Remissvar över betänkandet Ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida (SOU 2023:23) 2023-11-14
2023/044851 Remiss av SOU 2023:39 En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt 2023-11-01
2023/038937 Yttrande - Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd 2023-10-24
2023/053191 Yttrande - regeringens forsknings- och innovationspolitik 2023-10-23
2023/036733 Remiss om Avtal med Finland om polissamarbete i gränsområdet (DS 2023:16) 2023-09-26
2023/039946 Remissvar gällande kommissionens förslag till Europaparlamentets- och rådets förordning om ändring av direktivet (EG) Nr: 96/53/EG om vägfordons mått och vikt. 2023-09-26
2023/033078 Remiss – Remissvar gällande EU-kommissionens förslag om (1) olycksutredningsdirektivet, (2) hamnstatskontrolldirektivet, (3) flaggstatskontrolldirektivet, (4) föroreningar från fartyg samt (5) Europeiska sjösäkerhetsbyrån - det s.k. sjöfartspaketet. 2023-06-30
2023/033077 Remiss – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav på minimigränser för raster och dygns- och veckovila inom sektorn för tillfälliga persontransporter 2023-06-30
2023/021582 Remiss – Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende (SOU 2023:12) 2023-06-19
2023/022291 Remiss – Kommissionens förslag till EU-förordning om godkännande och marknadskontroll av mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg som framförs på allmän väg och om ändring i förordning (EU) 2019/1020 2023-06-14
2023/026524 Remiss – Promemoria: En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen 2023-06-14
2023/021658 Remiss – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställandet av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon 2023-05-31
2023/017125 Remiss – En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter (SOU 2023:2) 2023-05-31
2023/005069 Remiss – Transportstyrelsens rapport Analys av genomförandet av 2022 års ändringar av 2006 års sjöarbetskonvention (MLC) 2023-04-25
2023/009915 Remiss – Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja (SOU 2023:5) 2023-04-25
2023/007758 Remiss – Transportstyrelsens rapport om lastsäkring vid godstransporter på järnväg (TSG 2022-7456) 2023-03-27
2022/046488 Remiss – Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22) 2022-12-20
2022/064684 Remiss – Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats genom tvångsarbete 2022-12-15
2022/063687 Remiss – Trygghet för EU-åklagare i Sverige (Ds 2022:25) 2022-12-14
2022/050197 Remiss - Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45) 2022-12-09
2022/039256 Remiss – Betänkandet God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40) 2022-11-22
2022/044928 Remiss - Promemorian Utökat informationsutbyte (Ds
2022:13)
2022-11-15
2022/0555196 Remiss av Polismyndighetens föreskrifter om ändring i
Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om
ordningsvakter (PMFS 2017:12)
2022-11-01
2022/017382 Remiss - ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (SOU 2021:86) 2022-06-21
2022/033799 Remiss - Vägen till ökad tillgänglighet (SOU 2022:22) 2022-06-21
2022/011454 Remiss - Kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) förslag till förordningsändringar – del 2 2022-05-16
2022/003630 Remiss - Ny förverkligandelagstiftning 2022-03-22
2021/071678 Remiss - Vägar till ett tryggare samhälle 2022-03-22
2022/008987 Remiss - Ett förbättrat trygghetssystem för företagare -enklare och mer förutsägbart 2022-03-15
2021/074009 Remiss - Transportstyrelsens utredning om förutsättningarna för att vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B 2022-03-07
2021/070029 Remiss - av utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning - del 2 2022-02-23
2021/055240 Remiss - En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet 2021-11-02
2021/050435 Remiss - Vilja välja vård och omsorg - En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre 2021-11-02
2021/042199 Remiss - Vägen till tillgänglighet - långsiktig, strategisk och i samverkan 2021-11-02
2021/059119 Remiss - Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021-10-11
2021/055397 Remiss - EU-kommissionens meddelande om etablerandet av en europeisk myndighet för krisberedskap på hälsoområdet (European Health Emergency Response Authority, Hera) 2021-10-20
2021/040541 Remiss - betänkandet Utfasningsutredningen
(SOU 2021:48)
2021-08-24
2021/027410 Remiss - Hårdare regler för nya nikotinprodukter SOU 2021:22 2021-06-22
2021/019845 Remiss - Promemoria om genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtjänster 2021-06-03
2021/015256 Remiss - Kompletterande promemoria till betänkandet SOU 2020:49 Enhetlig och effektiv marknadskontroll 2021-05-12
2021/006824 Remiss - Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring SOU 2021:5 2021-04-27
2021/006976 Remiss – Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen (SOU 2020:79) 2021-04-27
2021/021734 Remiss av promemorian om fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021-04-14
2020/073186 Remiss – Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (SOU 2020:81) 2021-04-14
2020/072405 Remiss – 55 år och karensval (SOU 2020:65) 2021-04-07
2021/004885 Remiss – Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) 2021-04-07
2021/016252 Remiss - EU-kommissionens förslag till förordning om batterier Batteriförordningen 2021-03-31
2021/015256 Remiss av utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning 2021-03-30
2021/015174 Remiss - PM Förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. 2021-03-24
2020/072323 Remiss – En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74) 2021-03-09
2020/069374 Remiss: En samlad Djurhälsoreglering (SOU 2020:62) 2021-02-16
2020/068675 Remiss om Transportstyrelsens rapport -Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på och vid väg, I2020-02103 2021-02-16
2021/000290 Remiss - promemoria kompletterande bestämmelser kör- och vilotider 2021-02-16
2020/073213 Remiss - tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin 2020-02-04
2020/048270 Remissvar - Enhetlig och effektiv marknadskontroll, SOU 2020:49 2020-12-03
2020/039648 Remiss – Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38) 2020-10-08
2020/03569 Remiss – Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15) 2020-08-31
2020/06581 Remiss – Ett tydligare ansvar för hanteringen av oegentligheter inom utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet 2020-08-25
2020/02841 Remiss – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) 2020-08-21
2020/031073 Remiss - En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26) 2020-08-18
2020/029961 Remiss - Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:4) 2020-08-11
2020/026220 Remiss - Delbetänkande Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020-23) 2020-06-16
2020/019399 Remiss - Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:01) 2020-06-16
2020/032663 Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av covid-19 2020-06-03
2020/018070 Remiss – Promemoria om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer 2020-06-03
2020/018070 Remiss – Promemorian om proportionalitetsbedömning av krav på yrkeskvalifikationer 2020-06-03
2020/019164 Remiss - En utvecklad organisation för lokal statlig service, en delredovisning avseende lämpliga platser 2020-05-12
2020/018748 Remiss: Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) 2020-05-12
2019/062258 Remiss – En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6) 2020-04-28
2019/062258 Remiss – ILO:s konvention (190) och rekommendation (206) om Ending violence and harassment in the world of work 2020-01-14
2019/072377 Remiss - Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning 2020-01-14
2019/060431 Remiss - Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet 2019-12-10
2019/047593 Remiss - Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) 2019-11-19
2019/057148 Remiss - Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit 2019-10-30
2019/039290 Remiss - Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024 2019-10-27
2019/037773 Remiss - F-skattesystemet en översyn (SOU 2019:31) 2019-09-17
2019/034859 Remiss Belastningsregisterkontroll i arbetslivet-behovet av ett utökat författningsstöd (SOU 2019:19)  2019-09-16
2019/033899 Remiss - Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet 2019-09-06
2019/023712 Remiss: Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning 2019-05-29
2019/015766 Remiss: Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) 2019-05-21
 2019/17382 Remiss: Transportstyrelsens framställan om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) 2019-05-21
2019/009392 Remiss: Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) 2019-04-24
2019/014810  Remiss Kompletterande promemoria till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45) 2019-04-17
2019/003590 Remiss – Samspel för hälsa – Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (SOU 2018:80) 2019-03-19 
2018/068832 Remiss - Statskontorets rapport Kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige 2019-02-12
2019/003909 Remiss Promemoria Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit 2019-02-05
2018/060848 Remiss Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister 2018-12-13
2018/046824 Remiss – Promemorian Genomförande av student- och forskardirektivet (Ds 2018/37) 2018-11-14
2018/036920 Remiss – delbetänkande God och nära vård
(SOU 2018:39)
2018-11-13
2018/047427 Remiss - F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49) 2018-11-07
2018/038277 Remiss: Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi (Ds 2018:31) 2018-11-06
2018/053828 Remiss - Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG 2018-10-31
2018/037654 Remiss - En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) 2018-10-23
2018/034051-1 Remiss - Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37) 2018-09-26
2018/037196 Remiss: ”Behandling av personuppgifter vid myndigheten för arbetsmiljökunskap” (SOU 2018:45) 2018-09-26
2018/034998 Remiss: EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten 2018-08-28
2018/016619 Remiss: Framtidens biobanker (SOU 2018:4) 2018-06-12
2018/013302 Remiss: Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:5) 2018-05-28
2018/009624 Remiss – Promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering 2018-05-08
2018/006761 Remiss: Slutbetänkande ”Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen” (SOU 2017:101) 2018-04-13
2018/015042 Remiss - Förslag till förordning om inrättande av en europeisk arbetsmyndighet 2018-04-11
2018/007306 Remiss - Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården 2018-03-28
2018/001385 Remiss: Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017.92)  2018-03-06
2018/000017 Remiss - Förslag till EU-direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska Unionen 2018-01-15

Senast uppdaterad 2024-05-13