Remisser från Regeringskansliet

Att låta myndigheter, organisationer och andra yttra sig över utredningsförslag är ett betydelsefullt inslag i den svenska politiska beslutsprocessen. Syftet med remissförfarandet är främst att regeringen ska få en klarare bild av de konsekvenser förslaget kan få om det genomförs.

Myndigheterna under regeringen är skyldiga att svara på departementsremisser, men kan avstå från att kommentera förslag som inte direkt berör det egna verksamhetsområdet. (Arbetsmiljöverket svarar också på ett stort antal remisser i specifika frågor, framför allt i standardiseringsärenden.)

Remissyttranden

BeteckningTitelDatum

2017/016748

Remissyttrande - Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

2017-04-25
2016/059870

Remissyttrande - En översikt om lagstiftningen om företagsbot

2017-03-28
2016/052748

Remissyttrande - promemorian Återbostadisering 

2017-01-31
2016/043759

Remiss - departementspromemorian ”Anmälningsskyldighet för Kriminalvården i vissa fall”

2016-11-02
2016/041717

Yttrande över remiss: Promemorian Förslag till förordning om arbetstid vid inlandssjöfart

2016-10-25
2016/020064

Yttrande över remiss: Slutbetänkande av utredningen om begränsning av odling av genetiskt modfierade växter (SOU 2016:22)

2016-08-30
2016/029667

Remiss: Departementspromemoria Jämställda pensioner (Ds 2016:19), pdf, öppnas i nytt fönster

2016-09-14
2016/028431

Remiss – Promemorian Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande, pdf

2016-09-06
2016/029856

Remiss "Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn", pdf

 2016-08-09
2016/032357

Yttrande över remiss "Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015: 1) om vaccination mot pneumokocker", pdf

2016-08-01
2016/032359

Yttrande över remiss "Upphävande av Folkhälsomyndighetens
allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) om
vaccination mot influensa", pdf

2016-08-01

2016/017172

Remiss – SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt Promemoria Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter, pdf

2016-06-21

2016/017172

Remiss – SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt Promemoria Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter, pdf

2016-06-21

2016/024429

Remiss förslag till regeringens skrivelse Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet (UD216/09273/IU), pdf

2016-06-14

2016/013705

Remiss EU på hemmaplan (SOU 2016:10), remissyttrande, pdf

2016-06-14

2016/016343

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna, remissyttrande, pdf

2016-05-24

RM 2015/055095

Gestaltad livsmiljö – En ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88), remissyttrande, pdf

2016-03-08

RM 2015/04989

Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86), remissyttrande, pdf

2016-02-19

RM 2015/051083

Bostäder att bo kvar i – Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer (SOU 2015:85), remissyttrande, pdf

2016-02-23

RM 2015/052996

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolpliktoch lovskola (SOU 2015:81) - remissyttrande, pdf

2016-02-23

RM 2015/055092

Välja yrke (SOU 2015:97) - remissyttrande, pdf

2016-02-24

2015/051329

Översyn av lex Laval (SOU 2015:83), remissyttrande, pdf

2016-02-10

2016/001689

Utkast till regeringens proposition Elektroniskt kungörande av författningar, remissyttrande, pdf

2016-02-16

2015-041819

Slutbetänkande SOU 2015:66 En förvaltning som håller ihop, pdf

2015-12-08

RM 2015/03275

Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet (SOU 2015:56), remissyttrande, pdf

2015-12-08

AI 2015/027004

Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) – Slutbetänkande av Informationshanteringsutredningen , pdf

2015-11-17

2015/049289

Yttrande över remiss av ”Promemorian anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden”, pdf

2015-11-16

2015/035439

Yttrande över remiss "Framställan om ändring i körkortslagen (1998:488) - körkort med villkor om alkolås trots bruk av narkotika i vissa fall", pdf

2015-11-03

JU 2015/039566

Remiss – Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SDU 2015:78), pdf

 2015-10-28
AI 2015/029688

Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) - Betänkande av Uppgiftslämnarutredningen, pdf

2015-10-28
JU 2015/031665

Remiss – Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds 2015:36), pdf

2015-09-29
AI 2015/022937

Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) – Betänkande av NISU 2014, pdf

2015-09-09
AI 2015/021083

En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) – Betänkande av Utredningen om säkerhetsskyddslagen. pdf

2015-09-09
2015/027103 Systematiska jämförelser - för lärande i statden (SOU 2015:36) - från Bemanningsbredningen, pdf 2015-06-25
2015/030135 Remis avseende myndighetsvärdes frågorna i EA-värderingen för år 2015 2015-06-25
JU 2015/022035 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar (Ds 2015:29), remissyttrande, pdf 2015-06-16
JU 2015/011654 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet - Del 1 och 2 (SOU 2015:13 och SOU 2015:38), remissyttrande, pdf 2015-06-03
RK 2015/011194 Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd (SOU 2014:87), remissyttrande, pdf 2015-02-26
AS 2014/121653 Olycksregister och djupstudier på transportområdet, remissyttrande, pdf 2015-02-27
JU 2015/6655 Utkast till lagrådsremiss Ny påföljd efter tidigare dom, remissyttrande, pdf 2015-02-26
RM 2014/118936 Unik kunskap genom Registerforskning (SOU 2014:45), remissyttrande, pdf 2015-02-05
RM 2014/119522 Betänkande "Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)" (SOU 2014:67), remissyttrande, pdf 2015-01-22
RK 2014/119009 Förslag på Nationellt krav på partikelfilter i stora arbetsmaskiner, remissyttrande, pdf 2014-11-19
RP 2014/113911 Framställan om ändringar i förordningen (2011:1533) om behörighet för sjöpersonal och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438), remissyttrande, pdf 2014-11-05
RM 2014/112903 Betänkande av Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48), remissyttrande, pdf 2014-10-29
JU 2014/111202 Visselblåsare, stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31), remissyttrande, pdf 2014-10-22
JU 2014/108854 Promemorian "En tydligare skadereglering i staten", remissyttrande, pdf 2014-08-20
RP 2014/108927 Förslag till ändring och omtryck av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:78) om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan, remissyttrande, pdf 2014-06-19
RP 2014/108940 Transportstyrelsens framställan om ändring i förordning (2001:650) om vägtrafikregister samt yrkestrafikförordningen (2012:237), remissyttrande, pdf 2014-06-18
RP 2014/105984 Transportstyrelsens förslag till ändring i förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. och i förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom europeiska samarbetsområdet (EES), remissyttrande, pdf 2014-05-28 
RK 2014/106568 Arbetsmiljöverkets yttrande över remiss EU-kommissionens förslag till förordning om personlig skyddsutrustning, remissyttrande, pdf 2014-05-21 
RS 2014/104673 En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter, remissyttrande, pdf 2014-05-14
RM 2014/105140 Betänkandet "Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9), remissyttrande, pdf 2014-05-06 
RP 2014/103639 Transportstyrelsens redovisning av regerings-uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regel-efterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Konsekvenserna av att införa en möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd genom klampning av fordon m.m., remissyttrande, pdf 2014-04-22 
RP 2014/103645 Transportstyrelsens redovisning av regerings-uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regel-efterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Konkurrens-villkor/cabotagetransporter och beställaransvar, remissyttrande, pdf 2014-03-25 
RP 2014/103651 Transportstyrelsens redovisning av regerings-uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regel-efterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Taxiverksamheten som helhet, remissyttrande, pdf 2014-03-20 
JU 2014/102506 Betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79), remissyttrande, pdf 2014-04-29 
JU 2014/103114 Departementspromemorian Minskat svartarbete i byggbranschen (Ds 2014:7), remissyttrande, pdf 2014-04-09 
RM 2014/100065 Naturvårdsverkets förslag till producent ansvar för läkemedel, remissyttrande, pdf 2014-03-11 
A 2014/100294 SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen, remissyttrande, pdf 2014-03-17
REM 2013/112640 Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen SOU 2013:64, remissyttrande, pdf 2014-03-20 
JU 2013/109666

Departementspromemorian Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66), remissyttrande, pdf

2014-01-31

REM 2013/112322

Utkast till lagrådsremiss Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter, remissyttrande, pdf

2014-01-14

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-04-26