Remisser från Regeringskansliet

Att låta myndigheter, organisationer och andra yttra sig över utredningsförslag är ett betydelsefullt inslag i den svenska politiska beslutsprocessen. Syftet med remissförfarandet är främst att regeringen ska få en klarare bild av de konsekvenser förslaget kan få om det genomförs.

Myndigheterna under regeringen är skyldiga att svara på departementsremisser, men kan avstå från att kommentera förslag som inte direkt berör det egna verksamhetsområdet. (Arbetsmiljöverket svarar också på ett stort antal remisser i specifika frågor, framför allt i standardiseringsärenden.)

Remissyttranden
Beteckning Titel Datum
2020/069374

Remiss: En samlad Djurhälsoreglering (SOU 2020:62)

2021-02-16

2020/068675

Remiss om Transportstyrelsens rapport -Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på och vid väg, I2020-02103

2021-02-16

2021/000290

Remiss - promemoria kompletterande bestämmelser kör- och vilotider

2021-02-16

2020/073213

Remiss - tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

2020-02-04

2020/048270

Remissvar - Enhetlig och effektiv marknadskontroll, SOU 2020:49

2020-12-03

2020/039648

Remiss – Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)

2020-10-08

2020/03569

Remiss – Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15)

2020-08-31

2020/06581

Remiss – Ett tydligare ansvar för hanteringen av oegentligheter inom utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet

2020-08-25

2020/02841

Remiss – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

2020-08-21

2020/031073

Remiss - En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26)

2020-08-18

2020/029961

Remiss - Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:4)

2020-08-11

2020/026220

Remiss - Delbetänkande Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020-23)

2020-06-16

2020/019399

Remiss - Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:01)

2020-06-16

2020/032663

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av covid-19

2020-06-03

2020/018070

Remiss – Promemoria om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

2020-06-03

2020/018070

Remiss – Promemorian om proportionalitetsbedömning av krav på yrkeskvalifikationer

2020-06-03

2020/019164

Remiss - En utvecklad organisation för lokal statlig service, en delredovisning avseende lämpliga platser

2020-05-12

2020/018748

Remiss: Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)

2020-05-12

2019/062258

Remiss – En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6)

2020-04-28

2019/062258

Remiss – ILO:s konvention (190) och rekommendation (206) om Ending violence and harassment in the world of work

2020-01-14
2019/072377

Remiss - Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

2020-01-14
2019/060431

Remiss - Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet

2019-12-10
2019/047593

Remiss - Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)

2019-11-19
2019/057148

Remiss - Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit

2019-10-30
2019/039290

Remiss - Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024

2019-10-27
2019/037773

Remiss - F-skattesystemet en översyn (SOU 2019:31)

2019-09-17
2019/034859

Remiss Belastningsregisterkontroll i arbetslivet-behovet av ett utökat författningsstöd (SOU 2019:19)

 2019-09-16
2019/033899

Remiss - Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet

2019-09-06
2019/023712

Remiss: Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning

2019-05-29
2019/015766

Remiss: Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)

2019-05-21
 2019/17382

Remiss: Transportstyrelsens framställan om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

2019-05-21
2019/009392

Remiss: Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7)

2019-04-24
2019/014810 

Remiss Kompletterande promemoria till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45)

2019-04-17
2019/003590

Remiss – Samspel för hälsa – Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (SOU 2018:80)

2019-03-19 
2018/068832

Remiss - Statskontorets rapport Kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige

2019-02-12
2019/003909

Remiss Promemoria Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

2019-02-05
2018/060848

Remiss Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

2018-12-13
2018/046824

Remiss – Promemorian Genomförande av student- och forskardirektivet (Ds 2018/37)

2018-11-14
2018/036920

Remiss – delbetänkande God och nära vård
(SOU 2018:39)

2018-11-13
2018/047427

Remiss - F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49)

2018-11-07
2018/038277

Remiss: Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi (Ds 2018:31)

2018-11-06
2018/053828

Remiss - Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG

2018-10-31
2018/037654

Remiss - En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)

2018-10-23
2018/034051-1

Remiss - Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37)

2018-09-26
2018/037196

Remiss: ”Behandling av personuppgifter vid myndigheten för arbetsmiljökunskap” (SOU 2018:45)

2018-09-26
2018/034998

Remiss: EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

2018-08-28
2018/016619

Remiss: Framtidens biobanker (SOU 2018:4)

2018-06-12
2018/013302

Remiss: Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:5)

2018-05-28
2018/009624

Remiss – Promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering

2018-05-08
2018/006761 Remiss: Slutbetänkande ”Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen” (SOU 2017:101) 2018-04-13
2018/015042 Remiss - Förslag till förordning om inrättande av en europeisk arbetsmyndighet 2018-04-11
2018/007306 Remiss - Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården 2018-03-28
2018/001385 Remiss: Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017.92)  2018-03-06
2017/061114 Remiss - Departementspromemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) 2018-02-20
2017/065164 Remiss - departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64) 2018-02-13
2017/060414 Remiss: "Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet" (SOU 2017:80) 2018-02-08
2018/000017 Remiss - Förslag till EU-direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska Unionen 2018-01-15
2017/059877

Remiss - Promemoria: Behovet av anpassningar till EU:s nya förordning om förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar

2018-01-15
2017/054026

Remiss: "Marknadskontrollmyndigheter - befogenheter och sanktionsmöjligheter" (SOU 2017:69)

2018-01-10
 2017/049243

Remiss - Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63)

2017-12-18
2017/043506

Remiss: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47)

2017-11-28
2017/035875

Remiss: Integritetskommitténs slutbetänkande "Så stärker vi den personliga integriteten" (SOU 2017:52)

2017-11-08
2017/034946

Remiss: Utbildning, undervisning och ledning -reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

2017-10-12
2017/035057

Remiss: Transportstyrelsens rapport Förares användning av kommunikationsutrustning under färd

2017-10-17
2017/022922

Remiss: Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

2017-09-07
2017/031801

Remiss - God och nära vård (SOU 2017:53)

2017-09-19
2017/034171

Remiss: Skatteverkets promemoria Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

2017-09-28
2017/030174

Remiss - För dig för alla (SOU 2017:40)

2017-09-28
2017/034176

Remiss - betänkande Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige, så kan avtalen genomföras. SOU 2017:58

2017-09-19
2017/033400

Remiss: Betänkandet Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)

2017-09-12
2017/033270

Remiss - Ett entreprenörsansvar i byggnads- och anläggningsbranschen (Ds 2017:30)

2017-09-12
2017/031104

Remiss - 2016 års ändringar av sjöarbetskonventionen (Maritime Labour Convention) - Analys och förslag till genomförande

2017-09-12
2017/034392

Remiss - Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25)

2017-09-12
2017/032423

Remiss - promemorian Genomförande av säsongsanställningdirektivet (Ds 2017:27)

2017-09-05
2017/022922

Remiss - Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

2017-08-29
2017/026638

Remiss - Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)

2017-08-31
2017/026612

Remiss - Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28)

2017-06-28
2017/023751

Remiss - Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:5)

2017-06-27
2017/021926

Remiss - Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift (Ds2017:16)

2017-06-27
2017/017694

Remiss - Promemoria gällande konventionen (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare (Ds 2017:10)

2017-06-20
2017/026484-1

Remiss - promemoria Karensavdrag - en mer rättvis självrisk

2017-06-13
2017/014450

Remiss - promemoria Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

2017-04-21
2017/016748

Remissyttrande - Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

2017-04-25
2016/059870

Remissyttrande - En översikt om lagstiftningen om företagsbot

2017-03-28
2016/052748

Remissyttrande - promemorian Återbostadisering 

2017-01-31
2016/043759

Remiss - departementspromemorian ”Anmälningsskyldighet för Kriminalvården i vissa fall”

2016-11-02
2016/041717

Yttrande över remiss: Promemorian Förslag till förordning om arbetstid vid inlandssjöfart

2016-10-25
2016/020064

Yttrande över remiss: Slutbetänkande av utredningen om begränsning av odling av genetiskt modifierade växter (SOU 2016:22)

2016-08-30
2016/029667

Remiss: Departementspromemoria Jämställda pensioner (Ds 2016:19), pdf, öppnas i nytt fönster

2016-09-14
2016/028431

Remiss – Promemorian Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande, pdf

2016-09-06
2016/029856

Remiss "Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn", pdf

2016-08-09
2016/032357

Yttrande över remiss "Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015: 1) om vaccination mot pneumokocker", pdf

2016-08-01
2016/032359

Yttrande över remiss "Upphävande av Folkhälsomyndighetens
allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) om
vaccination mot influensa", pdf

2016-08-01

2016/017172

Remiss – SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt Promemoria Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter, pdf

2016-06-21

2016/017172

Remiss – SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt Promemoria Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter, pdf

2016-06-21

2016/024429

Remiss förslag till regeringens skrivelse Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet (UD216/09273/IU), pdf

2016-06-14

2016/013705

Remiss EU på hemmaplan (SOU 2016:10), remissyttrande, pdf

2016-06-14

2016/016343

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna, remissyttrande, pdf

2016-05-24

RM 2015/055095

Gestaltad livsmiljö – En ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88), remissyttrande, pdf

2016-03-08

RM 2015/04989

Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86), remissyttrande, pdf

2016-02-19

RM 2015/051083

Bostäder att bo kvar i – Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer (SOU 2015:85), remissyttrande, pdf

2016-02-23

RM 2015/052996

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) - remissyttrande, pdf

2016-02-23

RM 2015/055092

Välja yrke (SOU 2015:97) - remissyttrande, pdf

2016-02-24

2015/051329

Översyn av lex Laval (SOU 2015:83), remissyttrande, pdf

2016-02-10

2016/001689

Utkast till regeringens proposition Elektroniskt kungörande av författningar, remissyttrande, pdf

2016-02-16

2015-041819

Slutbetänkande SOU 2015:66 En förvaltning som håller ihop, pdf

2015-12-08

RM 2015/03275

Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet (SOU 2015:56), remissyttrande, pdf

2015-12-08

AI 2015/027004

Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) – Slutbetänkande av Informationshanteringsutredningen , pdf

2015-11-17

2015/049289

Yttrande över remiss av ”Promemorian anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden”, pdf

2015-11-16

2015/035439

Yttrande över remiss "Framställan om ändring i körkortslagen (1998:488) - körkort med villkor om alkolås trots bruk av narkotika i vissa fall", pdf

2015-11-03

JU 2015/039566

Remiss – Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SDU 2015:78), pdf

2015-10-28
AI 2015/029688

Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) - Betänkande av Uppgiftslämnarutredningen, pdf

2015-10-28
JU 2015/031665

Remiss – Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds 2015:36), pdf

2015-09-29
AI 2015/022937

Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) – Betänkande av NISU 2014, pdf

2015-09-09
AI 2015/021083

En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) – Betänkande av Utredningen om säkerhetsskyddslagen. pdf

2015-09-09
2015/027103 Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) - från Bemanningsberedningen, pdf 2015-06-25
2015/030135 Remiss avseende myndighetsvärdes frågorna i EA-värderingen för år 2015 2015-06-25
JU 2015/022035 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar (Ds 2015:29), remissyttrande, pdf 2015-06-16
JU 2015/011654 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet - Del 1 och 2 (SOU 2015:13 och SOU 2015:38), remissyttrande, pdf 2015-06-03
RK 2015/011194 Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd (SOU 2014:87), remissyttrande, pdf 2015-02-26
AS 2014/121653 Olycksregister och djupstudier på transportområdet, remissyttrande, pdf 2015-02-27
JU 2015/6655 Utkast till lagrådsremiss Ny påföljd efter tidigare dom, remissyttrande, pdf 2015-02-26
RM 2014/118936 Unik kunskap genom Registerforskning (SOU 2014:45), remissyttrande, pdf 2015-02-05
RM 2014/119522 Betänkande "Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)" (SOU 2014:67), remissyttrande, pdf 2015-01-22
RK 2014/119009 Förslag på Nationellt krav på partikelfilter i stora arbetsmaskiner, remissyttrande, pdf 2014-11-19
RP 2014/113911 Framställan om ändringar i förordningen (2011:1533) om behörighet för sjöpersonal och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438), remissyttrande, pdf 2014-11-05
RM 2014/112903 Betänkande av Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48), remissyttrande, pdf 2014-10-29
JU 2014/111202 Visselblåsare, stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31), remissyttrande, pdf 2014-10-22
JU 2014/108854 Promemorian "En tydligare skadereglering i staten", remissyttrande, pdf 2014-08-20
RP 2014/108927 Förslag till ändring och omtryck av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:78) om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan, remissyttrande, pdf 2014-06-19
RP 2014/108940 Transportstyrelsens framställan om ändring i förordning (2001:650) om vägtrafikregister samt yrkestrafikförordningen (2012:237), remissyttrande, pdf 2014-06-18
RP 2014/105984 Transportstyrelsens förslag till ändring i förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. och i förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom europeiska samarbetsområdet (EES), remissyttrande, pdf 2014-05-28;
RK 2014/106568 Arbetsmiljöverkets yttrande över remiss EU-kommissionens förslag till förordning om personlig skyddsutrustning, remissyttrande, pdf 2014-05-21
RS 2014/104673 En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter, remissyttrande, pdf 2014-05-14
RM 2014/105140 Betänkandet "Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9), remissyttrande, pdf 2014-05-06
RP 2014/103639 Transportstyrelsens redovisning av regerings-uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regel-efterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Konsekvenserna av att införa en möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd genom klampning av fordon m.m., remissyttrande, pdf 2014-04-22
RP 2014/103645 Transportstyrelsens redovisning av regerings-uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regel-efterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Konkurrens-villkor/cabotagetransporter och beställaransvar, remissyttrande, pdf 2014-03-25
RP 2014/103651 Transportstyrelsens redovisning av regerings-uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regel-efterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Taxiverksamheten som helhet, remissyttrande, pdf 2014-03-20
JU 2014/102506 Betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79), remissyttrande, pdf 2014-04-29
JU 2014/103114 Departementspromemorian Minskat svartarbete i byggbranschen (Ds 2014:7), remissyttrande, pdf 2014-04-09
RM 2014/100065 Naturvårdsverkets förslag till producent ansvar för läkemedel, remissyttrande, pdf 2014-03-11
A 2014/100294 SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen, remissyttrande, pdf 2014-03-17
REM 2013/112640 Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen SOU 2013:64, remissyttrande, pdf 2014-03-20
JU 2013/109666

Departementspromemorian Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66), remissyttrande, pdf

2014-01-31

REM 2013/112322

Utkast till lagrådsremiss Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter, remissyttrande, pdf

2014-01-14
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-02-19